1690/2015

Helsingfors den 30 december 2015

Lag om temporär ändring av 12 och 48 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 12 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009), sådan paragrafen lyder i lag 1410/2014, temporärt ett nytt 2 mom. och till 48 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 486/2013 och 1410/2014, temporärt ett nytt 7 mom. som följer:

12 §
Finansiering av förberedande undervisning som ordnas för invandrare före den grundläggande utbildningen

Beloppet av den i 1 mom. avsedda finansiering som beviljas för de i 48 § 7 mom. avsedda elever som har fått undervisning i minst fyra men mindre än åtta månader i en följd multipliceras med talet 0,5.

48 §
Beräkning av antalet studerande och elever

Om den förberedande undervisning som ordnas före den grundläggande utbildningen och som avses i 5 § i lagen om grundläggande utbildning ordnas för en elev i åldern 6—16 år så att de studier som bedrivs i minst fyra månader i en följd inte beaktas i finansieringen till utbildningsanordnaren, ska de elever i åldern 6—16 år som deltagit i den undervisningen räknas med i de elevantal som beräknas på den beräkningsdag enligt 3 mom. som följer efter undervisningen. Om en elev som deltagit i undervisning i minst åtta månader i följd kan räknas till elevantalet med stöd av detta moment, kan samma elev inte räknas till elevantalet för samma beräkningsdag på någon annan grund.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016 och gäller till utgången av 2016. Lagen tillämpas dock även på de studier som har inletts efter den 20 september 2015. Dessutom ska 12 § 2 mom. tillämpas på finansieringen för 2017 i fråga om de elever som har anmälts med stöd av 48 § 7 mom.

RP 120/2015
KuUB 10/2015
RSv 66/2015

Helsingfors den 30 december 2015

Republikens President
Sauli Niinistö

Undervisnings- och kulturminister
Sanni Grahn-Laasonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.