49/2016

Helsingfors den 21 januari 2016

Statsrådets förordning om ändring av 10 § i förordningen om statens tjänstekollektivavtal

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i förordningen om statens tjänstekollektivavtal (1203/1987) 10 § 4 mom. 6, 21, 42, 48, 49, 51—54, 59, 61, 63 ja 65 punkten, sådana de lyder i förordning 374/2013,

ändras 10 § 3 mom. 6 punkten och 4 mom. 5, 16, 17, 23, 25, 31, 34, 45, 50, 55, 58, 64, 66, 71, 72 och 75 punkten, sådana de lyder i förordning 374/2013, samt

fogas till 10 § 4 mom., sådant det lyder i förordning 374/2013, en ny 18 a, 18 b, 50 a och 58 a punkt som följer:

10 §
Arbetsgivartjänstemän

Arbetsgivartjänster är


6) tjänsterna som chef vid övriga ämbetsverk och inrättningar, med undantag av domstolarna, de lokala åklagarämbetena, utsökningsverken, de statliga rättshjälpsbyråerna, Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna, gränsbevakningsväsendet, försvarsmakten och statens läroanstalter,


Arbetsgivartjänster vid nedannämnda ämbetsverk och inrättningar är dessutom


5) justitieministeriet: biträdande avdelningschef för justitieförvaltningsavdelningen och regeringsråd som chef för rättshjälps- och utsökningsenheten vid den avdelningen samt planeringschef, biträdande avdelningschef vid lagberedningsavdelningen som ansvarar för beredningen av privaträtt, biträdande avdelningschef vid kriminalpolitiska avdelningen, regeringsråd som ansvarar för allmän förvaltning och personaladministration samt regeringssekreterare som arbetar i dessa uppgifter,


16) inrikesministeriet: förvaltningsdirektör, ekonomidirektör samt enhetschef som sköter administrativa ärenden vid polisavdelningen, räddningsavdelningen och migrationsavdelningen,

17) Förvaltningens IT-central: ekonomichef,


18 a) Polisstyrelsen: polisdirektör, personalchef, förhandlingschef samt överinspektör eller annan motsvarande tjänsteman som sköter personalärenden,

18 b) polisinrättningarna: polischef samt biträdande polischef som sköter personalärenden,


23) räddningsväsendet: rektor och förvaltningsdirektör vid Räddningsinstitutet,


25) Gränsbevakningsväsendet: chef för Gränsbevakningsväsendet, biträdande chef och regeringsråd vid Gränsbevakningsväsendet, officer som sköter uppgiften som avdelningschef vid staben för Gränsbevakningsväsendet eller som biträdande avdelningschef vid personalavdelningen och gräns- och sjöavdelningen eller som kommendör för en bevakningssektion, chef för Gräns- och sjöbevakningsskolan eller kommendör för en bevakningsflygdivision samt förhandlingschef, chef för enheten för anställningsärenden, överinspektör och officer som sköter ärenden som gäller anställningsförhållanden vid personalavdelningen,


31) Tullen: direktör för informationsförvaltningen, ekonomidirektör, direktör för laboratoriet, personalchef, chefer för förvaltningstjänster, tullöverinspektör och jurist vid förvaltningsavdelningen som deltar i avtalsförhandlingar om tjänste- och arbetskollektivavtal för ett ämbetsverk,


34) regionförvaltningsverken och Statens ämbetsverk på Åland: direktör för ett ans-varsområde, chef för enheten för styrning och utveckling av magistraterna, enhetschefer inom ansvarsområdet för regionförvaltningsverkens förvaltnings- och utvecklingstjänster samt förvaltningsdirektör och tjänsteman som sköter personalchefens uppgifter vid Statens ämbetsverk på Åland,


45) Nationella audiovisuella institutet: förvaltningsdirektör,


50) Lantmäteriverket: direktör för centralförvaltningen, direktör för avdelningen tjänster för geodatainfrastrukturen, forskningsdirektör, direktör för resultatenheten och jurist med ansvar för personalfrågor,

50 a) Naturresursinstitutet: enhetsdirektörer som är direkt underställda generaldirektören, samarbetsdirektör, personalchef samt jurist som sköter personalärenden och ärenden som gäller anställningsförhållanden,


55) kommunikationsministeriet: tjänsteman som förordnats till direktör för en enhet, ekonomidirektör samt kommunikationsråd placerad i de gemensamma vid allmänna avdelningen,


58) närings-, trafik- och miljöcentralerna: direktör för ett ansvarsområde,

58 a) närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter: direktör och personaldirektör,


64) Innovationsfinansieringsverket Tekes: direktör, chef för enheten personaltjänster och tjänsteman som sköter ärenden som gäller anställningsförhållanden,


66) Energimyndigheten: administrativ direktör,


71) Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet: direktör och personaldirektör,

72) Institutet för hälsa och välfärd: överdirektör, förvaltningsdirektör, informationsdirektör, avdelningsdirektör, personalchef samt jurist som sköter personalärenden,


75) miljöministeriet: chef för resultatenheten,Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2016.

Helsingfors den 21 januari 2016

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Konsultativ tjänsteman
Riitta Bäck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.