1556/2015

Helsingfors den 17 december 2015

Lag om ändring av 20 § i lagen om alterneringsledighet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om alterneringsledighet (1305/2002) 20 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 609/2004 och 1092/2006, som följer:

20 §
Sökande av ändring

Den som är missnöjd med Folkpensionsanstaltens eller arbetslöshetskassans beslut om alterneringsersättning får söka ändring i det hos besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden genom skriftliga besvär inom 30 dagar från den dag då han eller hon fick del av beslutet.

Den som är missnöjd med ett beslut av besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden får söka ändring i det hos försäkringsdomstolen genom skriftliga besvär inom 30 dagar från den dag då ändringssökanden fick del av beslutet.

Om inte ändringssökanden visar något annat, anses han eller hon ha fått del av ett beslut som avses i 1 och 2 mom. den sjunde dagen efter det att beslutet postades under den adress han eller hon uppgett.

I ett utlåtande som avses i 17 § får ändring inte sökas genom besvär.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

När det gäller sådana av utkomstskyddsombudet och dennes ställföreträdare anförda besvär enligt 20 § 5 mom. som är anhängiga när denna lag träder i kraft, träder vid ikraftträdandet av denna lag Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland i utkomstskyddsombudets och ställföreträdarens ställe.

RP 64/2015
AjUB 2/2015
RSv 71/2015

Helsingfors den 17 december 2015

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.