44/2016

Helsingfors den 21 januari 2016

Statsrådets förordning om ändring av 2 och 8 § i statsrådets förordning om ersättning för djurens välbefinnande

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om ersättning för djurens välbefinnande (121/2015) 2 § 1 mom. 9 punkten och 8 § som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med


9) sugga ett svin som avses i 2 § 15 punkten i statsrådets förordning om djurenheter i vissa stöd till jordbruket (45/2015),


8 §
Beräkning av det djurantal som förutsätts för att ersättning för välbefinnande ska betalas

Vid beräkning av det antal djurenheter som är en förutsättning för att ersättning för välbefinnande ska betalas ska det genomsnittliga djurantalet på gården under kalenderåret beaktas på det sätt som anges i 4 och 5 § i statsrådets förordning om djurenheter i vissa stöd till jordbruket.

I fråga om svin och fjäderfä ska jordbrukaren uppge de slaktpartier av fjäderfä som förts till slakteri samt antalet djur den första dagen i varje månad under förbindelseperioden. Dessutom ska jordbrukaren i samband med ansökan om ersättning ge en uppskattning av det genomsnittliga antalet djurenheter under förbindelseperioden.

I fråga om den åtgärd som avses i 4 § 2 mom. 6 punkten beaktas i djurgruppen smågrisar hälften av antalet svin. I fråga om den åtgärd som avses i 4 § 2 mom. 7 punkten beaktas i djurgruppen slaktsvin som är 3—8 månader gamla hälften av antalet svin.

I fråga om den åtgärd som avses i 4 § 4 mom. 2 punkten beräknas antalet djur som ett medelvärde av de slaktpartier som uppfyller villkoren för åtgärden. Om ett parti som har anlänt slaktas i flera delar, slås dessa ihop så att de motsvarar det ursprungliga partiet. Vid beräkning av antalet djur under förbindelseperioden beaktas endast sådana djur i partier som anlänt före utgången av förbindelseperioden som har slaktats före utgången av januari månad året efter förbindelseåret och som jordbrukaren har anmält senast vid den tidpunkt som bestämts av Landsbygdsverket. Om en del av djuren eller alla djuren i ett parti som anlänt under förbindelseperioden slaktas senare än före utgången av januari månad året efter förbindelseåret, beaktas djuren i partiet vid beräkningen av antalet djur under följande förbindelseår.


Denna förordning träder i kraft den 26 januari 2016.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 (32013R1305); EUT L 347, 20.12.2013, s. 487

Helsingfors den 21 januari 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.