97/2016

Helsingfors den 29 januari 2016

Lag om ändring av lagen om försäkringskassor

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om försäkringskassor (1164/1992) 83 b § 2 mom. 7 punkten, sådan den lyder i lag 444/2012, och

ändras 79 § 3 mom., 83 b § 1 mom., 83 d § 2 mom. och 111 § 3 mom.,

sådana de lyder, 79 § 3 mom. och 83 b § 1 mom. i lag 444/2012, 83 d § 2 mom. i lag 323/2015 och 111 § 3 mom. i lag 420/2003, som följer:

79 §

Ersättningsansvaret motsvarar obetalda ersättningsbelopp och andra belopp som ska betalas med anledning av inträffade försäkringsfall till den del som pensionskassan blivit ansvarig enligt lagen om pension för arbetstagare eller lagen om pension för företagare och ett för skaderika år riskteoretiskt beräknat utjämningsbelopp för en pensionskassa som bedriver annan än lagstadgad pensionsförsäkring.


83 b §

Med pensionskassans solvenskapital i fråga om verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare avses det belopp med vilket pensionskassans tillgångar för denna verksamhet och andra därmed jämförbara förbindelser och säkerheter överskrider pensionskassans skulder och andra därmed jämförbara förbindelser som uppkommer i denna försäkringsverksamhet, med hänsyn till det som föreskrivs i 2—7 mom. och bestäms närmare med stöd av 7 mom. Vid beräkningen av ansvarsskulden beaktas inte det tilläggsförsäkringsansvar som avses i 79 § 2 mom.


83 d §

Maximibeloppet av pensionskassans solvenskapital är solvensgränsens tredubbla belopp, dock minst 50 procent av ansvarsskulden, minskat med tilläggsförsäkringsansvaret och de poster som enligt 139 § 2 mom. i lagen om pension för företagare inte ska beaktas i premieansvaret. Tilläggsförsäkringsansvaret kan utökas genom försäkringspremier upp till solvenskapitalets maximibelopp.


111 §

Kassamötet kan utöver vad som bestäms i 1 mom. besluta att kassan ska träda i likvidation och upplösas. I fråga om en pensionskassa kan ett sådant beslut dock verkställas endast om kassan har överlåtit hela sitt ansvar på någon annan pensionskassa eller pensionsstiftelse eller något annat försäkringsbolag.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Det utjämningsbelopp som har ackumulerats fram till den 31 december 2016 för en pensionskassa som bedriver lagstadgad pensionsförsäkring överförs den 1 januari 2017 till tilläggsförsäkringsansvaret.

Utöver vad som föreskrivs i 72 § 2 mom. får indexförhöjningsansvaret också användas för att täcka ökning av ansvarsskulden till följd av de ändringar av den lägsta åldern för ålderspension som föreskrivs i lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (69/2016). När den övre gränsen för indexförhöjningsansvaret fastställs, kan ökningen av ansvarsskulden beaktas från och med den 31 december 2016. Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om utökningen och användningen av det indexförhöjningsansvar som avses i detta moment.

RP 16/2015
ShUB 5/2015
RSv 37/2015

Helsingfors den 29 januari 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Mäntylä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.