1592/2015

Helsingfors den 17 december 2015

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för vissa prestationer som hänför sig till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om avgifter för de av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter som hör till jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde.

2 §
Offentligrättsliga prestationer som bestäms enligt självkostnadsvärdet

För följande offentligrättsliga prestationer tas en fast avgift ut som baserar sig på prestationernas genomsnittliga självkostnadsvärde:

1) kortvariga tillstånd för jakt på småvilt enligt jaktområde:
– tillstånd för jakt på småvilt inklusive jakt på hönsfågel 15 €/dygn
– tillstånd för jakt på småvilt för annat vilt än hönsfågel 8 €/dygn,
2) regionalt säsongstillstånd för jakt på småvilt enligt följande:
– säsongstillstånd för jakt på småvilt inklusive hönsfågel för tiden 1.8.–30.4. 130 €
– säsongstillstånd för jakt på annat vilt än hönsfågel för tiden 1.8.–30.4. 80 €
– säsongstillstånd för bågjakt inklusive jakt på hönsfågel för tiden 1.8.–30.4. 65 €
– säsongstillstånd för bågjakt på annat vilt än hönsfågel för tiden 1.8.–30.4. 40  €
– säsongstillstånd för en del av säsongen för tiden 1.11.–30.4. 55 €
– säsongstillstånd för jakt på små rovdjur för tiden 1.8.–30.4. 10 €
– säsongstillstånd för jakt på bäver för tiden 20.8.–30.4. 20 €
– säsongstillstånd för invånare i städerna Kemi, Torneå och Rovaniemi att jaga allt slags småvilt på områden som anvisats av Forststyrelsen 67  €,
3) personligt tillstånd att jaga björn i renskötselområdet eller utanför renskötselområdet för innehavare av ett gemensamt tillstånd
– dygn 25 €
– säsong 50 €,
4) tillstånd att jaga varg eller lo för innehavare av ett gemensamt tillstånd 25 €/person,
5)  personligt tillstånd för älgjakt på ett visst område
– dygn 12 €
– säsong 42 €,
6) personligt tillstånd att jaga älg för invånare i städerna Kemi, Torneå och Rovaniemi på områden som anvisats av Forststyrelsen 25  €/säsong,
7) tillstånd för utlänningar att jaga på allmänna vattenområden för tiden 1.6.–31.12.
– dygn 8 €
– säsong 70 €,
8) tillstånd att jaga säl i statens vattenområden av privat natur i havet eller tillstånd för utlänningar att jaga säl i allmänna vattenområden i havet för tiden 16.4.–31.12. som följer:
– vecka 15 €
– säsong 42 €,

9) tillståndsavgifter för fångstredskap per kalenderår, för användning av fångstredskap inom områden där tillstånd för användning av fångstredskap fordras som följer:

Fångstredskap Till- ståndsom- råde I Till- ståndsom- råde II Till- ståndsom- råde III
Nät, längd högst 31 m 4 € 6 € 10 €
Katsa (3 st.) 4 € 6 € 10 €
Agnkrok, 10 st 4 € 6 € 10 €
Ryssja, höjd högst 1,5 m 4 € 6 € 10 €
Långrev, högst 100 krokar 4 € 6  € 10 €
Not under 6 m eller lådryssja 24 € 24 € 40 €
Ljuster (ljustring), harpun och båge 4 € 6 € 10 €
10) tillstånd för kräftfiske i namngivet vatten enligt följande:
– kalenderår 5 €/ mjärde, kräft-håv eller annat motsvarande fångstredskap,
11) tillstånd för fångstredskap områdesvis för kommersiellt fiske per kalenderår som följer:
Avgift /kalenderår
Fångstredskap
– not 100 €
– storrys 100 €
– ryssja (högst 1,5 m hög) 30 €
– trål 200 €
– nät, kräftmjärde, katsa (3 st.), agnkrokar 10 st. och långrev med högst 100 krokar 3 €,
12) ett sådant skriftligt beslut om områdesvisa kvoter för jakt eller fiske som avses i lagen om Forststyrelsen och som meddelas separat för anförande av besvär 50 €,
13) skriftligt beslut som meddelas separat för sökande av ändring och som gäller tillstånd för jakt eller fiske 30 €.
Tillstånd som söks med elektroniska kommunikationsmedel (mobiltillstånd) kan beviljas enligt följande:
– personligt tillstånd att jaga björn i renskötselområdet eller utanför renskötselområdet för innehavare av ett gemensamt tillstånd
dygn 25,1  € + msa
säsong 50,41 € + msa
– personligt tillstånd för älgjakt på ett visst område
1 dygn 11,77 € + msa
2 dygn 24,12 € + msa
3 dygn 35,22 € + msa
3 §
Offentligrättsliga prestationer vars avgift är lägre än självkostnadsvärdet

För följande offentligrättsliga prestationer tas en fast avgift ut som är lägre än prestationernas självkostnadsvärde:

1) personliga tillstånd att jaga småvilt inklusive hönsfågel för personer under 18 år
– 1–7 dygn 10 €,
2) grupptillstånd för jakt på stora rovdjur som orsakar skada eller äventyrar säkerheten och som sker med specialtillstånd från Finlands viltcentral 5 €/person,
3) tillstånd som gäller fiske eller kräftfiske i forskningssyfte 30 €/år.

För kontroll av kräft- och fiskbestånd kan annat tillstånd än sådant fisketillstånd som avses i 1 mom. beviljas i bokföringssyfte, varvid den avgift som tas ut är hälften av avgiften för motsvarande sedvanliga tillstånd.

För undersökning och kontroll av viltbeståndet kan annat tillstånd än sådant jakttillstånd som avses i 1 mom. beviljas i bokförings- eller forskningssyfte, varvid den avgift som tas ut är hälften av avgiften för motsvarande sedvanliga tillstånd.

4 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Följande offentligrättsliga prestationer är avgiftsfria:

1) tillstånd enligt 10 § 1 mom. i lagen om fiske (379/2015) för personer som stadigvarande bor i Enontekis, Enare eller Utsjoki att fiska på vattenområden som tillhör staten och finns i ovannämnda kommuner,

2) tillstånd för fiske eller jakt som Forststyrelsen beviljar i utbyte mot övervakning, fiskevård eller viltvård,

3) tillstånd som Forststyrelsen beviljar intressegrupper,

4) prestationer som är avgiftsfria enligt 9 § i skoltlagen (253/1995), 62 § i lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000) och 87 § i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011), under de förutsättningar som anges i dessa paragrafer,

5) beslut som gäller avverkningsrätt.

5 §
Prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

Följande av Forststyrelsens avgiftsbelagda prestationer som hänför sig till offentliga förvaltningsuppgifter prissätts på företagsekonomiska grunder:

1) försäljning av frö för skogsträd i norra Finland för säkerhetsupplagring,

2) utarrendering av jakträtt,

3) tillstånd för jakt på rådjur,

4) utarrendering av fiskerätt,

5) fisketillstånd för platser som sköts med tanke på fritidsfiske,

6) regionalt spöfisketillstånd,

7) tillstånd för tävlingsfiske,

8) fisketillstånd som baserar sig på Forststyrelsens fiskerätt i dess egenskap av delägare i en samfällighet eller på Forststyrelsens avtal med andra innehavare av fiskerätt,

9) jakt- och fisketillstånd som inte nämns i denna förordning,

10) avgift för övernattning i reserveringsstuga och avgift för användning av uthyrningsstuga eller uthyrningskåta,

11) utarrendering och uthyrning av mark- och vattenområden, byggnader och konstruktioner samt annat överlåtande av nyttjanderätten,

12) uthyrning av bostadslägenheter och affärslokaler samt annan användning av lokaler, möteslokaler och auditorier,

13) guidningstjänster och guidningsprodukter,

14) sakkunnig- och planeringstjänster,

15) publikationer, tidningar och andra motsvarande prestationer,

16) andra motsvarande tjänster och prestationer,

17) kopior,

18) provision för förmedling av andra tillstånd än dem som Forsstyrelsen har beviljat,

19) utarrendering av fångstplatser för lax eller öring i Finlands ekonomiska zon eller inom allmänt vattenområde i havet till kommersiella fiskare enligt 8 § 3 mom. i lagen om fiske,

20) utarrendering av fångstplatser för lax eller öring i vattenområden inom en bys gränser enligt 9 § i lagen om fiske (laxregale-plats).

6 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Forststyrelsen beslutar om avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av kopior och utskrifter av uppgifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag med beaktande av vad som föreskrivs i nämnda paragraf.

7 §
Dröjsmålsränta

Om en avgift som har fastställts med stöd av 5 § inte har betalats på förfallodagen, får en årlig dröjsmålsränta tas ut från förfallodagen. Vid betalningsdröjsmål ska gäldenären betala en årlig dröjsmålsränta på fördröjt belopp, vilken är högst sju procentenheter högre än vid respektive tidpunkt gällande referensränta som fastställts av Finlands Bank och publicerats i författningssamlingen.

8 §
Särskilda bestämmelser

Om behandlingen av ett ärende förfaller på grund av att ansökan dras tillbaka eller av någon annan orsak som beror på sökanden, tas för behandlingen av ärendet ut den del av avgiften som motsvarar det utförda arbetet.

Från avgiften för beslut i ett ärende som på grund av ändringssökande återförvisats för ny behandling avdras det belopp som tidigare har tagits ut för ett beslut i samma ärende.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016 och gäller till utgången av 2017.

Om en prestation gäller ett ärende som inletts före denna förordnings ikraftträdande tas avgift för prestationen ut enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 17 december 2015

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Regeringsråd
Vilppu Talvitie

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.