1753/2015

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 30 december 2015

Statrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 kap. 6 § i bokföringslagen (1336/1997), sådan den lyder i lag 1620/2015:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde samt bokslutsuppgifter som ska lämnas av små- och mikroföretag

I denna förordning föreskrivs om resultaträknings- och balansräkningsscheman för småföretag som avses i 1 kap. 4 a § i bokföringslagen och för mikroföretag som avses i 1 kap. 4 b § i samma lag samt om uppgifter som ska framgå av noterna. I bokföringsförordningen föreskrivs om resultaträknings- och balansräkningsscheman och noter för andra bokföringsskyldiga.

I 3 kap. 1 § 2 mom. i bokföringslagen föreskrivs om sådana jämförelsetal för den närmast föregående räkenskapsperioden som ska anges också i fråga om små- och mikroföretags resultaträknings- och balansräkningsposter samt om rättelse av jämförelsetalen.

Med de undantag som nämns i 3 kap. 1 § 3 mom. i bokföringslagen är småföretag och mikroföretag befriade från att upprätta verksamhetsberättelse enligt 1 a § i nämnda kapitel.

I 3 kap. 7 § i bokföringslagen föreskrivs om datering och underskrift av bokslut. Om det inte framgår av noterna eller av bokslutet i övrigt ska i samband med underskrifterna

1) lämnas uppgift om att bokslutet har upprättats i enlighet med denna förordnings bestämmelser om små- och mikroföretag, och

2) informeras om förändringar i det egna kapitalet samt om styrelsens förslag till användning av utdelningsbart fritt eget kapital, om småföretaget är ett aktiebolag eller ett andelslag.

2 §
Bestämmelser i annan lagstiftning

Utöver vad som föreskrivs i denna förordning är ett småföretag eller mikroföretag som är ett

1) aktiebolag,

2) öppet bolag eller kommanditbolag som har ett aktiebolag som ansvarig bolagsman,

3) öppet bolag eller kommanditbolag som har ett bolag som avses i 2 punkten som ansvarig bolagsman

inte skyldigt att i sitt bokslut lämna uppgifter enligt någon annan lag än en skattelag eller enligt en bestämmelse som utfärdats med stöd av den.

Utöver vad som föreskrivs i denna förordning ska små- och mikroföretag som är andelslag i sitt bokslut lämna också uppgifter enligt lagen om andelslag och enligt andra lagar.

Vad som föreskrivs i 2 mom. ska på motsvarande sätt tillämpas på små- och mikroföretag som är

1) ett öppet bolag,

2) ett kommanditbolag,

3) en förening,

4) en stiftelse, eller

5) en annan sammanslutning än en sådan som avses i 1 mom.

3 §
Rättvisande bild av små- och mikroföretag

Utöver vad som föreskrivs i detta kapitel och i 3 kap. ska ett småföretag enligt 3 kap. 2 § 3 mom. i bokföringslagen i noterna ange också andra omständigheter för att ge en rättvisande bild av företaget. Detta moment gäller också andra mikroföretag än sådana som avses i 2 § 1 mom.

Bokslutet för ett mikroföretag som avses i 2 § 1 mom. uppfyller kravet på en rättvisande bild enligt 3 kap. 2 § 5 mom. i bokföringslagen om det innehåller de uppgifter som förutsätts i detta kapitel och i 4 kap.

Vad som föreskrivs i 2 mom. gäller även för ett annat mikroföretag under förutsättningen att man i bokslutet ger boksluts- och verksamhetsberättelseuppgifter enligt lagen som gäller för den ifrågavarande juridiska personen.

2 kap.

Resultaträknings- och balansräkningsscheman för småföretag

1 §
Resultaträkningsscheman enligt kostnadsslag och funktion samt förkortad resultaträkning

Resultaträkningen för ett småföretag ska upprättas enligt schemat för resultaträkning enligt kostnadsslag i denna förordnings bilaga I eller schemat för resultaträkning enligt funktion i bilaga II, om inte något annat föreskrivs nedan i 2 eller 3 §.

Småföretag får dock sammanställa 1—5 punkten i bilaga I samt 1—3 och 6 punkten i bilaga II till posten Bruttoresultat.

2 §
Fastighetsschema

Trots vad som föreskrivs i 1 § ska resultaträkning upprättas enligt fastighetsschemat i denna förordnings bilaga III om

1) småföretaget inte är ett aktiebolag, öppet bolag eller kommanditbolag enligt 1 kap. 2 § 1 mom., och om

2) småföretagets verksamhet är baserad på fastighetsförvaltning.

Trots vad som föreskrivs i 1 mom. får bostadsaktiebolag upprätta sin resultaträkning enligt schemat för resultaträkning enligt kostnadsslag i bilaga I, om alla delägare har gett sitt samtycke till detta.

Om de vederlag som tas ut kan specificeras som vederlag för skötsel samt vederlag för amorteringar och räntor, ska de sistnämnda redovisas under punkten övriga finansiella intäkter i bilaga III.

3 §
Förenings- och stiftelseschema

Trots vad som föreskrivs i 1 och 2 § ska ett småföretag som är en ideell sammanslutning eller stiftelse upprätta sin resultaträkning enligt förenings- och stiftelseschemat i denna förordnings bilaga IV.

Med ordinarie verksamhet enligt förenings- och stiftelseschemat avses verksamhet för uppnående av det syfte som nämns i stadgarna eller i bolagsordningen.

De intäkter och kostnader i varje grupp som avses i bilaga IV och hänför sig till ordinarie verksamhet, tillförda medel samt investerings- och finansieringsverksamhet får specificeras i en not i stället för i resultaträkningen. Om det behövs för att ge en rättvisande bild ska intäkterna av och kostnaderna för den ordinarie verksamheten dessutom i resultaträkningen eller i en not specificeras enligt verksamhetsområde. I fråga om rörelsen behöver i resultaträkningen enligt bilaga IV inte anges annat än de sammanlagda beloppen av intäkter och kostnader, förutsatt att en särskild resultaträkning över rörelsen tas upp i noterna.

Om det behövs för att ge en rättvisande bild får ideella sammanslutningar och stiftelser upprätta sin resultaträkning enligt fastighetsschemat i bilaga III, då verksamheten huvudsakligen består av fastighetsförvaltning. Då ska i noterna specificeras intäkter och kostnader som hänför sig till följande grupper:

1) ordinarie verksamhet,

2) tillförda medel,

3) investerings- och finansieringsverksamhet, samt

4) allmänna understöd.

Trots vad som föreskrivs ovan i denna paragraf får ideella sammanslutningar och stiftelser upprätta sin resultaträkning enligt kostnadsslag som i bilaga I eller enligt funktion i bilaga II §, förutsatt att noterna innehåller de uppgifter som förutsätts ovan i 4 mom.

4 §
Balansräkningsschema för småföretag

Balansräkningen för småföretag ska upprättas enligt schemat i denna förordnings bilaga V.

Trots vad som föreskrivs i 1 mom. får aktivsidan i balansräkningen för ett småföretag upprättas så att

1) immateriella tillgångar, materiella tillgångar och placeringar redovisas separat under bestående aktiva,

2) omsättningstillgångar, fordringar och finansiella värdepapper samt kassa och bank bokförs separat bland rörliga aktiva.

Trots vad som föreskrivs i 1 mom. får passivsidan i balansräkningen för småföretag upprättas så att

1) som eget kapital bokförs separat aktie-, andels- eller annat motsvarande kapital, överkursfond, uppskrivningsfond, övriga fonder, balanserad vinst (förlust) från tidigare räkenskapsperioder och räkenskapsperiodens vinst (förlust) samt kapitallån,

2) ackumulerade bokslutsdispositioner, avsättningar sammanlagt och främmande kapital ska bokföras separat.

Av fordringar som avses i 2 mom. 2 punkten ska separat anges beloppet av långfristiga fordringar och av främmande kapital som avses i 3 mom. 2 punkten ska anges beloppet av långfristiga skulder.

Ideella sammanslutningar och stiftelser ska i sin balansräkning särskilt ta upp kapital vars användning har begränsats genom specialbestämmelser (bunden fond). I noterna ska anges användningen av de medel som utgör täckning för det bundna fondkapitalet samt fondens intäkter, kostnader, tillgångar och skulder och likaså uppgifter om fondens kapital och förändringar i det, om dessa uppgifter inte framgår av resultaträkningen eller balansräkningen. Motsvarande uppgifter ska lämnas också om transaktioner mellan en stiftelse och företag som hör till dess koncern respektive den bundna fonden. Om de bundna fonderna är flera till antalet får de uppgifter som avses ovan i detta moment, med undantag för fondernas kapitalbelopp, anges sammanställda på ett sådant sätt att de väsentliga omständigheterna framgår trots sammanställningen.

Medel som ska förvaltas särskilt ska tas upp som en egen grupp i balansräkningen.

5 §
Kontinuitet i uppställningarna

Resultaträkningarnas och balansräkningarnas uppställningsform får inte ändras utan särskilt skäl.

6 §
Mer detaljerad uppställning

Resultaträkningen och balansräkningen får kompletteras med mellansummor och i dem får tas upp sådana nya poster som till innehållet inte kan hänföras till de benämningar som nämns i resultat- respektive balansräkningsscheman, om detta inte äventyrar en rättvisande bild enligt 3 kap. 2 § i bokföringslagen

Resultaträkningen och balansräkningen ska upprättas mer detaljerat än vad schemat utvisar, om detta är nödvändigt för att de faktorer som inverkat på räkenskapsperiodens resultatbildning eller balansräkningsposterna ska kunna klargöras.

7 §
Sammanslagning av poster

Om det för att ge en rättvisande bild inte är väsentligt att posterna anges separat får de i de resultaträkningsscheman som ingår i bilagorna I—IV sammanslås, om sammanslagningen leder till ett tydligare framställningssätt. I en resultaträkning som upprättas enligt schemat i bilagorna I eller II ska dock anges omsättningen och räkenskapsperiodens vinst (förlust) samt de mellansummor som markerats med stora bokstäver i schemat.

Om det för att ge en rättvisande bild inte är väsentligt att posterna anges separat får de poster som angetts med arabiska siffror i balansräkningsschemat enligt bilaga V, med undantag av egna aktier eller andelar samt andelar i företag inom samma koncern, slås samman, om sammanslagningen leder till ett tydligare framställningssätt.

8 §
Tillämpning av andra benämningar och utelämnande

Om arten av den bokföringsskyldigas verksamhet kräver det, ska i resultaträkningen och balansräkningen med avvikelse från bilagorna I—V i fråga om de poster som markerats med arabiska siffror användas benämningar som motsvarar verksamhetens art.

Om det under en enskild benämning inte förekommer några siffror för denna och föregående räkenskapsperiod, ska benämningen inte anges i resultaträkningen eller balansräkningen. Dessutom får den bokföringsskyldiga avvika från siffer- och bokstavsbeteckningar på benämningarna i de scheman som ingår i bilagorna I—V eller ange benämningarna utan dessa beteckningar.

3 kap.

Småföretags noter

1 §
Principerna för upprättande av bokslut

Noterna ska innehålla uppgift om de värderingsprinciper och -metoder samt periodiseringsprinciper och -metoder som följts vid upprättandet av bokslutet.

Information som avses i 1 mom. behöver dock inte ges om

1) omsättningstillgångar, då tillgångarna används i samma ordning som de förvärvats,

2) immateriella tillgångar som aktiverats i balansräkningen enligt 5 kap. 5 a § i bokföringslagen, om anskaffningsutgiften kostnadsförs inom 10 år,

3) utvecklingsutgifter, goodwill och andra utgifter med lång verkningstid, om de inte har aktiverats i enlighet med 5 kap. 8, 9 eller 11 § i bokföringslagen,

4) prestationer som kräver en lång tillverkningstid, om de inkomster som de genererar, med avvikelse från 5 kap. 4 § i bokföringslagen ska bokföras enligt prestationsprincipen,

5) finansiella instrument och förvaltningsfastigheter, då dessa ska värderas enligt 5 kap. 5 § i bokföringslagen,

6) grunden för den kurs enligt vilken fordringar samt skulder och andra förbindelser i utländsk valuta omräknats till finsk valuta, om kursen på bokslutsdagen har tillämpats.

Utöver vad som föreskrivs i 2 mom. behöver i fråga om tillgångar bland bestående aktiva inte anges uppgifter som avses i 1 mom., om

1) i anskaffningsutgiften för tillgången har räknats in endast de direkta utgifterna för anskaffningen och tillverkningen,

2) avskrivningar enligt plan för maskiner och inventarier, byggnader och konstruktioner samt andra materiella tillgångar motsvarar de maximiavskrivningar som godkänns i beskattningen,

3) uppskrivningar enligt 5 kap. 13 § i bokföringslagen inte har gjorts,

4) erhållna understöd har bokförts som minskning av anskaffningsutgiften,

5) anskaffningsutgifter för tillångar av ringa värde samt sådana tillgångar vars uppskattade ekonomiska användningstid är högst tre år, ska i sin helhet kostnadsföras på den räkenskapsperiod då anskaffningen gjorts,

6) det bokföringssätt som avses i 5 kap. 5 b § i bokföringslagen inte har tillämpats på anskaffningar enligt nämnda paragraf.

I noter som avses ovan i 1 mom. behöver inte anges enskilda bokslutsbestämmelser, om småföretaget inte tillämpar internationella redovisningsstandarder enligt 7 a kap. i bokföringslagen.

2 §
Exceptionella poster

Noterna ska innehålla uppgift om exceptionella intäkts- och kostnadsposters belopp och innehåll, om posterna inte är oväsentliga.

3 §
Väsentliga händelser efter räkenskapsperioden

I noterna ska innehålla uppgifter om sådana väsentliga händelser som skett efter räkenskapsperioden och som annars inte framgår av bokslutet. Dessutom ska en uppskattning av sådana händelsers ekonomiska betydelse läggas fram.

4 §
Uppskrivningsfond

Om ett småföretag på det sätt som föreskrivs i 5 kap. 17 § i bokföringslagen har gjort en uppskrivning av den oavskrivna anskaffningsutgiften för en tillgång som hör till bestående aktiva ska i noterna

1) anges förändringarna i uppskrivningsfonden under räkenskapsperioden,

2) tas in en utredning om skattekonsekvenserna av förändringarna i uppskrivningsfonden,

3) anges de uppskrivna tillgångarnas sammanlagda bokföringsvärde före uppskrivningen.

5 §
Verkligt värde i noterna

Om ett småföretag i enlighet med 5 kap. 2 a eller 2 b § i bokföringslagen har värderat finansiella instrument eller andra tillgångar som avses i de nämnda paragraferna, ska i noterna anges

1) de viktigaste bakomliggande antagandena för värderingsmodellerna och -metoderna,

2) det sammanlagda verkliga värdet för varje kategori av finansiella instrument eller andra tillgångar,

3) de förändringar av värdet på kategorier som avses i 2 punkten och som redovisas i resultaträkningen och i fonden för verkligt värde,

4) för varje kategori av derivatinstrument, upplysningar om i vilken omfattning de används,

5) typen av kategorier som avses i 4 punkten, inklusive viktiga villkor som kan påverka belopp, tidpunkt och säkerhet vad gäller framtida kassaflöden, samt

6) förändringar i fonden för verkligt värde under räkenskapsperioden.

Om derivatinstrumenten inte i enlighet med 5 kap. 2 a § i bokföringslagen har värderats till verkligt värde, är det i fråga om varje kategori av instrument nödvändigt att i bokslutsnoterna ange instrumentens verkliga värde, om detta kan fastställas på ett tillförlitligt sätt, samt uppgifter om omfattningen och arten av deras användning. Det verkliga värdet ska baseras på marknadsvärdet i fråga om derivatinstrument för vilka en tillförlitlig marknad med lätthet kan bestämmas. Om marknadsvärdet inte med lätthet kan bestämmas för ett instrument men däremot för dess beståndsdelar eller för ett liknande instrument, får det verkliga värdet härledas från värdet på beståndsdelarna eller på liknande instrument.

6 §
Långfristiga lån

I noterna ska anges det sammanlagda beloppet av sådana till långfristigt främmande kapital hörande skulder som förfaller senare än efter fem år.

7 §
Säkerheter, ansvarsförbindelser och arrangemang som inte har tagits med i balansräkningen samt pensionsansvar

Noterna ska innehålla uppgifter om

1) sakrättsliga säkerheter som ett målföretag har ställt av sina tillgångar, specificerade som handfången pant, fordonsinteckningar, företagsinteckningar, fastighetsinteckningar och eventuella andra slag av realsäkerhet,

2) det sammanlagda beloppet av ekonomiska åtaganden utanför balansräkningen,

3) uppgifter om karaktären av och det kommersiella syftet med arrangemang utanför balansräkningen, om arrangemangen är förenade med väsentliga risker och fördelar och om informationen om dem är nödvändig för bedömningen av småföretagets ekonomiska ställning, och om

4) småföretagets pensionsansvar, som inte har överförts på en pensionsanstalt.

Från säkerheter som avses i 1 mom. 1 punkten ska särskiljas de som småföretaget har ställt

1) för företag som hör till samma koncern som småföretaget, och

2) för sina intresseföretag.

En sådan säkerhet som avses i 1 mom. 1 punkten ska anges högst till beloppet av den skuld eller något annat åtagande som den ställts för. Om säkerhetens värde är mindre än skulden eller åtagandet ska säkerheten specificeras till detta mindre värde. Vid värderingen av säkerheten ska iakttas vad som i 5 kap. 2 § 1 mom. 3 punkten i bokföringslagen föreskrivs om redovisning av skulder i balansräkningen eller ett annat motiverat förfaringssätt som överensstämmer med arten av säkerheten.

8 §
Uppgifter om moderföretaget

I noterna ska som moderföretagets namn och hemort anges uppgifterna om den koncern som är föremål för koncernbokslut och som småföretaget närmast hör till.

9 §
Lån till verkställande direktören och personer inom administrationen samt åtaganden till förmån för dem

I fråga om verkställande direktören, medlemmarna och suppleanterna i styrelsen samt i fråga om personer tillhörande motsvarande förvaltningsorgan ska per förvaltningsorgan i noterna anges

1) det sammanlagda beloppet av penninglån som beviljats dem, minskningen och ökningen av beloppet under räkenskapsperioden samt de huvudsakliga räntevillkoren och övriga villkor för lånen,

2) det sammanlagda beloppet av säkerheter och ansvarsförbindelser som gäller dem och det huvudsakliga innehållet, samt

3) pensionsförbindelserna för dessa uppdrag.

10 §
Transaktioner med intressenter

Noterna ska innehålla uppgift om småföretagets transaktioner med intressenter, om transaktionerna är väsentliga och inte har genomförts under normala marknadsvillkor.

Uppgifter om enskilda transaktioner som avses i 1 mom. får sammanföras med avseende på deras typ, med undantag för de fall där särskild information kan anses vara nödvändig för att bedöma vilken inverkan transaktionerna har på småföretagets ekonomiska ställning.

I uppgifterna om en transaktion med en intressent ska ingå

1) en beskrivning av transaktionen,

2) värdet av transaktionen,

3) uppgift om typen av intressentförhållande samt

4) annan information avseende transaktionerna som är nödvändig för att bedöma småföretagets ekonomiska ställning.

Med intressent avses vid tillämpningen av denna paragraf en juridisk person som i förhållande till småföretaget

1) har bestämmande inflytande, eller

2) är ett intresseföretag.

Utöver vad som föreskrivs i 4 mom. räknas följande personer som intressenter:

1) verkställande direktören,

2) medlemmarna och suppleanterna i styrelsen, samt

3) personer som hör till motsvarande organ som de som nämns i 1 och 2 punkten.

Trots vad som föreskrivs i 1 mom. ska i noterna anges sådana transaktioner som på sedvanliga villkor genomförts med intressenter samt parterna i och värdet av transaktionerna, om dessa uppgifter behövs för att ge en rättvisande bild.

11 §
Personal

I noterna ska anges det genomsnittliga antalet anställda under räkenskapsperioden.

12 §
Förvärv och överlåtelse av egna aktier och andelar

I noterna ska anges

1) grunderna för under räkenskapsperioden gjorda förvärv av sådana andelar i eget kapital som motsvarar egna aktier eller andelar.,

2) antal och nominellt belopp för egna aktier eller andelar som förvärvats eller avyttrats under räkenskapsperioden eller, om aktierna eller andelarna inte har något nominellt belopp, det bokföringsmässiga motvärdet samt den relativa andel som de utgör av det tecknade kapitalet.

3) i fråga om förvärv eller avyttring för egna aktier eller andelar mot vederlag, betalade vederlag; samt

4) antalet och det nominella värdet av samtliga egna aktier eller andelar som förvärvats och innehavs av företaget, eller om inget nominellt värde finns, det bokföringsmässiga motvärdet.

13 §
Uppgifter som motsvarar verksamhetsberättelsen

Ett småföretag är inte skyldigt att upprätta verksamhetsberättelse enligt 3 kap. 1 a § i bokföringslagen. Om sådan information som avses i den nämnda paragrafen behövs för att ge en rättvisande bild av småföretaget, ska den dock lämnas i noterna.

4 kap.

Mikroföretags resultaträkning och balansräkning samt noter

1 §
Resultaträkningsscheman och förkortad resultaträkning för mikroföretag

Resultaträkningen för ett mikroföretag ska upprättas i enlighet med 2 kap. 1 § 1 mom. samt 2 och 3 §.

Mikroföretaget får dock

1) ta upp punkterna 1—5 i bilaga I eller punkterna 1—3 och 6 i bilaga II som en sammanslagen post under Bruttoresultat, och

2) utelämna de underpunkter som angivits med bokstäver i de nämnda bilagorna I och II.

2 §
Mikroföretags balansräkning

Balansräkningen för ett mikroföretag ska upprättas i enlighet med 2 kap. 4 §.

Trots vad som föreskrivs i 1 mom. får balansräkningen för ett mikroföretag upprättas så att

1) bland bestående aktiva på aktivsidan separat tas upp immateriella tillgångar, materiella tillgångar och placeringar, samt bland rörliga aktiva separat tas upp omsättningstillgångar, fordringar, finansiella värdepapper samt kassa och bank, och

2) på passivsidan separat tas upp eget kapital, ackumulerade bokslutsdispositioner, avsättningar och främmande kapital.

I det egna kapitalet enligt 1 mom. 2 punkten ska separat tas upp poster som enligt lagen om mikroföretag hör till det egna kapitalet samt balanserad vinst (förlust) från tidigare räkenskapsperioder och räkenskapsperiodens vinst (förlust). I det främmande kapitalet ska separat tas upp beloppet av kortfristiga skulder.

3 §
Kontinuitet i uppställningarna samt avvikelse från schema

Vad som i 2 kap. 5 § föreskrivs om kontinuitet i uppställningarna samt i 6—8 § i samma kapitel om en mer detaljerad uppställning och sammanslagning av poster samt om ändring och utelämnande av benämningar på poster, ska tillämpas också på mikroföretags resultaträkning och balansräkning.

4 §
Mikroföretags noter

Vad som ovan i 3 kap. föreskrivs om småföretags noter ska tillämpas också på mikroföretag, med undantag för sådan information om värdering till verkligt värde enligt 5 § som avses i 5 kap. 2 a och 2 b § i bokföringslagen.

Ett mikroföretag är inte skyldigt att upprätta verksamhetsberättelse enligt 3 kap. 1 a § i bokföringslagen. Mikroföretaget kan dock i noterna redovisa den information som avses i nämnda paragraf.

5 kap.

Övriga bestämmelser

1 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016. Förordningen ska första gången tillämpas den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 2016 eller därefter. De bokföringsskyldiga får dock tillämpa denna förordning till bokslut som upprättas efter att förordningen trätt i kraft.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU (32013L0034); EUT nr L 182, 29.6.2013, s. 19

Helsingfors den 30 december 2015

Utrikeshandels- och utvecklingsminister
Lenita Toivakka

Konsultativ tjänsteman
Mika Björklund

BILAGA I

SMÅFÖRETAGS RESULTATRÄKNING ENLIGT KOSTNADSSLAG

Sådan resultaträkning enligt kostnadsslag som avses ovan i 2 kap. 1 § 1 mom. ska upprättas som följer:

1. OMSÄTTNING

2. Förändring av lager av färdiga varor och varor under tillverkning

3. Tillverkning för eget bruk

4. Övriga rörelseintäkter

5. Material och tjänster

a) Material, förnödenheter och varor

aa) Inköp under räkenskapsperioden

ab) Förändring av lager

b) Köpta tjänster

6. Personalkostnader

a) Löner och arvoden

b) Lönebikostnader

ba) Pensionskostnader

bb) Övriga lönebikostnader

7. Avskrivningar och nedskrivningar

a) Avskrivningar enligt plan

b) Nedskrivningar av tillgångar bland bestående aktiva

c) Exceptionella nedskrivningar av rörliga aktiva

8. Övriga rörelsekostnader

9. RÖRELSEVINST (-FÖRLUST)

10. Finansiella intäkter och kostnader

a) Intäkter från andelar i företag inom samma koncern

b) Intäkter från andelar i ägarintresseföretag

c) Intäkter från övriga placeringar bland bestående aktiva, separat intäkter från företag inom samma koncern

d) Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter, separat intäkter från företag inom samma koncern

e) Nedskrivningar av placeringar bland bestående aktiva

f) Nedskrivningar av finansiella värdepapper bland rörliga aktiva

g) Räntekostnader och övriga finansiella kostnader, separat kostnader till företag inom samma koncern

11. VINST (FÖRLUST) FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER

12. Bokslutsdispositioner

a) Förändring av avskrivningsdifferens

b) Förändring av skattemässiga reserver

c) Koncernbidrag

13. Inkomstskatt

14. Övriga direkta skatter

15. RÄKENSKAPSPERIODENS VINST (FÖRLUST)

BILAGA II

SMÅFÖRETAGS RESULTATRÄKNING ENLIGT FUNKTION

Sådan resultaträkning enligt funktion som avses ovan i 2 kap. 1 § 1 mom. ska upprättas som följer:

1. OMSÄTTNING

2. Kostnader för inköp och tillverkning

3. Bruttobidrag

4. Kostnader för försäljning och marknadsföring

5. Administrationskostnader

6. Övriga rörelseintäkter

7. Övriga rörelsekostnader

8. RÖRELSEVINST (-FÖRLUST)

9. Finansiella intäkter och kostnader

a) Intäkter från andelar i företag inom samma koncern

b) Intäkter från andelar i ägarintresseföretag

c) Intäkter från övriga placeringar bland bestående aktiva, separat intäkter från företag inom samma koncern

d) Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter, separat intäkter från företag inom samma koncern

e) Nedskrivningar av placeringar bland bestående aktiva

f) Nedskrivningar av finansiella värdepapper bland rörliga aktiva

g) Räntekostnader och övriga finansiella kostnader, separat kostnader till företag inom samma koncern

10. VINST (FÖRLUST) FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER

11. Bokslutsdispositioner

a) Förändring av avskrivningsdifferens

b) Förändring av skattemässiga reserver

c) Koncernbidrag

12. Inkomstskatt

13. Övriga direkta skatter

14. RÄKENSKAPSPERIODENS VINST (FÖRLUST)

BILAGA III

FASTIGHETSSCHEMA FÖR SMÅFÖRETAGS RESULTATRÄKNING

1. Intäkter av fastighet

a) Vederlag

b) Hyror och arrenden

c) Serviceintäkter

d) Övriga intäkter av fastigheten

2. Kreditförluster och korrektivposter

3. Kostnader för fastighetens skötsel

a) Personalkostnader

b) Förvaltning

c) Drift och underhåll

d) Skötsel av gårdsområden

e) Städning

f) Värme

g) Vatten och avloppsvatten

h) El och gas

i) Avfallshantering

j) Skadeförsäkringar

k) Hyror och arrenden

l) Fastighetsskatt

m) Reparationer

n) Övriga skötselkostnader

4. FASTIGHETSBIDRAG

5. Avskrivningar och nedskrivningar

a) Byggnader och konstruktioner

b) Maskiner och inventarier

c) Övriga utgifter med lång verkningstid

6. Finansiella intäkter och kostnader

a) Dividendintäkter

b) Ränteintäkter

c) Övriga finansiella intäkter

d) Räntekostnader

e) Övriga finansiella kostnader

7. VINST (FÖRLUST) FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER

8. Bokslutsdispositioner

a) Förändring av avskrivningsdifferens

b) Förändring av skattemässiga reserver

c) Koncernbidrag

9. Direkta skatter

10. RÄKENSKAPSPERIODENS VINST (FÖRLUST)/ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)

BILAGA IV

RESULTATRÄKNINGSSCHEMA FÖR ETT SMÅFÖRETAG SOM ÄR EN IDEELL SAMMANSLUTNING ELLER STIFTELSE

Resultaträkningen för ideella sammanslutningar och stiftelser som avses ovan i 2 kap. 3 § ska upprättas som följer:

Ordinarie verksamhet

1. Intäkter

2. Kostnader

a) Personalkostnader

b) Avskrivningar

c) Övriga kostnader

3. Överskott/underskott

Tillförda medel

4. Intäkter

5. Kostnader

6. Överskott/underskott

Investerings- och finansieringsverksamhet

7. Intäkter

8. Kostnader

9. Överskott/underskott

10. Allmänna understöd

11. Räkenskapsperiodens resultat

12. Bokslutsdispositioner

a) Förändring av avskrivningsdifferens

b) Förändring av skattemässiga reserver

c) Koncernbidrag

13. Räkenskapsperiodens överskott (underskott)

BILAGA V

BALANSRÄKNINGSSCHEMA FÖR SMÅFÖRETAG

Balansräkningen för småföretag som avses ovan i 2 kap. 4 § ska upprättas som följer:

A k t i v a

A BESTÅENDE AKTIVA

I Immateriella tillgångar

1. Utvecklingsutgifter

2. Immateriella rättigheter

3. Goodwill

4. Övriga immateriella tillgångar

5. Förskottsbetalningar

II Materiella tillgångar

1. Mark- och vattenområden, separat anskaffningsutgifter för arrenderättigheter som hänför sig till fastigheter och som har aktiverats enligt 5 kap. 11 § i bokföringslagen

2. Byggnader och konstruktioner, separat anskaffningsutgifter för arrenderättigheter som hänför sig till fastigheter och som har aktiverats enligt 5 kap. 11 § i bokföringslagen

3. Maskiner och inventarier

4. Övriga materiella tillgångar

5. Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar

III Placeringar

1. Andelar i företag inom samma koncern

2. Fordringar hos företag inom samma koncern

3. Andelar i ägarintresseföretag

4. Fordringar hos ägarintresseföretag

5. Övriga aktier och andelar

6. Övriga fordringar

B RÖRLIGA AKTIVA

I Omsättningstillgångar

1. Material och förnödenheter

2. Varor under tillverkning

3. Färdiga produkter/varor

4. Övriga omsättningstillgångar

5. Förskottsbetalningar

II Fordringar, separat långfristiga

1. Kundfordringar, separat långfristiga

2. Fordringar hos företag inom samma koncern, separat långfristiga

3. Fordringar hos ägarintresseföretag, separat långfristiga

4. Lånefordringar, separat långfristiga

5. Övriga fordringar, separat långfristiga

6. Obetalda aktier/andelar, separat långfristiga

7. Resultatregleringar, separat långfristiga

III Finansiella värdepapper

1. Andelar i företag inom samma koncern

2. Övriga aktier eller andelar

3. Övriga värdepapper

IV Kassa och bank

P a s s i v a

A EGET KAPITAL

I Aktie- eller andelskapital eller annat motsvarande kapital

II Överkursfond

III Uppskrivningsfond

IV Övriga fonder

1. Fond för inbetalt fritt eget kapital

2. Reservfond

3. Fonder enligt bolagsordningen eller stadgarna

4. Fond för verkligt värde

5. Övriga fonder

V Balanserad vinst (förlust) från tidigare räkenskapsperioder

VI Räkenskapsperiodens vinst (förlust)

B ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER

1. Avskrivningsdifferens

2. Skattemässiga reserver

C AVSÄTTNINGAR

1. Avsättningar för pensioner

2. Skatteavsättningar

3. Övriga avsättningar

D FRÄMMANDE KAPITAL, separat långfristigt

1. Masskuldebrevslån, separat långfristiga

2. Lån mot konvertibla skuldebrev, separat långfristiga

3. Skulder till kreditinstitut, separat långfristiga

4. Återlåning från arbetspensionsförsäkringsanstalter, separat långfristig

5. Erhållna förskott, separat långfristiga

6. Leverantörsskulder, separat långfristiga

7. Finansieringsväxlar, separat långfristiga

8. Skulder till företag inom samma koncern, separat långfristiga

9. Skulder till ägarintresseföretag, separat långfristiga

10. Övriga skulder, separat långfristiga

11. Resultatregleringar, separat långfristiga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.