1586/2015

Helsingfors den 17 december 2015

Statsrådets förordning om ändring av 65 § i markanvändnings- och byggförordningen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i markanvändnings- och byggförordningen (895/1999) 65 § 1 mom. som följer:

65 §
Hörande av grannarna

Kommunens byggnadstillsynsmyndighet ska när den i enlighet med 133 § 1 mom. i markanvändnings- och byggförordningen underrättar grannarna om en bygglovsansökan reservera dem minst 7 dagar för att göra en anmärkning. När det är fråga om ett projekt på vilket det förfarande vid miljökonsekvensbedömning som avses i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994) tillämpas ska byggnadstillsynsmyndigheten dock reservera grannarna minst 14 dagar för att göra en anmärkning. Meddelandet om ansökan får sändas per post i brevform.Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2016.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/35/EG (32003L0035); EUT L 156, 25.6.2003, s. 17

Helsingfors den 17 december 2015

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Regeringssekreterare
Mirkka Saarela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.