80/2016

Helsingfors den 29 januari 2016

Lag om införande av lagen om ändring av lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Ikraftträdande

Lagen om ändring av lagen om sjömanspensioner (78/2016) träder i kraft den 1 januari 2017. Den tillämpas på pensioner där pensionsfallet inträffar den 1 januari 2017 eller därefter samt på arbete som utförts i anställningsförhållanden som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om sjömanspensioner (1290/2006) från och med den 1 januari 2017.

Bestämmelserna i 97 § 1 mom. 6 punkten och 100 § 2 mom. i lagen om ändring av lagen om sjömanspensioner tillämpas på ersättning enligt patientskadelagen (585/1986) eller lagen om ansvar i spårtrafik (113/1999) i fråga om försäkringsfall som inträffar den 1 januari 2017 eller därefter.

2 §
Anpassning av pensionsskyddet till den allmänna förändringen i livslängden

Den lägsta åldern för ålderspension, den nedre åldersgränsen för partiell förtida ålderspension och den nedre åldersgränsen för arbetslivspension fastställs i enlighet med 88 § i lagen om ändring av lagen om sjömanspensioner och 83 § i lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (69/2016) första gången för 2027 för arbetstagare som är födda 1965.

Om arbetsoförmågan börjar före 2027, omvandlas med livslängdskoefficienten endast den pension som tjänats in fram till det att invalidpensionen börjar.

3 §
Uppskovsförhöjning

Om ålderspensionen för arbetstagare födda 1948 eller tidigare skjuts upp, höjs pensionen med 0,4 procent för varje månad med vilken begynnelsetidpunkten för pensionen skjuts upp till en senare tidpunkt än ingången av månaden efter den under vilken 68 års ålder uppnåtts. Uppskovsförhöjningen beräknas på den pension som har tjänats in fram till utgången av den månad under vilken 68 års ålder uppnås.

För arbetstagare födda 1949—1953 beräknas den uppskovsförhöjning som avses i 11 och 16 § i lagen om ändring av lagen om sjömanspensioner tidigast från och med den 1 januari 2017.

Om ålderspensionen för arbetstagare födda 1939 eller tidigare skjuts upp, höjs pensionen med 0,6 procent för varje månad med vilken begynnelsetidpunkten för pensionen skjuts upp till en senare tidpunkt än ingången av månaden efter den under vilken 65 års ålder uppnåtts. Uppskovsförhöjningen beräknas på den pension som har tjänats in fram till utgången av den månad under vilken 65 års ålder uppnås.

4 §
Höjd pensionstillväxt under övergångsperioden

Fram till utgången av 2025 tjänas 1,7 procent in i pension per år på arbetsinkomster från ingången av kalendermånaden efter den under vilken 53 års ålder uppnås till utgången av kalendermånaden då 63 års ålder uppnås, om inte arbetstagaren får avträdelsestöd enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) eller lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006) eller någon annan sådan på eget arbete baserad förmån som avses i arbetspensionslagarna än deltidspension eller partiell förtida ålderspension. Om tillväxtprocenten ändras under kalenderåret, fastställs pensionstillväxten enligt en genomsnittlig tillväxtprocent på basis av andra arbetsinkomster än sådana som tjänats in efter ålderspensionens början. Den genomsnittliga tillväxtprocenten räknas ut genom att tillväxtprocentsatserna beaktas i förhållande till det antal kalendermånader under kalenderåret till vilka tillväxtprocentsatserna hänför sig.

Det som föreskrivs i 1 mom. gäller även arbetstagare som arbetar i någon annan av Europeiska unionens medlemsstater eller i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet när han eller hon fyllt 53 år. Till den teoretiska pensionen fogas då ett särskilt tillägg som beräknas på basis av skillnaden mellan tillväxtprocenten 1,7 och tillväxtprocenten 1,5. Det särskilda tillägget beräknas på basis av de arbetsinkomster som tjänats in i Finland.

Fram till utgången av 2025 bestäms pensionsförsäkringsavgiften för en arbetstagare som fyllt 53 år i enlighet med 4 § 2 mom. i lagen om införande av lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (71/2016).

5 §
Deltidspension

På sådan deltidspension för arbetstagare födda före 1956 som börjat den 1 januari 2017 eller tidigare tillämpas de bestämmelser som var i kraft den 31 december 2016, och på minskning av efterlevandepension som erhålls av en efterlevande make som får deltidspension tillämpas 96 § i lagen om sjömanspensioner, sådan paragrafen lydde den 31 december 2016. Dessutom ska 23 och 24 § i lagen om sjömanspensioner tillämpas på annan pension efter deltidspension samt 159 § i den lagen på kostnadsfördelningen av till ålderspension motsvarande deltidspension ändrad pension, sådana paragraferna lydde den 31 december 2016. För deltidsarbete som utförts jämsides med deltidspensionen tjänas pension in för arbetsinkomsterna varje år på det sätt som föreskrivs i lagen om ändring av lagen om sjömanspensioner och i 4 § i denna lag. Om deltidspensionen har varit indragen utan avbrott i över sex månader, har arbetstagaren inte längre rätt att få deltidspension.

6 §
Arbetspensionsutdrag

Till varje arbetstagare född 1954—1958 sänds ett arbetspensionsutdrag 2017 i enlighet med 81 c § 2 mom. i lagen om ändring av lagen om sjömanspensioner.

Uppskattningen av arbetstagarens målsatta pensionsålder enligt 81 c § i lagen om ändring av lagen om sjömanspensioner meddelas inte genom arbetspensionsutdrag som sänds till de arbetstagare som på basis av 3 eller 4 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om sjömanspensioner (296/2015) har rätt till ålderspension vid en sänkt pensionsålder som är lägre än den i 8 § i lagen om sjömanspensioner föreskrivna lägsta åldern för ålderspension.

7 §
Ålderspension efter arbetslöshetsdagpenningens tilläggsdagar

Trots det som föreskrivs i lagen om ändring av lagen om sjömanspensioner tillämpas på rätten för en arbetstagare född före 1958, som får arbetslöshetsdagpenning med stöd av den rätt till tilläggsdagar som avses i 6 kap. 9 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), att gå i ålderspension utan förtidsminskning 8 § 4 mom., 11 § 3 mom. och 13 § 1 mom. i lagen om sjömanspensioner sådana de lydde den 31 december 2012.

8 §
Dödlighetsgrundsavsättning

Till pensionskassans utjämningsavsättning ska den 31 december 2016 för att täcka kostnaderna för ändringen i beräkningsgrunderna för den försäkringstekniska ansvarsskulden överföras från solvenskapitalet ett belopp som utgör ett procenttal av det ålderspensionsansvar som tillväxt fram till den 31 december 2015 och som fastställts i de beräkningsgrunder för den försäkringstekniska ansvarsskulden som avses i 202 § i lagen om sjömanspensioner. Procenttalets storlek fastställs så att det motsvarar den i 10 § i lagen om införande av lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (71/2016) avsedda procentsats som fastställts i de beräkningsgrunder för ansvarsskulden eller pensionsansvaret som avses i lagen om pension för arbetstagare.

9 §
Rätt till pension enligt pensionsåldern i tilläggspensionsarrangemang

Om en person enligt 8 § i lagen om införande av lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (69/2016) eller 30 b § 2 mom. i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare (396/2006) har rätt till ålderspension vid en lägre pensionsålder än sin lägsta ålder för ålderspension enligt 8 § i lagen om sjömanspensioner, har han eller hon från samma tidpunkt även rätt till pension enligt lagen om sjömanspensioner. Pensionen enligt lagen om sjömanspensioner minskas då med 0,4 procent för varje månad som begynnelsetidpunkten för pensionen tidigareläggs före ingången av månaden efter den under vilken arbetstagaren uppnår den lägsta åldern för ålderspension. Närmare bestämmelser om minskning av pensionen enligt lagen om sjömanspensioner utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

10 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Bestämmelserna i 8 § tillämpas dock redan den 31 december 2016.

RP 16/2015
ShUB 5/2015
RSv 37/2015

Helsingfors den 29 januari 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Mäntylä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.