1577/2015

Helsingfors den 17 december 2015

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fiskeövervakning

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 105 § 2 mom. och 114 § 3 mom. i lagen om fiske (379/2015):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om kort och funktionsbeteckning för fiskeövervakare samt om de uppgifter som ska antecknas i ett sådant åläggande att visa upp bevis som används vid fiskeövervakning.

2 §
Uppgifterna på fiskeövervakarkortet

På framsidan av det fiskeövervakarkort som avses i 105 § 1 mom. i lagen om fiske finns följande uppgifter på finska, svenska och engelska på det sätt som anges i den bifogade mallen (bilaga 1):

1) ställningen för innehavaren av fiskeövervakarkortet (fiskeövervakare),

2) namn på och fotografi av innehavaren av fiskeövervakarkortet,

3) fiskeövervakarkortets nummer och sista giltighetsdag,

4) vem som utfärdat fiskeövervakarkortet (närings-, trafik- och miljöcentralen),

5) att det är fråga om ett fiskeövervakarkort.

På kortets baksida finns en hänvisning till den rättsliga grunden för fiskeövervakarens befogenheter på finska, svenska och engelska enligt bifogade mall. Dessutom finns närings-, trafik- och miljöcentralens logotyp och texten ”Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus”, ” Närings-, trafik- och miljöcentralen” och ”Centre for Economic Development, Transport and the Environment”.

3 §
Fiskeövervakarkortets material och storlek

Fiskeövervakarkortet är tillverkat av plast och 86 x 54 millimeter stort.

4 §
Funktionsbeteckning för fiskeövervakare

Den funktionsbeteckning för fiskeövervakare som avses i 105 § 1 mom. i lagen om fiske är en tygskylt med ordparet "KALASTUKSENVALVOJA - FISKEÖVERVAKARE" i ljus färg på mörkblå botten enligt bifogade mall (bilaga 2). Ordparet ska märkas på tygskylten så att texten består av minst 6 millimeter höga, tydligt urskiljbara bokstäver.

Fiskeövervakaren ska vid utförandet av fiskeövervakningsuppdrag bära tygskylten fäst på bröstet eller överarmen av sin dräkt så att den syns tydligt.

5 §
Innehållet i åläggande att visa upp bevis

I ett åläggande att visa upp bevis enligt 114 § i lagen om fiske ska ingå följande uppgifter:

1) personnummer och andra identifieringsuppgifter samt kontaktuppgifter till den som får åläggandet,

2) tidpunkt och plats för händelsen,

3) utredning om händelsen,

4) den åtgärd som den som har fått åläggandet ska vidta,

5) den polisinrättning eller plats där beviset ska visas upp,

6) underskrift av den person som får åläggandet,

7) underskrift av den som utfärdat åläggandet och

8) uppgifter som har mottagits i samband med att beviset visades upp samt uppgifter om vilka åtgärder detta har lett till.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

Helsingfors den 17 december 2015

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Fiskeriöverinspektör
Jouni Tammi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.