1752/2015

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 30 december 2015

Statsrådets förordning om ändring av bokförningsförordning

I enlighet med statsrådets beslut,

upphävs i bokföringsförordningen (1339/1997) 1 kap. 1 § 3 och 4 mom., 2 § 3 och 4 mom., 5 §, 6 § 4 mom., 7 §, 10 § 1 och 2 mom. och 11 § 3 mom., 2 kap. 2 § 1 mom. 1 och 7 punkt och 2—4 mom., 3 § 1 mom. 5 och 6 punkt och 2 och 3 mom., 4 § 1 mom. 8—10 och 12 punkt och 5 och 6 mom., 5 § 1 mom. 5 punkt och 4 och 5 mom., 7 a § 2 mom., 7b § 3 mom., 8 § 5 mom. och 11 §, 3 kap.1 § 2 mom. och 2 § 5 mom., 4 kap.3 § 1 mom. 5 punkt och 4 § 1 mom. 6 punkt, 5 kap. 2—4 §,

sådana som de lyder i 1 kap.1 § 4 mom. och 2 § 4 mom. samt 2 kap. 2—4 mom. i förordningen 1313/2004, 1 kap. 7 § delvis i förordningen 1313/2004, 1 kap. 11 § 3 mom., 2 kap 2 § 1 mom., 7 punkt, 4 § 6 mom., 5 § 5 mom. och 11 § samt 3 kap 2 § 5 mom. i förordningen 748/2001, 2 kap. 7 a § 2 mom. i förordningen 736/2007 samt 2 kap. 7 b § 3 mom. i förordningen 547/2008

ändras 1 kap.1 § 1 mom., 2 § 1 mom., 3 §, 4 § 1 mom., 6 § 1 mom., 9 §, 10 § 3 och 4 mom. och 11 § 1 mom., 2 kap. 2 § rubrik, 3 § 1 mom. 1, 2 och 4 punkt, 4 § 1 mom. 3—5 punkt och 2 mom. 5 och 6 punkt, 5 § 1 mom. 4 punkt, 6 §, 7 § inledningen i 1 och 2 mom. samt 1 och 2 punkt, 8 § 1 mom. 1 punkt, inledningen i 2 mom. och 4 mom., 9 § 3 mom. och 10 § 2 mom., 4 kap.1 §, inledningen i 2 §. samt 8 och 9 punkt, 3 § inledningen i 1 mom., 1, 2, 4, 6 och 7 punkt och 2 mom. samt inledningen i 4 § och 5 punkt, rubriken i 5 kap. samt rubriken i 5 a kap och 1 §,

sådana som de lyder i 1 kap. 6 § 1 mom., 2 kap. 4 § 1 mom. 4 punkt och 8 § 4 mom., 4 kap. 3 § 1 mom. 2 och 4 punkt samt rubriken i 5 a kap. i förordningen 1313/2004, 4 kap. 1 § och 3 § 1 mom. 7 punkt i förordningen 748/2001 samt 5 a kap. 1 § i förordningen 736/2007, samt

fogas till 2 kap. 2 § 1 mom., sådana som de lyder delvis i förordningen 748/2001, en ny 5 a och 5 b punkt, i kapitlet en ny 2 a §, 3 § 1 mom. en ny 3 a och 7 punkt, 4 § 1 mom., sådana som de lyder delvis i förordningen 1313/2004, en ny 5 a punkt, 2 mom. en ny 7 punkt, och i paragrafen, sådan som den lyder delvis i förordningar 748/2001 och 1313/20014, en ny 7 mom., 5 § 1 mom. sådan som den lyder delvis i förordningen 1313/2004, en ny 1 b, 1 c och 3 a punkt, i kapitlet en ny 5 a §, 7 § 2 mom. sådana som de lyder delvis i förordningen 547/2008, en ny 4 a punkt, och till 7 b § en ny 4 mom. sådan som den lyder i förordningen 547/2008, 4 kap. 2 § sådan som den lyder delvis i förordningen 1313/2004, en ny 5 a och 10 punkt. samt i 5a kap. en ny 2 § som följer:

1 kap.

Resultaträknings- och balansräkningsscheman

1 §
Resultaträkning enligt kostnadsslag

Resultaträkningen ska upprättas enligt följande schema, om inte annat bestäms nedan:

1. OMSÄTTNING

2. Förändring av lager av färdiga varor och varor under tillverkning

3. Tillverkning för eget bruk

4. Övriga rörelseintäkter

5. Material och tjänster

a) Material, förnödenheter och varor

aa) Inköp under räkenskapsperioden

ab) Förändring av lager

b) Köpta tjänster

6. Personalkostnader

a) Löner och arvoden

b) Lönebikostnader

ba) Pensionskostnader

bb) Övriga lönebikostnader

7. Avskrivningar och nedskrivningar

a) Avskrivningar enligt plan

b) Nedskrivningar av tillgångar bland bestående aktiva

c) Exceptionella nedskrivningar av rörliga aktiva

8. Övriga rörelsekostnader

9. RÖRELSEVINST (-FÖRLUST)

10. Finansiella intäkter och kostnader

a) Intäkter från andelar i företag inom samma koncern

b) Intäkter från andelar i ägarintresseföretag

c) Intäkter från övriga placeringar bland bestående aktiva

d) Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter

e) Nedskrivningar av placeringar bland bestående aktiva

f) Nedskrivningar av finansiella värdepapper bland rörliga aktiva

g) Räntekostnader och övriga finansiella kostnader

11. VINST (FÖRLUST) FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER

12. Bokslutsdispositioner

a) Förändring av avskrivningsdifferens

b) Förändring av skattemässiga reserver

c) Koncernbidrag

13. Inkomstskatt

14. Övriga direkta skatter

15. RÄKENSKAPSPERIODENS VINST (FÖRLUST)

2 §
Resultaträkning enligt funktion

Resultaträkningen får upprättas enligt följande schema i stället för det som bestäms i 1 § 1 mom., om inte annat bestäms nedan:

1 OMSÄTTNING

2. Kostnader för inköp och tillverkning

3. Bruttobidrag

4. Kostnader för försäljning och marknadsföring

5. Administrationskostnader

6. Övriga rörelseintäkter

7. Övriga rörelsekostnader

8. RÖRELSEVINST (-FÖRLUST)

9. Finansiella intäkter och kostnader

a) Intäkter från andelar i företag inom samma koncern

b) Intäkter från andelar i ägarintresseföretag

c) Intäkter från övriga placeringar bland bestående aktiva

d) Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter

e) Nedskrivningar av placeringar bland bestående aktiva

f) Nedskrivningar av finansiella värdepapper bland rörliga aktiva

g) Räntekostnader och övriga finansiella kostnader

10. VINST (FÖRLUST) FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER

11. Bokslutsdispositioner

a) Förändring av avskrivningsdifferens

b) Förändring av skattemässiga reserver

c) Koncernbidrag

12. Inkomstskatt

13. Övriga direkta skatter

14. RÄKENSKAPSPERIODENS VINST (FÖRLUST)

3 §
Resultaträkning för ideella sammanslutningar och stiftelser

Resultaträkningen för ideella sammanslutningar och stiftelser ska upprättas enligt följande schema:

Ordinarie verksamhet

1. Intäkter

2. Kostnader

a) Personalkostnader

b) Avskrivningar

c) Övriga kostnader

3. Överskott/underskott

Tillförda medel

4. Intäkter

5. Kostnader

6. Överskott/underskott

Investerings- och finansieringsverksamhet

7. Intäkter

8. Kostnader

9. Överskott/underskott

10. Allmänna understöd

11. Räkenskapsperiodens resultat

12. Bokslutsdispositioner

a) Förändring av avskrivningsdifferens

b) Förändring av skattemässiga reserver

c) Koncernbidrag

13. Räkenskapsperiodens överskott (underskott)

Med ordinarie verksamhet enligt 1 mom. avses verksamhet för uppnående av det syfte som nämns i stadgarna.

De intäkter och kostnader i varje grupp som hänför sig till ordinarie verksamhet, tillförda medel samt investerings- och finansieringsverksamhet får specificeras i en not i stället för i resultaträkningen. Om det behövs för att ge en rättvisande bild ska intäkterna av och kostnaderna för den ordinarie verksamheten dessutom i resultaträkningen eller i en not specificeras enligt verksamhetsområde. I fråga om rörelsen behöver i resultaträkningen inte anges annat än de sammanlagda beloppen av intäkter och kostnader, förutsatt att en särskild resultaträkning över rörelsen tas upp i noterna.

Om det behövs för att ge en rättvisande bild får ideella sammanslutningar och stiftelser upprätta sin resultaträkning enligt schemat i 4 §, då verksamheten huvudsakligen består av besittning av fastighet. Då ska i noterna specificeras intäkter och kostnader som hänför sig till följande grupper:

1) ordinarie verksamhet,

2) tillförda medel,

3) investerings- och finansieringsverksamhet, samt

4) allmänna understöd.

Trots vad som föreskrivs ovan i denna paragraf får ideella sammanslutningar och stiftelser upprätta sin resultaträkning enligt kostnadsslag som föreskrivs i 1 § eller enligt funktion som föreskrivs i 2 §, förutsatt att noterna innehåller de uppgifter som förutsätts ovan i 4 mom.

4 §
Resultaträkning för fastighet

Resultaträkningen för verksamhet som baserar sig på besittning av fastighet i andra företag än de som avses i 3 kap. 9 § 1 mom. 1—3 punkten bokföringslagen upprättas enligt följande schema i stället för det som bestäms i 1 § 1 mom.:

1. Intäkter av fastighet

a) Vederlag

b) Hyror och arrenden

c) Serviceintäkter

d) Övriga intäkter av fastigheten

2. Kreditförluster och korrektivposter

3. Kostnader för fastighetens skötsel

a) Personalkostnader

b) Förvaltning

c) Drift och underhåll

d) Skötsel av gårdsområden

e) Städning

f) Värme

g) Vatten och avloppsvatten

h) El och gas

i) Avfallshantering

j) Skadeförsäkringar

k) Hyror och arrenden

l) Fastighetsskatt

m) Reparationer

n) Övriga skötselkostnader

4. FASTIGHETSBIDRAG

5. Avskrivningar och nedskrivningar

a) Byggnader och konstruktioner

b) Maskiner och inventarier

c) Övriga utgifter med lång verkningstid

6. Finansiella intäkter och kostnader

a) Dividendintäkter

b) Ränteintäkter

c) Övriga finansiella intäkter

d) Räntekostnader

e) Övriga finansiella kostnader

7. VINST (FÖRLUST) FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER

8. Bokslutsdispositioner

a) Förändring av avskrivningsdifferens

b) Förändring av skattemässiga reserver

c) Koncernbidrag

9. Direkta skatter

10. RÄKENSKAPSPERIODENS VINST (FÖRLUST)/ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)

6 §
Balansräkning

Balansräkningen uppgörs enligt följande schema:

A k t i v a

A BESTÅENDE AKTIVA

I Immateriella tillgångar

1. Utvecklingsutgifter

2. Immateriella rättigheter

3. Goodwill

4. Övriga immateriella tillgångar

5. Förskottsbetalningar

II Materiella tillgångar

1. Mark- och vattenområden

2. Byggnader och konstruktioner

3. Maskiner och inventarier

4. Övriga materiella tillgångar

5. Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar

III Placeringar

1. Andelar i företag inom samma koncern

2. Fordringar hos företag inom samma koncern

3. Andelar i ägarintresseföretag

4. Fordringar hos ägarintresseföretag

5. Övriga aktier och andelar

6. Övriga fordringar

B RÖRLIGA AKTIVA

I Omsättningstillgångar

1. Material och förnödenheter

2. Varor under tillverkning

3. Färdiga produkter/varor

4. Övriga omsättningstillgångar

5. Förskottsbetalningar

II Fordringar

1. Kundfordringar

2. Fordringar hos företag inom samma koncern

3. Fordringar hos ägarintresseföretag

4. Lånefordringar

5. Övriga fordringar

6. Obetalda aktier/andelar

7. Resultatregleringar

III Finansiella värdepapper

1. Andelar i företag inom samma koncern

2. Övriga aktier eller andelar

3. Övriga värdepapper

IV Kassa och bank

P a s s i v a

A EGET KAPITAL

I Aktie- eller andelskapital eller annat motsvarande kapital

II Överkursfond

III Uppskrivningsfond

IV Övriga fonder

1. Fond för inbetalt fritt eget kapital

2. Reservfond

3. Fonder enligt bolagsordningen eller stadgarna

4. Fond för verkligt värde

5. Övriga fonder

V Balanserad vinst (förlust) från tidigare räkenskapsperioder

VI Räkenskapsperiodens vinst (förlust)

B ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER

1. Avskrivningsdifferens

2. Skattemässiga reserver

C AVSÄTTNINGAR

1. Avsättningar för pensioner

2. Skatteavsättningar

3. Övriga avsättningar

D FRÄMMANDE KAPITAL

1. Masskuldebrevslån

2. Lån mot konvertibla skuldebrev

3. Skulder till kreditinstitut

4. Återlåning från arbetspensionsförsäkringsanstalter

5. Erhållna förskott

6. Leverantörsskulder

7. Finansieringsväxlar

8. Skulder till företag inom samma koncern

9. Skulder till ägarintresseföretag

10. Övriga skulder

11. Resultatregleringar

Ideella sammanslutningar och stiftelser ska i sin balansräkning särskilt ta upp kapital vars användning har begränsats genom specialbestämmelser (bunden fond). I noterna ska anges användningen av de medel som utgör täckning för det bundna fondkapitalet samt fondens intäkter, kostnader, tillgångar och skulder och likaså uppgifter om fondens kapital och ändringar i det, om dessa uppgifter inte framgår av resultaträkningen eller balansräkningen. Motsvarande uppgifter ska lämnas också om transaktioner mellan en stiftelse och företag som hör till dess koncern respektive den bundna fonden. Om de bundna fonderna är flera till antalet får de uppgifter som avses ovan i detta moment, med undantag för fondernas kapitalbelopp, anges sammanställda på ett sådant sätt att de väsentliga omständigheterna framgår trots sammanställningen.

8 §
Kontinuitet i uppställningarna

Resultaträkningarnas och balansräkningarnas uppställningsform får inte ändras, om det inte behövs för att enligt 3 kap. 2 § ge en rättvisande bild.

9 §
Mer detaljerad uppställning

Resultaträkningen och balansräkningen får kompletteras med mellansummor och i dem får tas upp sådana nya poster som till innehållet inte kan hänföras till de benämningar som nämns i resultat- respektive balansräkningsscheman, om detta inte äventyrar en rättvisande bild enligt 3 kap. 2 § i bokföringslagen

Resultaträkningen och balansräkningen ska upprättas mer detaljerat än vad schemat utvisar, om detta är nödvändigt för att de faktorer som inverkat på räkenskapsperiodens resultatbildning eller balansräkningsposterna ska kunna klargöras.

10 §
Sammanslagning av poster

Om det för att ge en rättvisande bild inte är väsentligt att posterna anges separat får de i de resultaträkningsscheman som ingår i 1—5 § sammanslås, om sammanslagningen leder till ett tydligare framställningssätt. I en resultaträkning som upprättas enligt schemat i 1 eller 2 § ska dock anges omsättningen och räkenskapsperiodens vinst (förlust) samt de mellansummor som markerats med stora bokstäver i schemat.

Om det för att ge en rättvisande bild inte är väsentligt att posterna anges separat får de poster som angetts med arabiska siffror i balansräkningsschemat enligt 6 §, med undantag av egna aktier eller andelar samt andelar i företag inom samma koncern, slås samman, om sammanslagningen leder till ett tydligare framställningssätt.

11 §
Tillämpning av andra benämningar och utelämnande

Om det under en enskild benämning inte förekommer några siffror för denna och föregående räkenskapsperiod, ska benämningen inte anges i resultaträkningen eller balansräkningen. Dessutom får den bokföringsskyldiga avvika från siffer- och bokstavsbeteckningar på benämningarna i de scheman som ingår i 1—6 § eller ange benämningarna utan dessa beteckningar.

2 kap.

Finansieringsanalys och noter

2 §
Noter om presentation av bokslut

Noterna ska innehålla

5 a) uppgift om de poster till bruttobelopp som i resultaträkningen eller balansräkningen sammanställts enligt 1 kap. 10 §, om denna uppgift är väsentlig,

5 b) uppgift om de poster som i resultaträkningen eller balansräkningen sammanställts enligt 1 kap. 11 §, om denna uppgift är väsentlig,

2 a §
Principerna för upprättande av bokslut

Noterna ska innehålla uppgift om de värderingsprinciper och -metoder samt periodiseringsprinciper och -metoder som följts vid upprättandet av bokslutet.

Information som avses i 1 mom. behöver dock inte ges om

1) omsättningstillgångar, då tillgångarna används i samma ordning som de förvärvats,

2) immateriella tillgångar som aktiverats i balansräkningen enligt 5 kap. 5 a § i bokföringslagen, om anskaffningsutgiften kostnadsförs på motsvarande sätt som vid beskattningen,

3) utvecklingsutgifter, goodwill och andra utgifter med lång verkningstid, om de inte har aktiverats i enlighet med 5 kap. 8, 9 eller 11 § i bokföringslagen,

4) prestationer som kräver en lång tillverkningstid, om de inkomster som de genererar, med avvikelse från 5 kap. 4 § i bokföringslagen ska bokföras enligt prestationsprincipen,

5) finansiella instrument och förvaltningsfastigheter, då dessa ska värderas enligt 5 kap. 5 § i bokföringslagen,

6) grunden för den kurs enligt vilken fordringar samt skulder och andra förbindelser i utländsk valuta omräknats till finsk valuta, om kursen på bokslutsdagen har tillämpats.

I noter som avses ovan i 1 mom. behöver inte anges enskilda bokslutsbestämmelser, om den bokföringsskyldiga inte tillämpar internationella redovisningsstandarder enligt 7 a kap. i bokföringslagen.

3 §
Noter till resultaträkningen

Noterna ska innehålla

1) i stora företag och företag av allmänt intresse uppgift om fördelningen av omsättningen per bransch och geografiskt marknadsområde, om dessa branscher och marknader avsevärt skiljer sig från varandra i fråga om hur försäljningen av produkter och tjänster är organiserad,

2) uppgift om exceptionella intäkts- och kostnadsposters belopp och innehåll, om posterna inte är oväsentliga,

3) redogörelse för grunderna för avskrivningar enligt plan och ändringarna i dem,

3 a) beloppet av nedskrivningar enligt 5 kap. 13 § i bokföringslagen, om de inte separat har tagits upp i resultaträkningen,

4) redogörelse för ändringar i avsättningar, om ändringarna inte är oväsentliga,

7) beloppet av finansiella kostnader som avses i 5 kap. 2 § 3 mom. i bokföringslagen, om det inte separat har tagits upp i resultaträkningen.

4 §
Noter till balansräkningens aktiva

Noterna ska innehålla

3) utredning om avskrivningstid och -metod för aktiverade utvecklingsutgifter,

4) utredning om avskrivningstid och -metod för goodwill,

5) uppgift om vid emission av lån uppkomna utgifter som inte har tagits upp som kostnad och kapitalrabatter, om de inte separat har tagits upp i balansräkningen bland övriga utgifter med lång verkningstid,

5 a) utredning om värderings- och periodiseringsprinciperna gällande anskaffningsutgifterna för sådana i balansräkningen aktiverade immateriella rättigheter som avses i 5 kap. 5 a § och övriga utgifter med lång verkningstid som avses i 5 kap. 11 § i bokföringslagen,

Utöver vad som bestäms i 1 mom., ska följande uppgifter om bestående aktiva, särskilt för anskaffningsutgiften och uppskrivningen, uppges per balanspost:

5) räkenskapsperiodens avskrivningar enligt plan samt

6) nedskrivningar och deras återföringar, samt

7) räntor som under räkenskapsperioden i enlighet med 4 kap. 5 § 3 mom. i bokföringslagen hänförts till anskaffningsutgiften.

I fråga om sådana finansiella instrument som har tagits upp bland bestående aktiva och vilka har tagits upp till ett högre värde än det verkliga värdet och i fråga om vilka ingen nedskrivning enligt 5 kap. 13 § i bokföringslagen har gjorts, ska i en not till bokslutet meddelas bokföringsvärdet och det verkliga värdet, antingen per finansiellt instrument eller grupperade på ett annat ändamålsenligt sätt samt en motiverad redogörelse för att det bokförda värdet kommer att uppnås igen och eventuella andra motiveringar för varför ingen nedskrivning har gjorts.

5 §
Noter till balansräkningens passiva

Noterna ska innehålla

1 a) avdrag av anskaffningsutgiften för egna aktier och rättelser av posterna i eget kapital,

1 b) i sådana fall då den bokföringsskyldiga är ett aktiebolag eller andelslag, en beräkning av utdelningsbart kapital vari som en minskningspost har beaktats utvecklingsutgifter som aktiverats i enlighet med 5 kap. 8 § 3 mom. i bokföringslagen,

1 c) uppgifter om vilken andel av belopp som avses i 1 b punkten som innehavarna av kapitallån enligt 5 kap. 5 c § i bokföringslagen är berättigade till,

3) uppgifter om de centrala rättigheter som sammanhänger med finansiella instrument som den bokföringsskyldiga har emitterat och som berättigar till aktier eller någon annan andel av det egna kapitalet samt om antal sådana instrument av varje slag,

3 a) uppgifter om de centrala villkoren för och det sammanlagda beloppet av masskuldebrevslån som den bokföringsskyldiga emitterat,

4) uppgifter om de poster som ingår i resultatregleringarna, om de inte är oväsentliga,

5 a §
Verkligt värde i noterna

Om den bokföringsskyldiga i enlighet med 5 kap. 2 a och 2 b § i bokföringslagen har värderat finansiella instrument eller andra tillgångar som avses i de nämnda paragraferna, ska i noterna anges

1) de viktigaste bakomliggande antagandena för värderingsmodellerna och -metoderna,

2) det sammanlagda verkliga värdet för varje kategori av finansiella instrument eller andra tillgångar,

3) de förändringar av värdet på kategorier som avses i 2 punkten som redovisas i resultaträkningen och i fonden för verkligt värde,

4) för varje kategori av derivatinstrument, upplysningar om i vilken omfattning de används,

5) typen av kategorier som avses i 4 punkten, inklusive viktiga villkor som kan påverka belopp, tidpunkt och säkerhet vad gäller framtida kassaflöden, samt

6) förändringar i fonden för verkligt värde under räkenskapsperioden.

Om derivatinstrumenten inte i enlighet med 5 kap. 2 a § i bokföringslagen har värderats till verkligt värde, är det i fråga om varje kategori av instrument nödvändigt att i bokslutsnoterna ange instrumentens verkliga värde, om detta kan fastställas på ett tillförlitligt sätt, samt uppgifter om omfattningen och arten av deras användning. Det verkliga värdet ska baseras på marknadsvärdet i fråga om derivatinstrument för vilka en tillförlitlig marknad med lätthet kan bestämmas. Om marknadsvärdet inte med lätthet kan bestämmas för ett instrument men däremot för dess beståndsdelar eller för ett liknande instrument, får det verkliga värdet härledas från värdet på beståndsdelarna eller på liknande instrument.

7 §
Säkerheter, ansvarsförbindelser och arrangemang som inte har tagits med i balansräkningen

Noterna ska innehålla följande uppgifter om panter och andra sakrättsliga säkerheter som ställts av den bokföringsskyldiga.

Om en ansvarsförbindelse eller ett annat åtagande inte har tagits upp i balansräkningen så som avses i 5 kap. 14 § i bokföringslagen eller på något annat sätt, ska i noterna anges

1) den bokföringsskyldigas pensionsansvar, som inte har överförts till en pensionsanstalt,

2) den bokföringsskyldigas leasing- och hyresansvar,

4 a) den bokföringsskyldigas övriga åtaganden,

Om riskerna eller fördelarna med arrangemang som avses i 2 mom. är väsentliga, och i den mån denna information kan anses vara nödvändig för bedömningen av den bokföringsskyldigas ekonomiska ställning ska i fråga om denna post anges

1) dess kommersiella syfte, samt

2) en bedömning av dess ekonomiska inverkan på den bokföringsskyldiga.

De i 2 mom. nämnda poster som hänför sig till följande räkenskapsperiod, ska anges som en summa.

Vid värdering av säkerheter som avses i 1 mom. ska iakttas vad som i 5 kap. 2 § 1 mom. 3 punkten i bokföringslagen föreskrivs om upptagande av skulder i balansräkningen.

7 b §
Transaktioner med närstående parter

Noterna ska innehålla uppgift om den bokföringsskyldiges transaktioner med närstående parter, om transaktionerna är väsentliga och inte har genomförts under normala marknadsvillkor. Uppgifter om enskilda transaktioner får sammanföras med avseende på deras typ, med undantag för de fall där särskild information kan anses vara nödvändig för att bedöma vilken inverkan transaktioner med närstående part har på den bokföringsskyldigas ekonomiska ställning. I uppgifterna ska ingå

1) en beskrivning av transaktionen,

2) det totala beloppet för transaktionen,

3) uppgift om typen av närstående partsförhållande samt

4) annan information avseende transaktionerna som är nödvändig för att bedöma den bokföringsskyldigas ekonomiska ställning.

Vid tillämpningen av denna paragraf har närstående part samma betydelse som i de internationella redovisningsstandarder som antagits i enlighet med IAS-förordningen som avses i 1 kap. 4 d § i bokföringslagen.

Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller inte transaktioner där part i transaktionen är ett dotterföretag som helt ägs av den bokföringsskyldiga eller av ett företag inom samma koncern.

Trots vad som föreskrivs i 1 mom. ska i noterna om transaktioner som på sedvanliga villkor genomförts med en närstående part anges parterna och beloppen, ifall det är nödvändigt för att ge en rättvisande bild.

8 §
Noter angående personalen och medlemmar av förvaltningsorgan

Noterna ska innehålla

1) uppgift om det genomsnittliga antalet anställda under räkenskapsperioden, och

2) räkenskapsperiodens löner, arvoden, pensionskostnader och övriga lönebikostnader, om de inte har specificerats i resultaträkningen.

I fråga om verkställande direktören, medlemmarna och suppleanterna i styrelsen och förvaltningsrådet samt i fråga om personer tillhörande motsvarande förvaltningsorgan ska per förvaltningsorgan anges

1) lönerna och arvodena för dessa uppdrag,

2) det sammanlagda beloppet av penninglån som beviljats dem samt minskningen och ökningen av beloppet under räkenskapsperioden samt de huvudsakliga räntevillkoren och övriga villkor för lånen,

3) det sammanlagda beloppet av i 7 § 1 mom. 5 punkten och 2 mom. 4 punkten avsedda säkerheter och ansvarsförbindelser som gäller dem samt det huvudsakliga innehållet, samt

4) pensionsförbindelserna för dessa uppdrag.

I fråga om personer som tidigare har hört till de organ som avses i 2 mom. ska uppgifterna enligt punkt 4 i det nämnda momentet anges per förvaltningsorgan.

En bokföringsskyldig vars värdepapper är föremål för offentlig handel på en reglerad marknad enligt värdepappersmarknadslagen (746/2013) eller motsvarande handel i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska ge i 2 mom. 1 och 4 punkten och i 3 mom. avsedda uppgifter specificerade per person. Andra bokföringsskyldiga behöver inte ge sådana uppgifter om enskilda personer.

Om högst en av de gränser som anges i 3 kap. 9 § 2 mom. bokföringslagen har överskridits både under den räkenskapsperiod som har gått ut och under den omedelbart föregående perioden, får den bokföringsskyldige utelämna de noter om vilka bestäms i punkt 1 och 4 i 2 mom. samt 3 mom.

9 §
Innehav i andra företag

Uppgifter som avses i 1 mom. behöver inte ges, om den bokföringsskyldiga eller det företag som är föremål för ägandet orsakas betydande olägenhet av att uppgifterna ges och grunderna för avvikelsen meddelas.

10 §
Noter angående en bokföringsskyldig som hör till en koncern

Om man med stöd av 6 kap. 1 § 4 eller 5 mom. i bokföringslagen har låtit bli att upprätta koncernbokslut, ska detta samt namnet och hemorten för det företag i vars koncernbokslut moderföretagets och dotterföretagens bokslut tas in nämnas i en not till moderföretagets resultaträkning eller balansräkning.

3 kap.

Koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

2 §
Redovisning av vissa poster i koncernresultaträkningen

De poster som enligt 6 kap. 13 § bokföringslagen ska tas upp som intäkter eller kostnader, ska i koncernresultaträkningen redovisas sammanräknade i gruppen finansiella intäkter och kostnader med benämningen "Andel av intresseföretagens vinst (förlust)". Om postens särkaraktär kräver det, ska den dock tas upp antingen bland de intäkter och kostnader som redovisas före rörelsevinsten eller bland extraordinära intäkter och kostnader.

4 kap.

Noter till koncernbokslutet

1 §
Uppgifter som motsvarar ett enskilt företags noter

I noterna till koncernbokslutet ska i tillämpliga delar anges de i 2 kap. 2—10 § avsedda uppgifterna om koncernen, med beaktande av att

1) sådana transaktioner mellan koncernföretagen som elimineras när koncernbokslutet upprättas, inte ska tas med i utredning som avses i 2 kap. 7 b §,

2) av de uppgifter som avses i 2 kap. 8 § 1 mom. separat ska anges det genomsnittliga sammanlagda antalet anställda i företag vilkas bokslut ska sammanställas med koncernbokslutet när det är fråga om samföretag som avses i 6 kap. 15 § i bokföringslagen.

2 §
Noter angående upprättande

Noterna till koncernbokslutet ska innehålla

5 a) uppgifter och motivering med tanke på situationer som avses i 6 kap. 5 § 2 mom. i bokföringslagen samt en redogörelse för väsentliga händelser efter dotterföretagets räkenskapsperiod, som behövs för att bilda sig en uppfattning om dotterbolagets ekonomiska ställning och resultat.

8) grunden för den kurs enligt vilken ett utländskt dotterföretags eller intresseföretags bokslutsposter har omräknats till finsk valuta,

9) en redogörelse för avskrivningstiden för koncerngoodwill som uppkommit i samband med upprättandet av koncernbokslut, samt

10) väsentliga förändringar i koncerngoodwill jämfört med föregående räkenskapsperiod, specificerade enligt 2 kap. 4 § 2 mom.

3 §
Noter angående dotter- och intresseföretag

Noterna till koncernbokslutet ska innehålla

1) i fråga om ett dotterföretag som har sammanställts med koncernbokslutet, namn och hemort samt den sammanlagda ägarandel som koncernföretagen och de personer som handlar i eget namn men på koncernföretagens vägnar har i detta dotterföretag, och likaså en utredning om grunden för bestämmande inflytande enligt 1 kap. 5 § i bokföringslagen, om den inte är sådant ägande som enligt 1 mom. 1 punkten i den nämnda paragrafen medför röstmajoritet i ett företag där det inte finns skillnader i rösträtten mellan aktier eller andelar,

2) de uppgifter som avses i 1 punkten om ett dotterföretag vars bokslut inte har sammanställts med koncernbokslutet samt om en sådan grund för att en sammanställning inte gjorts som avses i 6 kap. 3 § i bokföringslagen,

4) de uppgifter som avses i 1 punkten i fråga om ett intresseföretag eller ett ägarintresseföretag vars bokslut inte har sammanställts med koncernbokslutet, grunden för att inte göra en sammanställning samt information om detta företags eget kapital och om räkenskapsperiodens vinst eller förlust i det senast upprättade bokslutet,

6) sådana uppgifter som avses i 1 punkten om företag som i enlighet med 6 kap. 15 § i bokföringslagen har sammanställts med koncernbokslutet samt en redogörelse för vad det gemensamma inflytandet baserar sig på, samt

7) i det fall att dotterföretaget i enlighet med 6 kap. 5 § 2 mom. i bokföringslagen har sammanställts med koncernbokslutet på basis av ett bokslut som har upprättats för en räkenskapsperiod som har gått ut vid en annan tidpunkt än moderföretagets räkenskapsperiod, redogörelse för väsentliga händelser som har påverkat dotterföretagets resultat och ekonomiska ställning och som har ägt rum under tiden mellan utgången av dotterföretagets och moderföretagets räkenskapsperioder.

Om den bokföringsskyldiga inte tillämpar 6 kap. 7 § 6 mom. bokföringslagen, inräknas i det egna kapital som avses i 1 mom. 4 punkten även de ackumulerade bokslutsdispositionerna. Från detta belopp ska dessutom de latenta skatteskulderna dras av.

4 §
Övriga noter

Utöver vad som bestäms i 1—3 § ska noterna till koncernbokslutet innehålla

5) det ännu oavskrivna beloppet av koncernaktiva eller det ännu inte intäktsförda beloppet av koncernpassiva som beror på intresseföretag, samt

5 a kap.

Tillämpning

1 §
Tillämpning till bokföringsskyldiga

Denna förordning ska tillämpas på bokföringsskyldiga som avses 1 kap 1 och 1 a § i bokföringslagen med undantag av små- och mikroföretag om vilka det bestäms i det nämnda kapitlets 4 a och 4 b §. Små- och mikroföretag får tillämpa denna förordning i stället för förordningen om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut (1753/2015).

2 §
Tillämpning av bokföringsförordningen på bokslut och koncernbokslut som upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarderna

På bokslut och koncernbokslut som upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som avses i 7 a kap. 1 § i bokföringslagen ska bestämmelserna i denna förordning inte tillämpas, med undantag av

1) 2 kap. 7 a §, 8 § 1 mom. 1 punkten och 2—4 mom., 9 § 1—3 mom., 10 § 1 mom., samt

2) 4 kap. 1 §, 3 § 1 mom. 1—4 och 6 punkten och 4 § 6 punkten.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

Förordningen ska första gången tillämpas den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 2016 eller därefter. De bokföringsskyldiga får dock tillämpa denna förordning till bokslut som upprättas efter att förordningen trätt i kraft.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU (32013L0034); EUT nr L 182, 29.6.2013, s. 19

Helsingfors den 30 december 2015

Utrikeshandels- och utvecklingsminister
Lenita Toivakka

Konsultativ tjänsteman
Mika Björklund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.