116/2016

Helsingfors den 4 februari 2016

Statsrådets förordning om ändring av 12 § i statsrådets förordning om kompensationsersättning

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om kompensationsersättning (236/2015) 12 § 1 mom. som följer:

12 §
Allmänna förutsättningar för betalning av kompensationsersättning

Kompensationsersättning kan betalas för jordbruksarealer som berättigar till kompensationsersättning.  Andelen träda samt i 22 § i statsrådets förordning om miljöersättning avsedda skyddszoner och naturvårdsåkrar med vall får utgöra högst 25 procent av gårdsbruksenhetens ersättningsberättigande åkerarealer. Om arealen är större än detta kan ersättning för träda, skyddszoner och naturvårdsåkrar dock betalas för den areal som fås då summan av gårdsbruksenhetens övriga ersättningsberättigade åkerareal delas med tre. För skifte som anmälts som gröngödslingsvall i en ansökan om stöd kan betalas kompensationsersättning högst tre år i rad.Denna förordning träder i kraft den 9 februari 2016.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 (32013R1305); EUT L 347, 20.12.2013, s. 487
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 807/2014 (32014R0807); EUT L 227, 31.7.2014, s. 1

Helsingfors den 4 februari 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.