1701/2015

Helsingfors den 30 december 2015

Lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009) 1 § 1 mom. 25 punkten och 54 § 2 mom. 3 punkten, av dem 1 § 1 mom. 25 punkten sådan den lyder i lag 982/2012,

ändras 35 §, 36 § 1 mom. och 55 § 1 mom., sådana de lyder i lag 1406/2014, samt

fogas till 36 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1510/2011, 1188/2013, 676/2014 och 1406/2014, ett nytt 2 mom., i stället för det 2 mom. som upphävts genom lag 1510/2011, som följer:

35 §
Beaktande av ändringar av beskattningsgrunder i statsandelen

Statsandelen till kommunerna ökas med 48,14 euro per invånare i enlighet med den minskning av skatteinkomsterna som följer av ändringarna av beskattningsgrunderna vid beskattningen för 2016.

Om kommunens skatteinkomster minskar med mer än 48,14 euro per invånare efter den ökning av statsandelen som avses i 1 mom., ökas statsandelen för kommunal basservice med det belopp som fås när 48,14 euro per invånare dras av från minskningen av skatteinkomsterna per invånare. Om kommunens skatteinkomster minskar med mindre än 48,14 euro per invånare, minskas kommunens statsandel med det belopp som fås när minskningen av kommunens skatteinkomster per invånare dras av från 48,14 euro. De sammanlagda årliga ökningarna och minskningarna av statsandelen ska vara lika stora på riksnivå. När ändringen av statsandelen för kommunal basservice beräknas tillämpas beskattningsuppgifterna för 2014 och skattesatsen för 2015 samt invånarantalet vid årsskiftet 2014/2015.

36 §
Tidsbegränsade minskningar och ökningar av statsandelen till kommunerna

Under 2015—2018 dras från statsandelen för kommunal basservice årligen av 0,54 euro per invånare för finansiering av statens och kommunernas projekt för utveckling av informationsteknik.

Under 2016—2019 dras från statsandelen för kommunal basservice årligen av 6,32 euro per invånare, vilket motsvarar indexhöjningen.


55 §
Statsandelsprocent och kommunens självfinansieringsandel

Kommunens kalkylerade kostnader enligt 6—13 § fördelas på så sätt att kommunernas statsandel är 25,47 procent (statsandelsprocent) och kommunernas självfinansieringsandel är 74,53 procent.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

Den upphävda 54 § 2 mom. 3 punkten tillämpas dock 2016 sådan den lydde vid denna lags ikraftträdande.

På ersättningar till kommunerna för förlorade skatteinkomster som föranleds av ändringarna i beskattningsgrunderna i beskattningen för 2010—2013 tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag.

RP 37/2015
FvUB 14/2015
RSv 97/2015

Helsingfors den 30 december 2015

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.