41/2016

Helsingfors den 21 januari 2016

Statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2016

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001):

1 §
Tillämpningsområde

Som nationellt stöd till södra Finland enligt 6 § 1 punkten i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) betalas för 2016 från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning, nedan från produktionen frikopplat stöd, stöd för växthusproduktion och stöd för lagring av trädgårdsprodukter i stödområde AB så som föreskrivs i denna förordning.

2 §
Allmänna grunder för bestämmande av stöd

Stöden betalas områdesvis differentierade i enlighet med områdesindelningen i statsrådets förordning om stödområden för jordbruksstöd och de delområden av stödområdena som räknas som skärgård (5/2015).

Nationellt stöd till södra Finland kan betalas högst till det maximibelopp per produktionssektor och stödform som anges i bilagan. Om det stödbelopp som räknas ut på basis av de godtagbara ansökningarna överskrider maximibeloppet, sänks stödet per enhet.

3 §
Beloppet av och förskott på från produktionen frikopplat stöd

Från produktionen frikopplat stöd kan beviljas enligt den referenskvantitet som sökanden förfogar över den 1 september 2016 högst till ett belopp av 75 euro per djurenhet för referenskvantiteten.

Förskott på från produktionen frikopplat stöd kan beviljas till 75 procent av det stödbelopp som beräknats utgående från den referenskvantitet som sökanden förfogar över den 1 mars 2016.

4 §
Stöd för växthusproduktion

Stödet för växthusproduktion bestäms enligt den växthusareal som är i odling den 15 maj 2016. Om det är uppehåll i odlingen den dagen, bestäms stödet enligt den stödberättigande växthusareal som var i odling före uppehållet.

Stöd beviljas, om växthusen ska användas för odling och deras sammanlagda areal är minst 300 kvadratmeter. En förutsättning är dessutom att ska sökanden gör upp en odlingsplan som omfattar varje växthus och varje kalendervecka. Odlingssäsongen och de växter som odlas under den ska framgå av odlingsplanen. Då odlingssäsongen ändras från kort till lång, bestäms stödet enligt den korta säsongen.

Stöd beviljas för växthusproduktion av tomat, växthusgurka, frilandsgurka, sallat (av sorterna Lactuca sativa och Cichorium), bladdill, persilja, paprika, kinakål, snittblommor, snittgrönt, rabattväxter och sådana prydnadsväxter i kruka som är avsedda att odlas inomhus. Stöd beviljas för plantproduktion av sallat samt av bladdill och persilja i kruka för egen växthusodling. Stöd beviljas inte för annan plantproduktion.

5 §
Beloppet av stödet för växthusproduktion och förskott på stöd

Stöd för växthusproduktion beviljas högst till följande belopp:

Odlingssäsong euro m²
Kort: minst 2 mån., men högst 7 mån 3,6
Lång: över 7 mån. 9,6

Stöd för en lång odlingssäsong beviljas, om växter för vars odling stöd kan beviljas odlas längre än sju månader under 2016. Stöd som grundar sig på odlingsarealen för frilandsgurka, kinakål och isbergssallat beviljas dock alltid enligt kort odlingssäsong. Om det odlas flera växter efter varandra under odlingssäsongen, beviljas stödet enligt den växt som har den längsta odlingssäsongen.

Förskottet på stödet för växthusproduktion är 60 procent av det stöd som beräknas utifrån den odlingsareal som ansökan avser.

6 §
Stöd för lagring av trädgårdsprodukter

Stödet för lagring av trädgårdsprodukter kan, utifrån genomsnittet av den lagringsvolym som upptas av trädgårdsprodukter som berättigar till stöd och som finns i lager den 14 oktober 2016, den 15 november 2016 och den 15 december 2016, beviljas till högst följande belopp:

Lagertyp euro/m³
Maskinellt kylda lager 14,2
Övriga lager 8,8

Den lagringsvolym som stödet baserar sig på uppges med en kubikmeters noggrannhet och i den inräknas endast de trädgårdsprodukter som är handelsdugliga då de läggs på lager. En förutsättning för att stöd ska beviljas är att produkterna förvaras i enlighet med normal lagringssed. Produktvolymer som konstateras ha blivit skämda vid förberedelse för saluföring tas inte med i de lagringsvolymer som uppges.

Trädgårdsprodukter för vilkas lagring stöd kan beviljas är kinakål, kålrabbi, kålrot, rotselleri, rova, äpple, palsternacka, morot, rödbeta, rödkål, purjolök, brysselkål, savojkål, lök och vitkål.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 27 januari 2016.

Helsingfors den 21 januari 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Konsultativ tjänsteman
Martti Patjas

Bilaga

MAXIMIBELOPPET AV STÖD

stödbelopp, miljoner euro
Från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning 14,50
Växthusproduktion 12,01
Stöd för lagring av trädgårdsprodukter 0,73

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.