1677/2015

Helsingfors den 30 december 2015

Lag om ändring av skoltlagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i skoltlagen (253/1995) 5 § 2 mom., 15 § 2—4 mom., 16 §, 19 § 3 mom. och 59—62 §, av dem 60 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 296/2001,

ändras 3 och 8 §, rubriken för 9 §, 9 § 2 och 3 mom., 10 §, rubriken för 3 kap., rubriken för 15 § och 15 § 1 mom., 17 och 18 §, 19 § 1 mom. samt 20, 40, 64 och 65 §, av dem 8 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 55/2000, 18 och 20 § sådana de lyder i lag 1474/2009, 64 § sådan den lyder i lag 83/2014 och 65 § sådan den lyder i lagarna 276/2004 och 427/2007, samt

fogas till lagen nya 2 a och 2 b §, till 9 § ett nytt 4 mom., till lagen nya 13 a och 13 b § , nya 3 a och 3 b kap., en ny kapitelrubrik före 18 § samt till lagen nya 19 a och 39 a samt 55 a § som följer:

2 a §
Förhållande till Europeiska unionens lagstiftning och program

Bestämmelserna i 5 och 8 § i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011), nedan lagen om strukturstöd för renhushållning, och de bestämmelser som utfärdats med stöd av 5 § i den lagen tillämpas vid beviljande av stöd enligt denna lag.

2 b §
Förutsättningar som gäller stödets finansiering och belopp

Bestämmelserna i 7 § i lagen om strukturstöd för renhushållning och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den paragrafen tillämpas vid beviljande av stöd enligt denna lag.

3 §
Företagsverksamhet

Med naturnäringar avses i denna lag renhushållning och annat jordbruk; som annat jordbruk betraktas då konventionell jordbruksproduktion i liten skala vid sidan av andra naturnäringar samt yrkesmässig jakt, bärplockning och svampplockning och, med undantag för fiske och skogsbruk, annat sådant utnyttjande av naturresurser som baserar sig på naturens fortlöpande produktionsförmåga.

Denna lag gäller även annan småföretagsverksamhet som, primärproduktionen inbegripen, utöver företagaren jämte familjemedlemmar sysselsätter andra personer motsvarande högst tre årsarbetsplatser. Om företagets verksamhet är av speciellt stor betydelse för skoltarnas utkomst, kan bidrag, lån som understöds eller statsborgen beviljas även för mera omfattande verksamhet än vad som avses ovan.

8 §
Vissa stödåtgärder enligt annan lagstiftning

Renbeteslag inom skoltområdet får stöd enligt lagen om strukturstöd för renhushållning.

En skolt som avses i 5 § och som uppfyller förutsättningarna i 15 och 17 § samt, i fråga om näringsverksamheten, i 21–23 § i lagen om strukturstöd för renhushållning, beviljas stöd för investeringar i renhushållning och annat jordbruk och för etablering med iakttagande av bestämmelserna i lagen om strukturstöd för renhushållning.

Stöd för annan i 3 § 2 mom. avsedd företagsverksamhet än jordbruk och fiske beviljas med iakttagande av bestämmelserna i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014), dock så att stödet helt finansieras med nationella medel. För en åtgärd kan utöver bidrag beviljas understött lån och statsborgen enligt denna lag.

Bestämmelser om stöd för fiske finns i lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden (1093/2014). Denna lag tillämpas dock på i 9 § avsedda särskilda rättigheter gällande fiske samt på stöd som beviljas för byggande på basis av en sådan rätt.

9 §
Särskilda förmåner

Med Forststyrelsens tillstånd kan förmåner som avses i 1 mom. 1, 2, 4 och 7 punkten av särskilda skäl beviljas även sammanslutningar som består av skoltar. Forststyrelsen kan även bevilja en sammanslutning som bedriver fiskeri en förmån som avses i 3 punkten samt ett lokalt renbeteslag en förmån som avses i 6 punkten. Tillstånd kan beviljas endast om tillståndet med beaktande av förmånens värde kan beviljas som ett i Europeiska unionens lagstiftning avsett stöd av mindre betydelse.

Tillstånd enligt 1 mom. 3 och 5 punkten får beviljas endast om förläggandet av byggnaden i fråga eller insamlandet av lav ska anses behövligt för att skolten och skoltens familj ska få livsmedel som är avsedda att användas i det egna hushållet. Med undantag för renhushållning gäller samma begränsning verksamhet som avses i 1 mom. 4, 6 och 7 punkten.

Det som föreskrivs om utlåtanden och överföring av tillstånd i 87 § 2 mom. i lagen om strukturstöd för renhushållning eller genom förordning av statsrådet med stöd av 87 § 3 mom. i nämnda lag tillämpas på de rättigheter som avses i 1 mom.

2 kap.

Lån och andra stödåtgärder

10 §
Stöd för investeringar och förbättrande av boendeförhållanden

Med undantag av stödobjekten enligt 2 punkten kan statligt lån, räntestöd, statsborgen och bidrag beviljas i enlighet med de lagar som nämns i 8 § för följande ändamål:

1) investeringslån och investeringsbidrag

a) för förvärv av lösa och fasta anläggningstillgångar som är nödvändiga vid naturnäringsverksamhet och annan småföretagarverksamhet,

b) för byggande, utbyggnad och reparation av för naturnäringsverksamhet och annan småföretagarverksamhet nödvändiga produktions-, lager-, inkvarterings- och servicebyggnader, i 9 § avsedda konstruktioner samt till dessa byggnader hörande anläggningar, liksom även andra motsvarande konstruktioner samt för förbättrande av arbetsmiljön, bevarande av den traditionella miljön och investeringar i miljövård,

c) för kostnader för inhägnande av för lantbruk lämplig jord samt för röjning och iståndsättande av åker och betesmark, samt

d) för vägbygge, vattenförsörjning, avloppsanläggningar och elektrifiering,

2) bostadslån och bidrag för byggande, utbyggnad och renovering av bostadsbyggnad och därtill hörande ekonomibyggnader samt för förbättrande av boendemiljön och i samband därmed också för bevarande av den traditionella miljön.

Vid beviljande av stöd för annan investering som ska stödjas i enlighet med 8 §, stöd för förbättrande av boendeförhållanden, stöd till sammanslutningar enligt 7 § eller stöd till projekt enligt 13 § med stöd av denna lag tillämpas utöver vad som föreskrivs i denna lag bestämmelserna i 9, 11–13, 15 och 17 § samt 13 kap. i lagen om strukturstöd för renhushållning.

Det som enligt 19–23 § i lagen om strukturstöd för renhushållning tillämpas på en renhushållnings- eller naturnäringslägenhet inom ett renskötsel- eller naturnäringsområde, tillämpas på motsvarande sätt på en skoltlägenhet inom ett skoltområde. Närmare bestämmelser om beviljande av bidrag, statligt lån, räntestöd och statsborgen och om förutsättningarna för beviljande får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Bidrag som beviljats enligt denna lag får inte utmätas.

13 a §
Stödets maximibelopp

För åtgärder enligt 10 § får bidrag beviljas till högst 60 procent av de godtagbara kostnaderna.

Om det för samma ändamål beviljas både bidrag och räntestöd eller statsborgen som innefattar stöd får beloppet av bidraget, räntestödet och det stöd som ingår i statsborgen inte sammanlagt överstiga det maximibelopp som avses i 1 mom. och beloppet av bidraget och räntestödet eller det lån som omfattas av statsborgen inte sammanlagt överstiga de godtagbara kostnaderna för åtgärden.

Om det för samma ändamål beviljas både bidrag och statligt lån, får det sammanlagda beloppet av bidraget och lånet inte överstiga de godtagbara kostnaderna för åtgärden.

3 kap.

Förutsättningar och villkor för statliga lån

13 b §
Förutsättningar för beviljande av lån

Lån kan beviljas inom ramen för bevillningsfullmakten i den dispositionsplan som gårdsbrukets utvecklingsfond årligen fastställer. Maximibeloppet av lånet bestäms av närings-, trafik- och miljöcentralen.

15 §
Lånets maximibelopp

Lån kan beviljas till högst 85 procent av egendomens anskaffningspris eller av de godtagbara kostnaderna, beroende på vilken av dem som är lägre.


17 §
Övriga villkor för lån

På lån tillämpas det som i 60 §, 61 § 1, 2 och 4 mom., 62 §, 63 § 1 och 3—5 mom. samt 65 och 72 § i lagen om strukturstöd för renhushållning föreskrivs om kreditgivare och i 65 § om överföring av lån och ändring av lånevillkoren.

3 a kap.

Villkor för räntestöd

17 a §
Räntestödets maximibelopp

Räntestöd kan beviljas till högst 40 procent av de godtagbara kostnaderna för en åtgärd.

Räntestöd betalas inte för lån vars belopp överstiger det de godtagbara kostnaderna för en åtgärd.

17 b §
Övriga villkor för räntestöd

På räntestödslån och på räntestöd i anslutning till det tillämpas bestämmelserna i 35 § 1 mom. och 38–40 § i lagen om strukturstöd för renhushållning.

3 b kap.

Förutsättningar och villkor för statsborgen

17 c §
Beviljande av lån som omfattas av statsborgen

Statsborgen kan beviljas för ett lån som beviljas av en i enlighet med 16 § i lagen om strukturstöd till jordbruket godkänd kreditgivare.

En godkänd kreditgivare får bevilja lån som omfattas av statsborgen efter det att ett beslut om statsborgen har fattats.

17 d §
Statsborgen

Statsborgen kan beviljas för räntestödslån för produktiva investeringar eller för byggande av bostad eller för annat lån som beviljats av en godkänd kreditgivare med iakttagande av bestämmelserna om statsborgen i 12 och 18 kap. i lagen om strukturstöd för renhushållning.

3 c kap.

Ansökan om stöd samt beviljande, uppföljning och övervakning

18 §
Ansökan om, beviljande och betalning av stöd, statsborgen och lån

Bidrag, statligt lån, räntestöd och statsborgen samt stöd som ingår i statsborgen beviljas på ansökan av Lapplands närings-, trafik- och miljöcentral.

På ansökan om beviljande av stöd tillämpas 47—52 §, 53 § 2 och 3 mom. samt 54 och 55 § i lagen om strukturstöd för renhushållning. Genom beslut som gäller statligt lån, räntestöd eller statsborgen godkänns beloppet av och villkoren för ett statligt lån eller ett räntestödslån eller ett lån som omfattas av statsborgen liksom även beloppet av och villkoren för statsborgen. Om beslutet om statligt lån, räntestöd eller statsborgen ändras till följd av överklagande, krävs kreditgivarens samtycke för ändring av lånebeloppet och villkoren.

På ansökan om utbetalning av bidrag tillämpas 57 och 58 § i lagen om strukturstöd för renhushållning.

På undertecknande av statligt lån, ansökan om lyftande av lån och utbetalningen av lån tillämpas 59 och 60 §, 61 § 1, 2 och 4 mom., 62 § 1 mom., 63 § och 72 § i lagen om strukturstöd för renhushållning.

På ansökan om räntestöd och stöd som ingår i statsborgen och på utbetalning av räntestöd tillämpas 59 och 60 §, 61 § 1, 2 och 4 mom., 64 och 65 §, 66 § 3 och 4 mom. samt 71 och 72 § i lagen om strukturstöd för renhushållning.

19 §
Styrningen av byggandet och inspektioner

Sådana bestämmelser om byggande som stöds enligt denna lag som är noggrannare än denna lag och en med stöd av den utfärdad förordning av statsrådet får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.


19 a §
Uppföljning av stöd

På stöd och särskilda förmåner som beviljats med stöd av denna lag tillämpas bestämmelserna i 21 kap. i lagen om strukturstöd för renhushållning.

20 §
Övervakning

På stöd och särskilda förmåner som beviljats med stöd av denna lag tillämpas bestämmelserna i 22 kap. i lagen om strukturstöd för renhushållning.

39 a §
Återkrav av räntestöd och annan förmån samt uppsägning av räntestödslån

Det som föreskrivs om återkrav av bidrag i 39 och 40 § tillämpas också på räntestöd för räntestödslån, stöd som ingår i statsborgen samt stöd som beviljats som en särskild förmån.

Om det genom ett beslut som vunnit laga kraft har bestämts att ett räntestödslån ska återkrävas av stödmottagaren, får kreditgivaren säga upp räntestödslånet helt eller delvis.

40 §
Ränta på återkrav och dröjsmålsränta

På ränta på ett belopp som ska återbetalas eller återkrävas och på dröjsmålsränta tillämpas 99 och 100 § i lagen om strukturstöd för renhushållning.

55 a §
Rätt att få upplysningar samt utlämnande av information

Vid verkställigheten av denna lag tillämpas i fråga om jord- och skogsbruksministeriets, Landsbygdsverkets och närings-, trafik- och miljöcentralernas rätt att få och lämna ut information bestämmelserna i 109 § i lagen om strukturstöd för renhushållning.

64 §
Uttag av avgift för behandling av ärenden

För beslut som fattats med stöd av denna lag tas det ut en avgift enligt vad som särskilt bestäms om uttag av avgifter. Närings-, trafik- och miljöcentralens beslut om betalningslättnader för krediter samt beviljande av bidrag och annat stöd är dock avgiftsfria.

65 §
Närmare bestämmelser och föreskrifter

Genom förordning av statsrådet får närmare bestämmelser utfärdas om stödformerna, grunderna för beviljande av stöd, styrningen av stöd, stödnivåerna och stödens maximibelopp samt de allmänna villkoren för stöd som grundar sig på avtal samt om hur stödet kan differentieras regionalt.

Landsbygdsverket meddelar föreskrifter om formulären för köpe- och skuldebrev, ansökningar och beslut samt om andra formulär som behövs för verkställigheten av denna lag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

Genom denna lag upphävs lagen om ändring av 8 § i skoltlagen (992/2011).

På ansökningar som anhängiggjorts före lagens ikraftträdande, beviljade stöd, tillstånd och lån, uppkomna statliga fordringar och ingångna avtal som gäller andra rättigheter än särskilda förmåner tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 81/2015
JsUB 12/2015
RSv 115/2015

Helsingfors den 30 december 2015

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Anne Berner

Översättning till samiska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.