1697/2015

Helsingfors den 30 december 2015

Lag om ändring av lagen om konsumenttvistenämnden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om konsumenttvistenämnden (8/2007) 14 § 2 mom. och 25 § 1 mom. samt

fogas till 8 § ett nytt 3 mom., till lagen en ny 13 a §, till 14 § nya 4 och 5 mom., till lagen en ny 17 a § och till 20 § ett nytt 2 mom. som följer:

8 §
Utnämning och förordnande av medlemmar

Medlemmar och ersättare samt föredragande med uppgiften som bisyssla får inte skiljas från sitt uppdrag utan vägande skäl.

13 a §
Meddelande om att utredningsskedet har avslutats

Nämnden ska utan dröjsmål meddela parterna i tvisten att den har fått allt det material som behövs för att avgöra ärendet.

14 §
Avstående från avgörande eller behandling av ett ärende

Nämnden behöver inte behandla ett ärende, om

1) ett avgörande i ärendet förutsätter att muntliga bevismedel används,

2) ärendet har inletts eller avgjorts utanför domstol i något annat organ för lösning av tvister,

3) samma ärende har inletts vid nämnden eller där avgjorts som gruppklagomål,

4) sökandens motpart är i konkurs,

5) det inte är ändamålsenligt att behandla ärendet i nämnden på grund av att det är exceptionellt komplicerat och svårt att utreda,

6) konsumenten inte först har kontaktat konsumentrådgivningen för att utreda ärendet.


Om nämnden inte behandlar en ansökan som har getts in till nämnden, ska den ge sökanden och vid behov näringsidkaren ett motiverat beslut om ärendet senast tre veckor från det att grunden för avstående yppade sig. Om ett beslut om avstående på basis av 2 mom. 6 punkten inte har fattats senast tre veckor från det att ansökan anlände till nämnden, kan ansökan inte lämnas utan behandling med stöd av den punkten.

Om en sökande återkallar sin ansökan, förfaller behandlingen av ärendet i nämnden.

17 a §
Rekommendation om hur ärendet bör avgöras

En rekommendation till avgörande av ärendet med motivering ska ges skriftligen senast 90 dagar från det att nämnden har haft tillgång till allt det material som behövs för att avgöra ärendet. I ytterst komplicerade tvistemål får nämnden enligt prövning förlänga fristen på 90 dagar. Parterna ska då underrättas om att fristen har förlängts samt om den uppskattade tidpunkten för när en rekommendation kommer att ges.

20 §
Beslutets natur och besvärsförbud

Nämnden ska när den informerar parterna om sitt avgörande samtidigt nämna det besvärsförbud som anges i 1 mom. samt det faktum att nämndens avgöranden är rekommendationer.

25 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om nämndens organisation, personal och administration samt om avgörande av förvaltningsärenden, information i anslutning till dess verksamhet och om viss information som ska ges parterna utfärdas genom förordning av justitieministeriet.Denna lag träder i kraft den 9 januari 2016.

På behandlingen av ansökningar som är anhängiga vid ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 74/2015
EkUB 13/2015
RSv 69/2015
Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU (32013L0011); EUT L 165, 18.6.2013, s. 63 – 79

Helsingfors den 30 december 2015

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Anne Berner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.