1554/2015

Helsingfors den 17 december 2015

Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 12 kap. 1 § 3 mom. och 13 kap. 9 §, sådana de lyder, 12 kap. 1 § 3 mom. i lag 1089/2006 och 13 kap. 9 § i lag 918/2012, samt

ändras 1 kap. 4 § 3 mom., 12 kap. 6 § och 7 § 4 mom. och 13 kap. 1 § 1 mom., sådana de lyder, 1 kap. 4 § 3 mom. i lag 288/2012, 12 kap. 6 § i lag 1089/2006 och 7 § 4 mom. i lag 908/2008 samt 13 kap. 1 § 1 mom. i lag 1374/2014, som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

4 §
Verkställighet av lagen

Arbets- och näringsbyrån eller arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter ger för Folkpensionsanstalten och arbetslöshetskassorna bindande utlåtanden enligt 11 kap. 4 § om de arbetskraftspolitiska förutsättningarna för erhållande av arbetslöshetsförmåner.

12 kap.

Sökande av ändring

6 §
Dagen för delfående av beslut

Ändringssökanden anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter det att beslutet postades under den adress han eller hon uppgivit, om inte något annat visas.

7 §
Undanröjande av beslut

Likaså kan Finansinspektionen föreslå besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden att ett på ovannämnt sätt felaktigt beslut av en arbetslöshetskassa ska undanröjas eller föreslå försäkringsdomstolen att ett på ovannämnt sätt felaktigt beslut av besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden ska undanröjas. Efter att ha gjort en sådan framställning kan Finansinspektionen förordna att utbetalningen av förmånen ska inställas temporärt eller att den ska betalas till det belopp framställningen avser.


13 kap.

Bestämmelser om erhållande och utlämnande av uppgifter

1 §
Rätt att erhålla uppgifter

Folkpensionsanstalten, arbets- och näringsbyråerna, arbetslöshetskassorna och besvärsinstanser enligt denna lag har trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter rätt att avgiftsfritt få sådana uppgifter som är nödvändiga för att avgöra ett ärende som behandlas eller annars för att verkställa uppdrag enligt denna lag eller en för Finland bindande överenskommelse om social trygghet eller annan internationell rättsakt som gäller social trygghet

1) av statliga och kommunala myndigheter och andra offentligrättsliga samfund,

2) av Pensionsskyddscentralen, pensions- och försäkringsanstalter samt pensionsstiftelser,

3) av arbetsgivare, uppdragsgivare eller någon annan som låter utföra arbetet, arbetslöshetskassor, arbetsplatskassor och utbildningsproducenter enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och andra läroanstalter,

4) andra anordnare av sysselsättningsfrämjande service.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

När det gäller sådana av utkomstskyddsombudet och dennes ställföreträdare anförda besvär och av dem gjorda ansökningar om undanröjande av lagakraftvunna beslut som är anhängiga när denna lag träder i kraft, träder vid ikraftträdandet av denna lag Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland i utkomstskyddsombudets och ställföreträdarens ställe.

RP 64/2015
AjUB 2/2015
RSv 71/2015

Helsingfors den 17 december 2015

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.