60/2016

Helsingfors den 29 januari 2016

Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Finansinspektionen (878/2008) 40 § 2 mom. och rubriken för 6 kap., av dem 40 § 2 mom. sådant det lyder i lag 254/2013, samt

fogas till lagen en ny 50 g § som följer:

40 §
Påföljdsavgift

Påföljdsavgift ska också påföras den som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar eller bryter mot

1) vad som i artikel 4.1 eller 4.3 i EMIR-förordningen föreskrivs om clearingkravet för OTC-derivatkontrakt som ingåtts med en finansiell motpart eller vad som i artikel 10.1 i den förordningen föreskrivs om clearingkravet och rapporteringskravet för OTC-derivatkontrakt som ingåtts med en icke-finansiell motpart,

2) ett beslut som Finansinspektionen fattat med stöd av artikel 20.2, 21.1 eller 23.1 i blankningsförordningen eller ett beslut som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten fattat med stöd av artikel 28.1 i den förordningen,

3) vad som i artiklarna 38, 39 och 40 i auktioneringsförordningen föreskrivs om förbjuden användning av insiderinformation, vad som i artikel 41 föreskrivs om förbudet mot otillbörlig marknadspåverkan eller vad som i artikel 42.1, 42.3 eller 42.5 föreskrivs om särskilda krav för att minska risken för marknadsmissbruk, eller

4) det maximibelopp på 0,2 procent per transaktion för förmedlingsavgifter för betalkortstransaktioner som anges i artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/751 om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner, nedan förordningen om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner eller det maximibelopp på 0,3 procent per transaktion för förmedlingsavgifter för kreditkortstransaktioner som anges i artikel 4 i den förordningen.


6 kap.

Tillsyn över utländska tillsynsobjekt och deras filialer i Finland och samarbete med utländska tillsynsmyndigheter samt behörig myndighet

50 g §
Behörig myndighet enligt förordningen om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner

Finansinspektionen är den i artikel 13 i förordningen om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner avsedda behöriga myndighet som utöver tillsyn över efterlevnaden av förordningen.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 2016.

RP 115/2015
EkUB 14/2015
RSv 70/2015
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 751/2015 (32015R0751); EUT nr L 123, 19.5.2015, s. 1-15

Helsingfors den 29 januari 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.