99/2016

Helsingfors den 29 januari 2016

Lag om ändring av lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om diversifiering av placeringar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om diversifiering av placeringar (315/2015) 1 § 2 mom. och 17 § 1 mom. samt

fogas till lagen en ny 7 a § och till 8 § ett nytt 2 mom. som följer:

1 §
Tillämpningsområde

På Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt tillämpas 4—7, 7 a, 26 och 27 § i denna lag.

7 a §
Aktieplaceringarnas maximibelopp

Av en pensionsanstalts placeringar får högst 65 procent vara aktieplaceringar. Med aktieplaceringar avses det sammanlagda beloppet av placeringar som exponerats för riskklasserna 1—5 enligt 11 § 1 mom. Om den underliggande tillgången i ett derivatavtal är en aktieplacering, avses med det belopp som exponerats för aktierisken i derivatavtalet derivatavtalets deltaekvivalent som avses i 19 § 3 mom.

8 §
Överskridning av gränserna för diversifiering

Om den gräns som nämns i 7 a § och som gäller aktieplaceringar överskrids, läggs till den solvensgräns som avses i 23 § ett belopp som är 100 procent av det belopp som överskrider gränsen.

17 §
Risk avseende avkastningskrav och försäkringsrisk

Trots bestämmelserna i 12 § beräknas riskvärdet för klassen för risk avseende avkastningskrav enligt formeln

där k är den diskonteringsränta som används vid beräkningen av ansvarsskulden eller pensionsansvaret, b är den avsättningskoefficient för pensionsansvaret som avses i 171 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) som gäller dagen efter beräkningstidpunkten, Sj är den förväntade förlust som fastställts för risk avseende avkastningskrav och Aj är ansvarsskulden eller pensionsansvaret, med avdrag för ofördelat och fördelat tilläggsförsäkringsansvar enligt 14 § 2 mom. i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, tilläggsförsäkringsansvar enligt 43 § 2 mom. i lagen om pensionsstiftelser och 79 § 2 mom. i lagen om försäkringskassor samt de poster som enligt 139 § 2 mom. i lagen om pension för företagare (1272/2006) inte beaktas i premieansvaret.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017

Vid tillämpning av 17 § 1 mom. dras från Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Eteras ansvarsskuld av även den del av utjämningsbeloppet enligt 4 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (96/2016) som hänförs till solvenskapitalet.

RP 16/2015
ShUB 5/2015
RSv 37/2015

Helsingfors den 29 januari 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Mäntylä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.