1/2016

Helsingfors den 4 januari 2016

Skatteförvaltningens föreskrift om beräkningen av räntetid

Skatteförvaltningen har med stöd av 36 § i skattekontolagen (604/2009) och 24 § 2 mom. i lagen om skatteuppbörd (609/2005), sådan den lyder i lag 240/2008, samt 12 § i lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995), sådan den lyder i lag 255/2008, bestämt:

1 §
Tillämpningsområde

Denna föreskrift tillämpas på beräkningen av ränta på skatter och avgifter som Skatteförvaltningen uppbär.

2 §
Beräkning av räntetid för återbäringsränta, skattetillägg och förseningsränta

Vid beräkningen av räntetid för återbäringsränta enligt 22 § i lagen om skatteuppbörd samt skattetillägg och förseningsränta enligt lagen om skattetillägg och förseningsränta anses en hel månad omfatta 30 dagar och ett helt år 360 dagar. För arvs- och gåvoskattens del räknas räntetiden dock till skillnad från det ovan nämnda för varje dag enligt antalet faktiska kalenderdagar.

3 §
Beräkning av räntetid för krediteringsränta och dröjsmålsränta på ett skattekonto

Krediteringsränta och dröjsmålsränta på ett skattekonto beräknas för varje dag enligt antalet faktiska kalenderdagar.

4 §
Ikraftträdande

Denna föreskrift träder i kraft den 4 januari 2016. Med denna föreskrift upphävs Skatteförvaltningens föreskrift av den 2 mars 2010 om beräkning av räntetid (216/519/2010).

Helsingfors den 4 januari 2016

Vid förhinder för generaldirektören
Strategidirektör Arto Pirinen

Överinspektör
Kimmo Tossavainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.