1691/2015

Helsingfors den 30 december 2015

Lag om ändring av lagen om verkställighet av jordbruksstöd

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) 8 § 1 mom. 6 punkten,

ändras 6 § 2 mom., 11 § 1 mom. 3 a-punkten, 12 § 1 och 2 mom., 22 § 2 mom., 24 § 1 och 3 mom., 26 § 1 mom., 28 § 1 mom., 31 § 2 mom., rubriken för 8 kap., 42 och 43 § samt 53 § 1 och 4 mom.,

av dem 6 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1361/2014, 11 § 1 mom. 3 a-punkten sådan den lyder i lag 1365/2014, 12 § 1 mom. sådant det lyder i lag 501/2014, 12 § 2 mom. sådant det lyder delvis ändrat i lag 1361/2014, 42 § sådan den lyder i lag 584/2014 och 43 § sådan den lyder i lag 1358/2014, samt

fogas till lagen nya 7 a och 41 a § som följer:

6 §
Landsbygdsverket

Landsbygdsverket beslutar om det transportbidrag och det stöd för tjänster inom husdjursskötsel som avses i 6 § 2 punkten i lagen om nationella stöd samt om den miljöersättning som avses i 5 § i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare när ersättningen grundar sig på ett sådant avtal om upprätthållande av klonarkiv för ursprungsväxter eller ett sådant avtal om bevarande av lantrasers genom som avses i 7 mom. i den paragrafen. På handläggningen av ärendet vid Landsbygdsverket tillämpas denna lag.


7 a §
Säkerhets- och kemikalieverket

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 7 § styr och övervakar Säkerhets- och kemikalieverket tillsynen över att tvärvillkoren inom områdena folkhälsa, djurhälsa och växtskydd följs i fråga om växtskyddsmedel.

11 §
Kommunen

Kommunen beslutar om


3 a) beviljande av förhandsgodkännande som avses i 5 § i lagen om direktstöd och om återställningsskyldighet som avses i 6 och 6 a § i den lagen,


12 §
Myndighetens regionala behörighet

Om inte något annat föreskrivs om behörighet med stöd av lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna (897/2009) är den i 8—11 § i denna lag avsedda myndighet behörig inom vars verksamhetsområde gårdsbruksenhetens driftscentrum ligger. Om gårdsbruksenheten inte har något driftscentrum är den myndighet behörig inom vars verksamhetsområde merparten av gårdsbruks-enhetens åkrar finns.

Om inte något annat föreskrivs om behörighet med stöd av lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna är med avvikelse från bestämmelserna i 1 mom. den närings-, trafik- och miljöcentral behörig inom vars verksamhetsområde

1) investeringen genomförs, om ansökan gäller en icke-produktiv investering,

2) det område som avtalet gäller finns, om den som ansöker om ett miljöavtal är en sådan registrerad förening eller vattenrättslig sammanslutning som avses i 5 § 5 mom. i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare,

3) produktlagret finns, om ansökan gäller stöd för lagring av skogsbär och skogssvamp,

4) biodlarens verksamhetsställe finns, om ansökan gäller stöd för biodling.


22 §
Tillsyn på plats och utvidgad tillsyn

Landsbygdsverket väljer ut ett sampel av gårdsbruksenheter för tillsyn över de i tvärvillkoren ingående kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden samt i lag föreskrivna verksamhetskrav som hänför sig till miljön. Säkerhets- och kemikalieverket väljer ut ett sampel av gårdsbruksenheter för tillsyn över de tvärvillkor som gäller växtskyddsmedel. Livsmedelssäkerhetsverket väljer ut ett sampel av gårdsbruksenheter för tillsyn över övriga tvärvillkor.


24 §
Rätt till insyn

Jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket, Livsmedelssäkerhetsverket, Säkerhets- och kemikalieverket, Statens ämbetsverk på Åland, närings-, trafik- och miljöcentralen och regionförvaltningsverket har rätt att utföra inspektioner hos stödsökandena och stödtagarna i syfte att utöva tillsyn över stöd enligt denna lag och tvärvillkor. Om tillsynen över förutsättningarna för erhållande av stöd så förutsätter, får inspektion utföras i slakterier och i företag som förädlar eller förmedlar jordbruksprodukter.


Livsmedelssäkerhetsverket och Säkerhets- och kemikalieverket har rätt att närvara vid inspektioner som gäller stödsökande eller stödtagare och som någon annan myndighet utför och att följa hur inspektionerna utförs.


26 §
Myndighetens rätt att få upplysningar och hjälp

Myndigheten har rätt att få för tillsynen behövliga handlingar och uppgifter av stödsökanden eller dennes representant. Med handlingar avses även material som skapats eller lagrats med hjälp av automatisk databehandling eller på något annat sätt. Myndigheten har också rätt att få uppgifter av slakterier, företag som förädlar eller förmedlar jordbruksprodukter och av stambokförande sammanslutningar som avses i 3 § i lagen om djuravelsverksamhet (319/2014) samt av renbeteslagen. De som ansöker om stöd samt ovan avsedda slakterier och företag som förädlar eller förmedlar jordbruksprodukter ska tillåta att det tas prover i den omfattning en inspektion förutsätter. Material och prover ska överlåtas utan ersättning.


28 §
Förfarandet vid tillsynen

Personer som utför tillsynsuppdrag ska ha ett tillsynspass som utfärdats av Landsbygdsverket eller en av Landsbygdsverket, Livsmedelssäkerhetsverket, Säkerhets- och kemikalieverket, närings-, trafik- och miljöcentralen, regionförvaltningsverket eller Statens ämbetsverk på Åland utfärdad handling som intygar rätten till insyn. Tillsynspasset eller handlingen ska på begäran visas för den som ansöker om stöd eller dennes representant innan tillsynen inleds.


31 §
Återkrav av stöd

Om stöd har beviljats flera stödtagare gemensamt, svarar alla mottagare solidariskt för betalningen av stödet. Återkravet frångås, om det belopp som ska återkrävas är högst 100 euro exklusive ränta per stödtagare och per stöd som beviljats, om inte något annat följer av 1 eller 3 mom.


8 kap.

Strödrättighetsregistret och mjölkregistret

41 a §
Mjölkregister

Landsbygdsverket för ett mjölkregister för planeringen, förvaltningen, beviljandet och tillsynen av stöd som beviljas på grundval av mjölkproduktion. Mjölkregistret är ett sådant register som avses i lagen om landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem.

I mjölkregistret kan följande uppgifter föras in:

1) den mjölkproducerande gårdsbruksenhetens identifikationsuppgifter,

2) den mjölkproducerande gårdsbruksenhetens innehavare och ägare, kontaktuppgifter, personbeteckning eller företagets identifikationsuppgifter,

3) litermängden producerad och insamlad mjölk som sålts för att marknadsföras och som godkänts för detta ändamål,

4) mjölkens fetthalt,

5) mjölkens produktionstidpunkt,

6) mejeriets kontaktuppgifter och tidpunkten för leveransen till mejeriet,

7) mängden mjölk i liter som sålts direkt till konsumenterna.

Också andra uppgifter kan införas i registret, om den nationella lagstiftningen eller Europeiska unionens lagstiftning förutsätter det och om uppgifterna är nödvändiga med tanke på förvaltningen av mjölkregistret. Mejerierna ska varje månad i fråga om varje producent lämna uppgifter till mjölkregistret om den mjölk som den mjölkproducerande gårdsbruksenheten levererat till mejeriet.

För inskrivning i mjölkregistret tas det inte ut någon avgift.

42 §
Myndighetens rätt att få upplysningar

Jord- och skogsbruksministeriet, attesterande organ som avses i 39 §, Livsmedelssäkerhetsverket, Säkerhets- och kemikalieverket, Naturresursinstitutet, Lantmäteriverket, närings-, trafik- och miljöcentralerna, regionförvaltningsverken, Statens ämbetsverk på Åland och kommunernas myndigheter har trots sekretessbestämmelserna rätt att ur de i 41 och 41 a § avsedda registren få sådana uppgifter som de behöver för att kunna sköta sina i lag föreskrivna uppgifter i fråga om Europeiska unionens direktstöd och de nationella stöden till jordbruket och trädgårdsodlingen.

43 §
Bevarande av uppgifter

Uppgifterna bevaras i de i 41 och 41 a § avsedda registren under en så lång tid som den nationella lagstiftningen eller Europeiska unionens lagstiftning kräver eller så länge det annars är nödvändigt för förvaltningen av stödrättigheter enligt stödförordningen.

53 §
Myndighetens rätt att få uppgifter

Jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket, Livsmedelssäkerhetsverket, Säkerhets- och kemikalieverket samt andra behöriga myndigheter har trots sekretessbestämmelserna rätt att av statliga och kommunala myndigheter få sådana uppgifter om en sökande, dennes ekonomiska ställning och affärs- eller yrkesverksamhet eller andra förhållanden av betydelse för stödet som är nödvändiga för behandlingen av ärenden som gäller stöd.


Jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket, Livsmedelssäkerhetsverket och Säkerhets- och kemikalieverket får trots sekretessbestämmelserna till behöriga institutioner inom Europeiska unionen lämna ut sådana i övrigt sekretessbelagda uppgifter som erhållits vid verkställigheten av denna lag och som behövs för tillsynen över efterlevnaden av Europeiska unionens lagstiftning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På ansökningar som är anhängiga vid ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. Bestämmelserna i 31 § 2 mom. i denna lag tillämpas dock på stöd och bidrag som söks den 1 januari 2016 eller därefter.

De tillsynsuppgifter som är anhängiga vid ikraftträdandet av denna lag slutförs i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 41/2015
JsUB 9/2015
RSv 104/2015

Helsingfors den 30 december 2015

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Anne Berner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.