1735/2015

Helsingfors den 30 december 2015

Statsrådets förordning om rådet för bedömning av lagstiftningen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §
Rådet för bedömning av lagstiftningen

För bedömning av konsekvensbedömningarna i fråga om lagstiftningen finns det vid statsrådets kansli ett oberoende och självständigt råd för bedömning av lagstiftningen.

2 §
Uppgifter

Rådet ska ge utlåtanden om konsekvensbedömningarna i utkasten till regeringens propositioner. Det kan också ge utlåtanden om konsekvensbedömningarna i utkasten till andra författningar. Dessutom kan rådet lägga fram initiativ för att förbättra kvaliteten på lagberedningen, i synnerhet konsekvensbedömningarnas kvalitet och bedömningsverksamheten. Rådet kan också efter att författningarna trätt i kraft utvärdera huruvida konsekvensbedömningarna har förverkligats som förutsett.

Rådet ska följa utvecklingen av kvaliteten på konsekvensbedömningarna och utvärdera effekterna av sin verksamhet. Rådet ska årligen lämna statsrådets kansli en översikt över sin verksamhet.

3 §
Sammansättning

Rådet har en ordförande, två vice ordförande och högst sex andra medlemmar.

4 §
Utnämning och mandatperiod

Statsrådet förordnar rådets ordförande och övriga medlemmar för tre år åt gången. I rådet ska det finnas sakkunskap om lagberedningen och tillräcklig sakkunskap för granskning av de olika konsekvenskategorierna. Rådet väljer två vice ordförande bland sina medlemmar.

Statsrådets kansli utnämner rådets sekreterare och eventuella permanenta sakkunniga.

Om ordföranden eller någon annan medlem avgår under mandatperioden eller är permanent förhindrad att delta i rådets verksamhet, kan statsrådet förordna en ny ordförande eller annan medlem för den återstående mandatperioden.

5 §
Verksamhet

Rådet sammankallas av ordföranden eller, om ordföranden är förhindrad, av vice ordföranden. Rådet är beslutfört när ordföranden eller vice ordföranden och minst två andra medlemmar är närvarande.

Rådet väljer de lagstiftningsförslag vars konsekvensbedömningar det ska bedöma bland de lagstiftningsprojekt som kanslichefsmötet föreslagit, utifrån regeringens lagstiftningsplan eller på något annat sätt.

Ministerierna ska lämna rådet de utkast till regeringens propositioner och övriga uppgifter, utredningar och handlingar som rådet behöver.

6 §
Handläggning av ärenden samt utlåtanden

Rådet kan i sitt uppdrag höra tjänstemän och andra sakkunniga.

Rådets beslut blir den åsikt som majoriteten understöder. När rösterna faller lika, avgör ordförandens eller, om ordföranden är förhindrad, vice ordförandens röst.

Rådets utlåtanden undertecknas av ordföranden eller, om ordföranden är förhindrad, av vice ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren.

Rådet ger sitt utlåtande till ministeriet i fråga. Bestämmelser om utlåtandets offentlighet finns i 4 § 1 mom. 8 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

7 §
Arbetsordning

Rådet fastställer sin egen arbetsordning.

8 §
Arvoden

Statsrådets kansli beslutar om grunderna för de arvoden och ersättningar som betalas till rådets ordförande, vice ordförande, övriga medlemmar och permanenta sakkunniga och till utomstående sakkunniga.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2016.

Helsingfors den 30 december 2015

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Lagstiftningsråd
Sanna Helopuro

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.