52/2016

Helsingfors den 25 januari 2016

Försvarsministeriets förordning om ändring av försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen

I enlighet med försvarsministeriets beslut

ändras i försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen (254/2006) 7 § 1 mom., 8 § 1 mom. och 18 § 2 mom., av dem 7 § 1 mom. och 8 § 1 mom. sådana de lyder i förordning 702/2015, samt

fogas till förordningen nya 2 a och 18 a § som följer:

2 a §
Kostnaderna för läkarundersökning

För kostnaderna för den läkarundersökning och tandläkarundersökning som behövs för att påvisa god hälsa enligt 2 § 1 mom. 1 punkten när det gäller anställda vid försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet svarar arbetsgivaren.

7 §
Lönen för den tid under vilken en operation pågår

Krishanteringspersonalens lön under en operation bestäms enligt uppgiftens kravnivå enligt följande:

Uppgiftens
kravnivå Lön
10 fastställs särskilt i varje enskilt fall
9 A 7 110,47 euro/mån
9 B 6 361,24 euro/mån
8 A 5 994,33 euro/mån
8 B 5 484,11 euro/mån
7 A 4 827,86 euro/mån
7 B 4 344,69 euro/mån
6 3 798,39 euro/mån
5 3 227,68 euro/mån
4 A 2 990,70 euro/mån
4 B 2 669,23 euro/mån
3 2 355,78 euro/mån
2 2 250,14 euro/mån
1 2 164,73 euro/mån

8 §
Utbildningstidens förmåner

Den som står i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande till försvarsmakten får under utbildningstiden för varje tjänstgöringsdag ett krishanteringsdagtraktamente som motsvarar heldagstraktamentet i hemlandet och lön enligt 7 § i statens allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal. Till dem som rekryteras utanför försvarsmakten och som genomgår utbildning betalas som ersättning för förlorad arbetsförtjänst ett dagtraktamente som för den som hör till manskapet uppgår till 64,60 euro, för underofficer 67,30 euro samt för officer och specialofficer 70,30 euro per dag. På dessa personers avgiftsfria inkvartering, förplägnad, beklädnad och hälsovård tillämpas vad som föreskrivs om saken med stöd av värnpliktslagen (1438/2007). Vad som föreskrivs i detta moment gäller inte sådan personal vid beredskapsenheten som får krishanteringsdagtraktamente på det sätt som föreskrivs i 2 och 3 mom.


18 §
Permissionsresor under den tid operationen pågår

Om underhållstransporter inte har ordnats, ersätter staten två permissionsresor från tjänstgöringsområdet till Finland och tillbaka för varje period av sex tjänstgöringsmånader med utnyttjande av den för staten förmånligaste flygrutten.

18 a §
Arrangemang som gäller hemförlovningen

Ett anställningsförhållande inom krishanteringen avslutas med en hemförlovningsperiod, om inte personen i fråga meddelar att han eller hon avstår från perioden. Periodens längd bestäms enligt tjänstgöringstiden så att 30 tjänstgöringsdagar ger en hemförlovningsperiod på ett dygn. En hemförlovningsperiod är dock alltid minst sex kalenderdygn. Perioden börjar omedelbart efter hemkomsten från en operation. Under hemförlovningsperioden betalas ett dagtraktamente på 25,00 euro för varje kalenderdygn.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2016. Bestämmelserna i 2 a §, 18 § 2 mom. och 18 a § träder dock i kraft först den 1 augusti 2016.

Helsingfors den 25 januari 2016

Försvarsminister
Jussi Niinistö

Regeringsråd, som personaldirektör
Jari Kajavirta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.