1737/2015

Helsingfors den 30 december 2015

Statsrådets förordning om Enheten för hälso- och sjukvård för fångar

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 17 § 1 mom. i lagen om Enheten för hälso- och sjukvård för fångar (1635/2015):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om direktionen för Enheten för hälso- och sjukvård för fångar och om direktionens uppgifter, om personalen och om behörighetsvillkoren för och anställningen av de ledande tjänstemännen.

2 §
Direktion

Direktionen har till uppgift att

1) utveckla verksamheten inom Enheten för hälso- och sjukvård för fångar och att komma med förslag för att förbättra enhetens resultat och verksamhetsbetingelser,

2) godkänna arbetsordningen för Enheten för hälso- och sjukvård för fångar,

3) godkänna ett utvecklingsprogram för Enheten för hälso- och sjukvård för fångar,

4) godkänna verksamhetsplanen, budgeten, bokslutet och verksamhetsberättelsen för Enheten för hälso- och sjukvård för fångar,

5) följa hur målen för verksamheten och ekonomin inom Enheten för hälso- och sjukvård för fångar uppnås,

6) behandla andra frågor som är vittsyftande och väsentliga samt ekonomiskt viktiga med tanke på verksamheten inom Enheten för hälso- och sjukvård för fångar.

Direktionen kan inom sig tillsätta organ för planering och verkställande av direktionens uppgifter. En representant för personalen har rätt att närvara vid direktionens sammanträden.

3 §
Utnämning av ledande tjänstemän

Institutet för hälsa och välfärd utnämner en föreståndare för Enheten för hälso- och sjukvård för fångar samt överläkare som svarar för öppenvården och slutenvården.

4 §
Behörighetsvillkor för ledande tjänstemän

Behörighetsvillkor för föreståndaren för Enheten för hälso- och sjukvård för fångar är lämplig specialistläkarexamen, administrativ förmåga, i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap.

Behörighetsvillkor för den överläkare som svarar för öppenvården och de överläkare som svarar för slutenvården är lämplig specialistläkarexamen och i praktiken visad ledarförmåga.

5 §
Personal

Vid Enheten för hälso- och sjukvård för fångar kan det finnas yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården i tjänste- och arbetsavtalsförhållande samt annan behövlig personal. I fråga om den som söker en tjänst eller ett uppdrag eller antas till utbildning görs en säkerhetsutredning enligt säkerhetsutredningslagen (726/2014).

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

Helsingfors den 30 december 2015

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Mäntylä

Regeringsråd
Anne Koskela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.