1622/2015

Helsingfors den 30 december 2015

Lag om ändring av aktiebolagslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i aktiebolagslagen (624/2006) 8 kap. 5 och 9 § samt 13 kap 5 §, av dem 8 kap. 9 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1214/2009, som följer:

8 kap.

Eget kapital, bokslut, verksamhetsberättelse och koncern

5 §
Verksamhetsberättelse

Av verksamhetsberättelsen ska alltid framgå den information som anges i denna lag, om inte aktiebolaget är ett litet företag som avses i 1 kap. 4 a § i bokföringslagen eller ett mikroföretag som avses i 4 b § i samma kapitel. Bestämmelser om vilka uppgifter som ska anges i sådana företags verksamhetsberättelse och bokslut finns i bokföringslagen och i bestämmelser som utfärdas med stöd av den.

Verksamhetsberättelsen ska innehålla styrelsens förslag till disposition av bolagets vinst samt styrelsens förslag till eventuell utbetalning av annat fritt eget kapital.

I verksamhetsberättelsen ska uppges

1) antalet aktier av varje aktieslag och bolagsordningens huvudsakliga bestämmelser om varje aktieslag, och

2) de huvudsakliga villkoren för kapitallån och den på lånen upplupna, icke-kostnadsförda räntan.

Verksamhetsberättelsen ska uppge bolagets utländska filialer.

Den information som avses i denna lag får dock lämnas i bokslutsnoter i stället för i verksamhetsberättelsen, om inte något annat föreskrivs i bokföringslagen.

9 §
Koncernbokslut

Koncernbokslut ska, utöver vad som föreskrivs annanstans, upprättas i enlighet med detta kapitel.

Moderbolaget ska alltid upprätta ett koncernbokslut, om det betalar ut medel till aktieägarna eller är ett publikt aktiebolag. Ett koncernbokslut behöver dock inte upprättas för en liten koncern som avses i 1 kap. 6 a § i bokföringslagen och inte heller när bolaget enligt 6 kap. 1 § 4 mom. i bokföringslagen är befriat från skyldigheten att upprätta koncernbokslut.

13 kap.

Utbetalning av medel

5 §
Utdelningsbart belopp

Om inte något annat följer av vad som i 2 § föreskrivs om bolagets solvens, får bolaget betala ut fritt eget kapital från vilket det har dragits av belopp som enligt bolagsordningen inte får betalas ut samt belopp som i form av utvecklingsutgifter har tagits upp i balansräkningen i enlighet med bokföringslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. Lagen ska första gången tillämpas den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 2016 eller därefter. Aktiebolag får dock tillämpa denna lag under den räkenskapsperiod som börjar efter ikraftträdandet.

RP 89/2015
EkUB 16/2015
RSv 95/2015
Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU (32013L0034); EUT nr L 182, 29.6.2013, s. 19.

Helsingfors den 30 december 2015

Republikens President
Sauli Niinistö

Utrikeshandels- och utvecklingsminister
Lenita Toivakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.