1731/2015

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 30 december 2015

Statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralernas, arbets- och näringsbyråernas samt utvecklings- och förvaltningscentrets avgiftsbelagda prestationer 2016

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och 25 i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna (897/2009), den förstnämnda paragrafen sådan den lyder i lag 348/1994 och den sistnämnda paragrafen sådan den lyder i lag 1131/2014:

1 §
Tillämpningsområde

För prestationer av närings-, trafik- och miljöcentralerna, arbets- och näringsbyråerna och av närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (utvecklings- och förvaltningscentret) tas avgifter ut till staten i enlighet med denna förordning, om inte något annat bestäms eller föreskrivs om dem.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

För avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som avses i 6 i lagen om grunderna för avgifter till staten tas avgifter ut enligt avgiftstabellen i bilagan.

3 §
Avgifter som tas ut till ett lägre belopp än självkostnadsvärdet

I 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka närings-, trafik- och miljöcentralerna tar ut avgifter som är lägre än självkostnadsvärdet är

1) prestationer enligt miljöskyddslagen (527/2014),

a) behandling av en anmälan om verksamhet som orsakar tillfälligt buller eller skakningar,

b) behandling av en anmälan om en exceptionell situation,

c) behandling av en anmälan om sanering av förorenad mark,

d) godkännande av en kontrollplan och ändring av en sådan,

e) periodisk inspektion som avses i 205 § i miljöskyddslagen och inspektion för tillsynen över att ett förbud eller föreläggande iakttas eller för tillsynen över avbrytande av verksamheten, om verksamhetsutövaren är ett i 206 § i miljöskyddslagen avsett mikroföretag eller en fysisk person som inte bedriver ekonomisk verksamhet.

2) följande beslut enligt naturvårdslagen (1096/1996):

a) undantag från åtgärdsbegränsning enligt ett naturskyddsprogram,

b) undantag från förbudet att ändra en naturtyp,

c) undantag från förbudet att förstöra eller försämra förekomstplatsen för en särskilt skyddad art,

d) undantag från bestämmelser om fridlysning av arter,

e) tillstånd till import, export, försäljning, byte eller erbjudande till salu eller för byte av fridlysta arter,

f) andra tillstånd enligt naturvårdslagen, de undantag och tillstånd som beviljas för forskning som främjar naturvården och för undervisningsändamål är avgiftsfria.

3) följande andra miljöbeslut och miljöprestationer:

a) beslut om godkännande i avfallshanteringsregistret enligt avfallslagen (646/2011),

b) godkännande av en kontrollplan eller ändring av en sådan i anslutning till ett tillstånd enligt vattenlagen (587/2011) och godkännande av ett säkerhetskontrollprogram för en damm, om dammens ägare inte är staten,

c) beslut om undantag enligt markanvändnings- och bygglagen (132/1999),

d) fortsättning av ett bygg- eller åtgärdsförbud som bestämts för uppgörande eller ändring av en generalplan,

e) avslagsbeslut enligt 8 § i terrängtrafiklagen (1710/1995),

f) avslagsbeslut enligt 15 och 16 § i sjötrafiklagen (463/1996),

g) behandling av uppföljningsuppgifter gällande avfallshantering som grundar sig på producentansvar,

h) behandling av i 16 § 2 mom. i statsrådets beslut om förpackningar och förpackningsavfall (962/1997) avsedda uppföljningsuppgifter, om behandlingen räcker minst 2 och högst 4 timmar,

i) införande av uppgift i datasystemet för miljövårdsinformation,

4) följande trafikprestationer:

a) tillstånd att på ett vägområde utföra andra i 42 § i landsvägslagen (503/2005) avsedda arbeten än sådana som gäller placering av kommunikations- och elledningar, naturgas- och fjärrvärmerör eller vatten- och avloppsledningar samt att på ett vägområde placera andra konstruktioner, anläggningar och anordningar än kommunikations- och elledningar, naturgas- och fjärrvärmerör samt konstruktioner, byggnader och anordningar i anslutning till dessa,

b) tillstånd att placera trafikregleringsanordning av bestående natur på landsväg,

c) anslutningstillstånd,

d) avslagsbeslut som gäller tillstånd i trafikärenden.

5) följande prestationer enligt lagen om fiske (379/2015):

a) beslut om begränsning som gäller fiske som fattats med stöd av 53 § i lagen om fiske,

b) beslut om begränsning av allmänna fiskerättigheter enligt 54 § i lagen om fiske,

c) beslut i ärende som gäller undantag från fångstmått enligt 57 § i lagen om fiske,

d) beslut i ärende som gäller fiskled enligt 67 § i lagen om fiske,

e) beslut om fiskeförbud i närheten av en damm enligt 71 § i lagen om fiske.

6) följande andra prestationer: beslut som avser en begäran om omprövning av den kommunala landsbygdsnäringsmyndighetens beslut är avgiftsbelagt. Om beslutet ändras till fördel för den som begär omprövning, tas ingen avgift ut.

4 §
Prestationer

Andra prestationer som avses i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten och som prissätts på företagsekonomiska grunder är

1) på uppdrag baserade utlåtanden och tjänster till utomstående,

2) kopiering av handlingar, annan kopiering och sändning, med undantag av de kopior och utskrifter som avses i 3 mom.,

3) användning av lokaler, fastigheter och utrustning samt andra tjänster till utomstående som hänför sig till användningen,

4) biblioteks- och informationstjänster,

5) publikationer, inspelningar och andra motsvarande varor och exemplar av verk,

6) försäljning av i förvaltningen producerade metoder, informationssystem, program, test och motsvarande och överlåtelse av användningsrätten samt användnings- och stödtjänster till någon som står utanför förvaltningen,

7) tillfällig överlåtelse av bruksrättigheter och andra rättigheter,

8) utomståendes meddelanden i publikationer,

9) andra motsvarande prestationer.

För internationell överlåtelse av data och publikationer samt för nationell överlåtelse av data för forsknings- eller undervisningsändamål tas ingen avgift ut, om detta bygger på reciprocitet eller allmän nationell eller internationell praxis och om användningen följer de allmänna användningsvillkor som centralen satt upp.

Utvecklings- och förvaltningscentret beslutar om de avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

5 §
Vissa bestämmelser om uttag av avgifter för offentligrättsliga prestationer

För en annullerad ansökan eller en ansökan som inte har kompletterats uttas en sådan andel av avgiften enligt avgiftstabellen i bilagan som motsvarar den arbetsinsats som gjorts.

För bifalls- och avslagsbeslut tas en lika stor avgift ut, om inte något annat föreskrivs i avgiftstabellen i bilagan.

Från avgiften för behandling av ett ärende som en domstol på grund av överklagande återsänt för behandling avdras det belopp som tagits ut för ett tidigare beslut i ärendet.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016 och gäller till utgången av 2016.

För prestationer som hänför sig till ärenden som är anhängiga när denna förordning träder i kraft tas avgift ut enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 2015

Utrikehandels- och utvecklingsminister
Lenita Toivakka

Konsultativ tjänsteman
Elina Isoksela

Bilaga

Bilaga till avgiftsförordningen

AVGIFTSTABELL (1.1.2016) euro (€)
A Prestationer i anslutning till miljöuppgifter
* Beslut enligt miljöskyddslagarna (527/2014)
* Behandling av en anmälan om verksamhet som orsakar tillfälligt buller eller skakningar, mindre anmälningsärenden som kräver en behandlingstid på högst 10 h 570
* Behandling av en anmälan om verksamhet som orsakar tillfälligt buller eller skakningar, andra än mindre anmälningsärenden än sådana som kräver en behandlingstid på högst 10 h 55 €/h
* Behandling av en anmälan om en exceptionell situation 570
* Behandling av en anmälan om sanering av förorenad mark 55 €/h
* Godkännande av en kontrollplan eller ändring av en sådan 55 €/h
* Godkännande av en annan plan genom beslut 55 €/h
Ett sådant i 205 § 1 mom. i miljöskyddslagen avsett ärende som gäller förvaltningstvång och har anhängiggjorts på initiativ av någon annan än en myndighet eller en part som orsakats olägenhet, om det ska anses uppenbart att ärendet har anhängiggjorts utan grund 570
På ett tillsynsprogram baserad periodisk inspektion av tillståndspliktig och registreringspliktig verksamhet enligt miljöskyddslagen (527/2014, 205 § 1 mom.) och inspektion som avses 169 § i miljöskyddslagen.
- Stor IED-anläggning eller någon annan motsvarande anläggningshelhet eller flera andra anläggningar som avses i miljöskyddslagen (anläggningsgrupp A) Omfattande tillsynsåtgärd 1270 euro, begränsad tillsynsåtgärd 910 euro 1270/910
- Liten IED-anläggning eller  medelstor annan anläggning (anläggningsgrupp B) Omfattande tillsynsåtgärd 1055 euro, begränsad 800 euro 1055/800
- Liten annan anläggning (anläggningsgrupp C) Omfattande tillsynsåtgärd 800 euro, begränsad tillsynsåtgärd 655 euro 800/655
Annan regelbunden tillsyn
- Avgift för granskning av verksamhetsutövarens delårs-  och månadsrapporter  (anläggningsgrupper A/B/C) 730/545/365
- Avgift för granskning av verksamhetsutövarens årsrapport (anläggningsgrupper A/B/C/begränsad) 730/545/145/50
Inspektion som utförts på grund av förbud, föreläggande eller avbrytande av verksamhet (175, 176 och 181 § i miljöskyddslagen) 365
* Hos mikroföretag tas tillsynsavgifterna inom miljöskyddet ut med ett avdrag på  25 procent från prestationsavgifterna enligt tabellen. Med mikroföretag avses i 206 § 2 mom. fysiska eller juridiska personer som driver ekonomisk verksamhet och som har färre än tio anställda och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 2 miljoner euro per år. Vad som föreskrivs om juridiska personer som driver ekonomisk verksamhet ska också tillämpas på andra juridiska personer när dess storlek bedöms i syfte att bestämma avgift.
* Beslut enligt naturvårdslagen (1096/1996)
* Undantag från åtgärdsbegränsning enligt ett naturskyddsprogram 285
* Undantag från förbudet att ändra en naturtyp 285
* Undantag från förbudet att förstöra eller försämra förekomstplatsen för en särskilt skyddad art 285
* Undantag från bestämmelser om fridlysning av arter 150
* Tillstånd till import, export, försäljning, byte eller erbjudande till salu eller för byte av fridlysta arter 120
* Annat tillstånd enligt naturvårdslagen 120
* Terrängsynsavgift i anslutning till beslut enligt naturvårdslagen för syn enligt 38 § och inspektion enligt 39 § i förvaltningslagen, när synen och inspektionen hänför sig till en avgiftsbelagd prestation enligt naturvårdslagen och med stöd av denna avgiftsförordning 150
De undantag och tillstånd som beviljas för forskning som främjar naturvården är avgiftsfria.
Andra miljöbeslut och miljöprestationer
* Beslut om godkännande för anteckning i avfallshanteringsregistret enligt avfallslagen (646/2011)
- beslut om ny verksamhet 590
- ändring eller justering av ett beslut 300
- utdrag ur avfallshanteringsregistret som getts på något annat sätt än i samband med beslutet 55
* beslut om godkännande för anteckning i producentregistret
- beslut om godkännande av producent för anteckning i producentregistret 570
- beslut om godkännande av producentsammanslutning för anteckning i producentregistret 7 000
- beslut om godkännande av retursystem för flera producenters dryckesförpackningar för anteckning i producentregistret 7 000
- beslut om godkännande av retursystem för en enskild producents dryckesförpackningar för anteckning i producentregistret 700
Beslut enligt avfallslagen om undantag från skyldigheten att märka förpackningar som omfattas av ett retursystem för dryckesförpackningar 1 400
* Utdrag ur producentregistret som har getts till den som ansvarar för retursystemet för dryckesförpackningar på något annat sätt än i samband med beslutet om godkännande för anteckning i producentregistret 70
* Avgiften för ett beslut om godkännande (omregistrering) enligt 152 § 6 mom. i avfallslagen kan sänkas med 50 % om arbetsinsatsen är avsevärt mindre än vanligt.
* Godkännande av en kontrollplan eller ändring av en sådan i anslutning till ett tillstånd enligt vattenlagen (587/2011), om dammens ägare inte är staten 55 €/h
* Godkännande av ett säkerhetskontrollprogram för en damm, om dammens ägare inte är staten 55 €/h
Beslut om undantag enligt markanvändnings- och bygglagen (132/1999)
- - beviljande av undantag 520
- avslag på ansökan om undantag 250
* Fortsättning av ett bygg- eller åtgärdsförbud som bestämts för uppgörande eller ändring av en generalplan 155
Förbud eller begränsning enligt 8 § i terrängtrafiklagen (1710/1995)
- bifallsbeslut 570
-* avslagsbeslut 285
Förbud eller begränsning enligt 15 och 16 § i sjötrafiklagen (463/1996)
- bifallsbeslut 570
-* avslagsbeslut 285
Andra prestationer i anslutning till miljöuppgifter
Utlåtande om bedömningsprogrammet enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994; MKB-lagen) vid ett mindre projekt (5–10 dagsverken) 4 000
Utlåtande om bedömningsprogrammet enligt MKB-lagen vid ett vanligt projekt (11–17 dagsverken) 8 000
Utlåtande om bedömningsprogrammet enligt MKB-lagen vid ett krävande projekt (18–24 dagsverken) 12 000
Utlåtande om bedömningsprogrammet enligt MKB-lagen vid ett särskilt krävande projekt 12 000 € och dessutom 80 €/h för arbetstid som överstiger 24 arbetsdagar, dock högst 32 000 €
I MKB-lagen avsett utlåtande om konsekvensbeskrivningen vid ett mindre projekt (7–13 dagsverken) 6 000
I MKB-lagen avsett utlåtande om konsekvensbeskrivningen vid ett vanligt projekt (14–23 dagsverken) 11 000
I MKB-lagen avsett utlåtande om konsekvensbeskrivningen vid ett krävande projekt (24–32 dagsverken) 16 000
I MKB-lagen avsett utlåtande om konsekvensbeskrivningen vid ett särskilt krävande projekt 16 000 € och dessutom 80 €/h för arbetstid som överstiger 32 arbetsdagar, dock högst 42 000 €
Införande av uppgifter i datasystemet för miljövårdsinformation 220
* Behandling av uppföljningsuppgifter gällande avfallshantering som grundar sig på producentansvar
-* enskild producent, när producentens omsättning är
- under 100 000 euro 130
- 100 000−1 000 000 euro 265
- 1 000 001−10 000 000 euro 385
- över 10 000 000 euro 520
-* producentsammanslutningar (20−30 h) 1 400
-* ansvariga för retursystem för dryckesförpackningar
-* enskild producents retursystem (4−6 h) 285
-* flera producenters retursystem (20−30 h) 1 400
* Behandling av uppföljningsuppgifter som avses i 16 § 2 mom. i statsrådets beslut (962/1997) om förpackningar och förpackningsavfall (2–4 h) 175
För behandling av uppföljningsavgifter gällande avfallshantering som grundar sig på producentansvar och förpackningar tas avgiften ut till ett 50 % lägre belopp än vad tabellen anger, om den arbetsinsats som behandlingen kräver ar mindre än den som nämns i tabellen, och till ett 50 % högre belopp, om arbetsinsatsen är större.
B Trafikprestationer
B 1 Prestationer i anslutning till väghållning
* Tillstånd enligt 42 § i landsvägslagen att utföra arbeten på vägområde och placera konstruktioner, anläggningar och anordningar på vägområde (utom kommunikations- och elledningar, naturgas- och fjärrvärmerör eller vatten- och avloppsledningar ) 200
Tillstånd enligt 42 § i landsvägslagen att utföra arbeten på vägområde och placera kommunikations- och elledningar, naturgas- och fjärrvärmerör eller vatten- och avloppsledningar samt konstruktioner, anläggningar och anordningar i anslutning till dessa på vägområde
-ett undergångs- eller övergångsställe för vatten- och avloppsledning, om detta söks i annat syfte än för bedrivande av näringsverksamhet (hushåll) 200
- på sträcka som understiger 500 meter och/eller 0−3 övergångs- eller undergångsställen med en terrängsyn 410
- på sträcka som understiger 5000 meter och/eller 20 övergångs- eller undergångsställen med tre terrängsyner 1 300
- på sträcka som överstiger 5000 meter och är högst 50 000 meter och/eller över 20 övergångs- eller undergångsställen med fyra terrängsynerNär längden på ett enhetligt projekt (eller sträcka) överstiger 50 000 meter faktureras det för tillståndet på samma sätt som det skulle faktureras för flera olika tillstånd. 2 400
- separat terrängsyn på arbetsplatsen 200
* Tillstånd att placera trafikregleringsanordning av bestående natur på landsväg
- * vägvisning till serviceanläggningar 350
- * förnyande av tillstånd för vägvisning till serviceanläggningar utan ändringar 100
- * övriga trafikregleringsanordningar 180
-* förnyande av tillstånd som gäller andra trafikregleringsanordningar utan ändringar 100
Tillfälliga skylttillstånd
- regionalt evenemang (pågår minst 4 dygn eller skyltar i större omfattning än från närmaste landsväg eller skyltar från motorväg) 200
- omfattande evenemang (över 10 st. skyltar) 500
Tillstånd till tillfälligt vägmärkesarrangemang
- lokalt evenemang (1–4 st. vägmärken), om inte vägmärkesarrangemanget förbättrar trafiksäkerheten, då tas det inte ut någon avgift 50
- regionalt evenemang (5–20 st. vägmärken) 200
- omfattande evenemang (över 20 st. vägmärken) 500
Tillstånd för specialanvändning av landsvägarna 110
Undantagslov under menförestid 110
* Anslutningstillstånd
- bostads-, fritidsbostads- samt jord- och skogsbruksanslutningar 200
- anslutning för näringsidkare 400
- övergångsställe för snöskoterled eller snöskoterspår 200
Undantagslov enligt 47 § i landsvägslagen för byggande på landsvägens skydds- och frisiktsområde
-bostads- och fritidsbostadsfastigheter 200
-företags- och affärsfastigheter 400
Undantagslov för reklam invid vägar 430
Specialtransporttillstånd inom gränserna för de massavärden som är allmänt tillåtna för fordon på väg
- då, inom gränserna för de massavärden som är allmänt tillåtna för fordon på väg, höjden är högst 7 meter eller bredden högst 6 meter 60
- då, inom gränserna för de massavärden som är allmänt tillåtna för ett fordon på väg höjden är över 7 meter eller bredden över 6 meter 100
Specialtransporttillstånd då minst ett av massavärdena i 20, 21 och 30 b - 30 e § i förordningen om användning av fordon på väg (1257/1992) överskrids
- massan är högst 120 ton 120
- massan är över 120 ton, dock högst 200 ton 180
- massan är över 200 ton 510
- förhandsbeslut om transportmöjlighet 50 % av tillståndsavgiften
- avgift för övervakad transport över bro, utöver tillståndsavgiften 375
- handläggningsavgift för tillståndsbeslut, om övervakad transport över bro har blivit outnyttjad (Skillnaden mellan betalda tillståndsavgifter för oanvända övervakade transporter över bro och handläggningsavgiften återbetalas till den kund som fått tillståndet) 188
*Avslagsbeslut om ovan i denna avgiftstabell nämnda tillstånd som gäller väghållning (B1) 50
Flyttning av fordon
Personbilar och paketbilar
- flyttning till ett upplag 220
- närflyttning 110
Beslut om närflyttning eller flyttning till ett upplag av lastbil eller annat tungt fordon Kostnader för bogsering av lastbilar och andra tunga fordon faktureras separat enligt de faktiska kostnaderna. 90
B2 Trafiktillståndsärenden
Kollektivtrafiktillstånd 245
Ändring av kollektivtrafiktillstånd 155
Gemenskapstillstånd för kollektivtrafik 245
Kopia av gemenskapstillstånd för kollektivtrafik 55
Styrkt kopia av gemenskapstillstånd för kollektivtrafik 55
Taxitillstånd 350
Ändring av taxitillstånd 265
Mindre ändring av taxitillstånd 100
Årlig avgift för övervakning av innehavare av taxitillstånd 33
Säkerställande av körschema för taxi 60
Tillstånd för godstrafik (inrikes) 95
Traktortrafiktillstånd (inrikes) 95
Gemenskapstillstånd för godstrafik och styrkt kopia av det (1 st.) 95
Ändring av godstrafiktillstånd 48
Kopia av gemenskapstillstånd för godstrafik 95
Förartillstånd 37
Tillstånd för linjebaserad trafik 350
Ändring av tillstånd för linjebaserad trafik 265
Mindre tidtabellsändring i tillstånd för linjebaserad trafik 100
Tillstånd för anropsstyrd kollektivtrafik 350
Ändring av tillstånd för anropsstyrd kollektivtrafik 265
Mindre ändring i tillstånd för anropsstyrd kollektivtrafik 100
Linjetrafiktillstånd inom EU 350
Ändring av linjetrafiktillstånd inom EU 100
Kopia av linjetrafiktillstånd inom EU 55
Förkörsrätt till färja 200
- tilläggsbeslut 65
Tillfällig förkörsrätt 90
Nytt tillstånd i stället för ett förkommet avgiftsbelagt tillståndsbeslut eller ny styrkt kopia i stället för en kopia av tillståndet. 37
C Prestationer enligt lagen om fiske (379/2015)
*Beslut i tillståndsärende som gäller bedrivande av kommersiellt fiske enligt 13 § i lagen om fiske 110
*Beslut i tillståndsärende som gäller bedrivande av fiskeguideverksamhet enligt 18 § i lagen om fiske 110
*Beslut om begränsning av allmänna fiskerättigheter enligt 54 § i lagen om fiske, om ärendet har anhängiggjorts på initiativ av någon annan än NTM-centralen 110
*Beslut i ärende som gäller införsel av fisk och kräfta enligt 77 § i lagen om fiske 110
*Beslut om registrering och intyg om registrering enligt 89 § i lagen om fiske (avförande ur registret avgiftsfritt) 30
*Beslut om godkännande av en person som fiskeövervakare enligt 103 § i lagen om fiske 22
*Beslut om godkännande eller underkännande av ett prov för fiskeövervakare enligt 104 § i lagen om fiske 22
*Kort och funktionsbeteckning för fiskeövervakare enligt 105 § i lagen om fiske 11
*NTM-centralen tar ut avgifter som grundar sig på den tid som åtgår (55 euro/timme) för följande prestationer:
1) Beslut i undantagsärenden enligt 47, 72 och 76 § i lagen om fiske
2) Beslut om begränsning av fiske med stöd av 53 § i lagen om fiske, om ärendet har anhängiggjorts på initiativ av någon annan än NTM-centralen
3) Beslut i ärende som gäller undantag från fångstmått enligt 57 § i lagen om fiske, om ärendet har anhängiggjorts på initiativ av någon annan än NTM-centralen
4) Beslut i ärende som gäller bestämmande av fiskled enligt 67 § i lagen om fiske, om ärendet har anhängiggjorts på initiativ av någon annan än NTM-centralen
5) Beslut om förbjudande av fiske nedanför en damm eller i vattenmagasin enligt 71 § i lagen om fiske, om ärendet har anhängiggjorts på initiativ av någon annan än NTM-centralen
6) Beslut om tillstånd till utplantering enligt 74 § i lagen om fiske
7) Annat tillstånd som meddelats med stöd av lagen eller förordningen om fiske eller annat beslut om fattats med stöd av lagen eller förordningen om fiske
Utöver de ovan avsedda avgifter som grundar sig på den tid som åtgår tas det ut ersättning för resekostnader som hänför sig till utförandet av prestationen.
C Andra prestationer
Samtycke till befrielse från panträtt, dock inte sådan som direkt föranleds av statens köp av tillskottsområde 110
Överlåtelsetillstånd enligt renhushållningslagen (161/1990) och annan motsvarande lagstiftning 80
Centralen tar dessutom ut avgifter som grundar sig på den tid som åtgår (70 euro/timme) för följande prestationer:
1) utlåtande enligt 25 kap. 8 § i ärvdabalken (40/1965),
2) godkännande av planer för uppfyllande av fiskeriekonomiska kontroll- och åtgärdsförpliktelser som anknyter till tillstånd enligt vattenlagen (587/2011) och miljöskyddslagen (86/2000), om inte staten är tillståndshavare, samt
3) tillstånd för motorfiske enligt 14 § i fiskestadgan för Torneälvens fiskeområde (förordning 91/2010),
4) beslut om tillstånd för fiske vid fiskeuppvisningar och fisketävlingar enligt 18 § i fiskestadgan för Torneälvens fiskeområde (förordning 91/2010),
5) beslut om tillstånd för fiske för vetenskapliga ändamål enligt 19 § i fiskestadgan för Torneälvens fiskeområde (förordning 91/2010),
6) beslut om tillstånd att avvika från användning av lokal roddare enligt artikel 7 i fiskestadgan för Tana älvs fiskeområde (förordning 94/1989).
Utöver de ovan avsedda avgifter som grundar sig på den tid som åtgår tas det ut ersättning för resekostnader som hänför sig till utförandet av prestationen.
Intyg och utdrag
Diarieintyg eller diarieutdrag 33
Lagakraftsbevis 60
Annat intyg som getts på begäran 33
Expeditionsavgift 6 €/försändelse
Styrkande av riktigheten hos en handling 6 €/handling

* De prestationer som har markerats med * är sådana avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten och för vilka en fast avgift som är lägre än självkostnadsvärdet tas ut.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.