1708/2015

Helsingfors den 30 december 2015

Lag om ändring av 39 § i lagen om Finlands skogscentral

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Finlands skogscentral (418/2011) 39 § 1 och 2 mom., sådana de lyder i lag 1421/2014, som följer:

39 §
Övriga övergångsbestämmelser

Bestämmelserna i 3 § 1 mom., 7 § 2 mom., 17—20 och 24 §, 25 § 3 mom., 27 och 28 § tillämpas i sin helhet och bestämmelserna i 4 och 5 § samt i 9 § 1 mom. i tillämpliga delar endast till och med den 31 december 2016 på den från de offentliga förvaltningsuppgifterna åtskilda affärsverksamhet som avses i 2 § 2 mom.

Skogscentralens affärsverksamhet ska senast den 1 januari 2017 åtskiljas i dess helhet från de offentliga förvaltningsuppgifter som skogscentralen sköter, varvid också den behörighet och det ansvar som avses i 17 § 1 mom. ska åtskiljas. Jord- och skogsbruksministeriet får styra arbetet med att bereda åtskiljandet i skogscentralen. Ministeriet och skogscentralen avtalar om de praktiska åtgärderna i samband med det.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 108/2015
JsUB 11/2015
RSv 89/2015

Helsingfors den 30 december 2015

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Anne Berner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.