73/2016

Helsingfors den 29 januari 2016

Lag om ändring av lagen om införande av lagen om pension för företagare

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om införande av lagen om pension för företagare (1273/2006) 4 § 2 mom., 11, 14, 15 och 28 §,

av dem 11 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1462/2011, 14 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 631/2009 och 28 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1167/2007, samt

ändras 23 § samt 29 § 4 och 5 mom., av dem 29 § 4 mom. sådant det lyder i lag 799/2012, som följer:

23 §

Om en företagare före den 1 januari 2005 har bedrivit sådan företagarverksamhet som avses i lagen om pension för företagare, beräknas det särskilda tillägg till den teoretiska pensionen som avses i 4 § 2 mom. i lagen om införande av lagen om ändring av lagen om pension för företagare (74/2016) på basis av den totala arbetsinkomst utifrån vilken återstående tid eller motsvarande inkomst borde beaktas vid bestämmandet av pension som beviljas före den 1 januari 2005 med stöd av den FöPL som gällde före den 1 januari 2005.

29 §

När pension beviljas enligt lagen om pension för företagare i de fall som avses i 2 och 3 mom. minskas pensionen varaktigt med 0,4 procent för varje månad som pensionen börjar före den lägsta ålder för ålderspension som föreskrivs i 8 § 2 mom. i lagen om ändring av lagen om pension för företagare (72/2016). Närmare bestämmelser om minskning av pensionen enligt lagen om pension för företagare utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet. I övrigt tillämpas på tilläggspensionsförsäkringen det som föreskrivs i de bestämmelser som utfärdats med stöd av 11 § 1 mom. i FöPL, sådant det lydde den 31 december 2000, samt i 10 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för företagare (638/2003).

På en sådan företagare som avses i 2 och 3 mom., som har uppnått pensionsåldern för sin tilläggspensionsförsäkring före den 1 januari 2017, tillämpas när pension beviljas i enlighet med lagen om pension för företagare de bestämmelser som var i kraft den 31 december 2016.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Denna lag tillämpas på pensioner där pensionsfallet inträffar den 1 januari 2017 eller därefter.

RP 16/2015
ShUB 5/2015
RSv 37/2015

Helsingfors den 29 januari 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Mäntylä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.