1546/2015

Helsingfors den 17 december 2015

Lag om ändring av inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen (1535/1992) det inledande stycket i 11 § 2 mom. och 11 § 2 mom. 2 punkten, 50 § 1 mom., 58 § 2 mom., 58 b §, 76 § 1 mom. 2 punkten, 77 § 1 mom., 106 §, 124 § 2 mom. samt 125 § 2 mom.,

av dem 50 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1410/2010, 58 § 2 mom., 58 b och 106 §, 124 § 2 mom. och 125 § 2 mom. sådana de lyder i lag 1086/2014 samt 77 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1165/2000, och

fogas till lagen en ny 98 a § som följer:

11 §
Boende i Finland

Såsom bosatt i Finland anses även


2) en finsk medborgare som arbetar utomlands i uppdrag för Finpro rf eller Finpro Ab och som omedelbart innan han eller hon ingick arbetsavtalet om detta arbete var bosatt i Finland.


50 §
Överlåtelseförlust

Förlust som har uppkommit vid överlåtelse av egendom ska dras av från vinst som erhållits vid överlåtelse av egendom under skatteåret och de fem följande åren allteftersom vinst uppstår. En fysisk persons och ett inhemskt dödsbos vid beskattningen avdragsgilla överlåtelseförlust som inte dragits av från vinst som erhållits vid överlåtelse av egendom dras av från nettokapitalinkomsten före övriga avdrag från kapitalinkomsterna. Förlust som har uppkommit vid överlåtelse av egendom beaktas inte när underskottet för kapitalinkomstslaget fastställs.


58 §
Ränteutgifter

Utöver det som föreskrivs i 1 mom. har den skattskyldige rätt att från sina kapitalinkomster dra av 25 procent av räntorna på sina skulder, om skulden hänför sig till anskaffning eller grundlig reparation av en stadigvarande bostad för den skattskyldige eller hans eller hennes familj (bostadsskuld).


58 b §
Avdragsgillhet för ränta på bostadsskuld skatteåren 2016—2018

Med avvikelse från bestämmelserna i 58 § 2 mom. har en skattskyldig rätt att från sina kapitalinkomster dra av 55 procent av räntorna på sina bostadsskulder skatteåret 2016, 45 procent skatteåret 2017 och 35 procent skatteåret 2018.

76 §
Vissa skattefria ersättningar i anslutning till tjänstgöring utomlands

Skattepliktig inkomst är inte


2) ortstillägg till personer som står i arbetsavtalsförhållande till Finpro rf eller Finpro Ab och har placerats utomlands samt annan av Finpro rf eller Finpro Ab betald ersättning för täckande av särskilda utgifter i samband med utomlands utfört arbete eller på grund av lokala särförhållanden, till den del ersättningarna inte överstiger motsvarande, till dem som är anställda inom utrikesrepresentationen betalda ortstillägg eller andra ersättningar som avses ovan,


77 §
Utlandsarbetsinkomst

Lön för arbete som utförts utomlands (utlandsarbetsinkomst) är inte skattepliktig inkomst om den skattskyldiges utlandsvistelse på grund av detta arbete varar minst sex månader utan avbrott (utlandstjänstgöring). Som utlandsarbetsinkomst anses inte lön som arbetsstaten enligt ett gällande avtal mellan Finland och arbetsstaten för att undvika dubbelbeskattning inte primärt får beskatta, inkomst från en i 66 § avsedd förmån på grundval av arbetsavtalsförhållande och inte heller lön som har erhållits från finska staten, en finsk kommun eller något annat finskt offentligt samfund eller från Finpro rf eller Finpro Ab eller för arbete ombord på ett finskt fartyg eller luftfartyg.


98 a §
Donationsavdrag för fysiska personer

Fysiska personer och dödsbon får från sin nettoförvärvsinkomst dra av en penningdonation på minst 850 euro och högst 500 000 euro som gjorts för att främja vetenskap eller konst till ett universitet eller en högskola inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som får offentlig finansiering eller till en universitetsfond i anknytning till dessa.

106 §
Grundavdrag vid kommunalbeskattningen

Om en skattskyldig fysisk person har en nettoförvärvsinkomst som efter de ovannämnda avdragen inte överstiger 3 020 euro, ska detta belopp dras av från nettoförvärvsinkomsten. Om nettoförvärvsinkomstens belopp efter de nämnda avdragen överstiger fullt grundavdrag, ska avdraget minskas med 18 procent av den överskjutande inkomsten.

124 §
Fastställande av skatten

På kapitalinkomst betalas 30 procent i inkomstskatt (inkomstskattesats för kapitalinkomst). Till den del den beskattningsbara kapitalinkomsten för en skattskyldig överstiger 30 000 euro betalas 34 procent i inkomstskatt (höjd inkomstskattesats för kapitalinkomst). Inkomstskattesatsen för samfund är 20 procent. Inkomstskattesatsen för samfällda förmåner är 28 procent. Angående fördelningen av samfundsskatten och skatten på samfällda förmåner mellan olika skattetagare bestäms i lagen om skatteredovisning (532/1998).


125 §
Arbetsinkomstavdrag

Avdraget utgör 11,8 procent av det belopp med vilket de inkomster som avses i 1 mom. överstiger 2 500 euro. Avdraget är dock högst 1 260 euro. När den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst överstiger 33 000 euro, minskar avdraget med 1,46 procent av det belopp med vilket nettoförvärvsinkomsten överstiger 33 000 euro. Avdraget görs före andra avdrag från inkomstskatten.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. Lagens 58 b § gäller till och med den 31 december 2018.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2016 dock så att 58 § 2 mom. tillämpas första gången vid beskattningen för 2019. Lagens 58 b § tillämpas vid beskattningen för åren 2016—2018.

Lagens 50 § 1 mom. tillämpas på överlåtelseförluster som uppstått skatteåret 2016 och därefter.

RP 31/2015
FiUB 8/2015
RSv 49/2015

Helsingfors den 17 december 2015

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Alexander Stubb

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.