1679/2015

Helsingfors den 30 december 2015

Lag om ändring av 2 § i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014) 2 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1176/2014, som följer:

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas dock inte på stöd eller ersättningar som beviljas den som bedriver jordbruk för produktionsverksamhet inom jordbruket, upphörande med verksamheten eller förbättrande av jordbrukets struktur, inte heller på miljöstöd, kompensationsbidrag eller stöd eller ersättningar som motsvarar dem. Renhushållning betraktas då som jordbruk. Lagen tillämpas inte på stöd som finansieras med medel från Europeiska garantifonden (EGFJ), Europeiska havs- och fiskerifonden eller någon annan av de av Europeiska unionens fonder som anges i den allmänna förordning som avses i 3 § 2 punkten i programförvaltningslagen med undantag för EJFLU och inte heller på stöd som finansieras ur Europeiska unionens övriga finansieringsinstrument. Denna lag tillämpas inte heller på de riksomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller landsbygden eller andra projekt som avses i lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt och som hör till arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde och inte heller på projekt som avses i lagen om finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller jordbruk och livsmedelsekonomi samt landsbygden (1413/2011), vilka finansieras uteslutande med nationella medel och inte baserar sig på ett program enligt 3 § 1 mom. i programförvaltningslagen och inte heller på utvecklandet av servicen inom skoltområdet, om vilket det föreskrivs i 13 § i skoltlagen (253/1995). I övrigt tillämpas denna lag på verkställigheten av skoltlagen i enlighet med bestämmelserna i 8 § 3 mom. i skoltlagen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På ansökningar som är anhängiga vid ikraftträdandet av denna lag samt på stöd som beviljats och avtal som ingåtts före ikraftträdandet tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 81/2015
JsUB 12/2015
RSv 115/2015

Helsingfors den 30 december 2015

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Anne Berner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.