1525/2015

Helsingfors den 17 december 2015

Statsrådets förordning om ersättning för förädling samt produktion av stamutsäde för nationellt sett viktiga jordbruksgrödor

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 35 § i lagen om handel med utsäde (728/2000), sådan paragrafen lyder i lag 1337/2015:

1 §
Växtarter som berättigar till ersättning

Försörjningsberedskapscentralen kan av försörjningsberedskapsfondens medel betala ersättning till växtförädlingsföretag för de kostnader som uppkommer i Finland för förädling av jordbruksgrödor som nationellt sett är viktiga för tryggande av tillgången på frövara, men kommersiellt olönsamma för förädlingsföretagen. Försörjningsberedskapscentralen kan även betala ersättning till producenter av stamutsäde för de kostnader som uppkommer i Finland för produktion av stamutsäde för dessa sorter.

Ersättning kan betalas för kostnaderna för förädling och produktion av stamutsäde för råg (Secale cereale), höstvete (Triticum aestivum), vårvete (Triticum aestivum), ärter (Pisum sativum), bondböna (Vicia faba), potatis (Solanum tuberosum), festulolium (Festuca spp. x Lolium spp), rörsvingel (Festuca arundinacea Schreber), rågvete (Triticosecale Wittmack), ryps (Brassica rapa L. var. silvestris), timotej (Phleum prutense), ängssvingel (Festuca prutensis Hudson) och rödklöver (Trifolium prutense).

2 §
Förutsättningar för erhållande av ersättning

Ersättning kan betalas för att täcka kostnaderna för ett förädlingsprogram för en åkergröda som är av betydelse för tryggande av tillgången på frövara och för den nationella försörjningsberedskapen samt för produktion av stamutsäde av en sådan gröda. Förädlingsprogrammet ska innehålla alla led i en förädlingsprocess vilka utgörs av korsnings-, urvals- och sorttestningsprogrammen. Programmets mål är att utveckla sorter som kan odlas i Finland i betydande omfattning. Sorterna ska i enlighet med sina användningssyften vara lämpliga för de behov som den industri som använder skörden, husdjursproduktionen eller livsmedelsförsörjningen har.

Försörjningsberedskapscentralen ska, när den bedömer vilken betydelse den förädling som sker enligt förädlingsprogrammet eller produktionen av stamutsäde har med tanke på att trygga tillgången på frövara och den nationella försörjningsberedskapen, beakta växtartens betydelse och odlingsareal i Finland samt behovet av att ta fram nya odlingssäkra sorter och utveckla urvalet av sorterna.

3 §
Ansökan om ersättning

En förädlare och en producent av stamutsäde ska söka ersättning för kostnaderna genom en ansökan som riktas till Försörjningsberedskapscentralen och i vilken de sammanlagda kostnaderna och intäkterna som förädlingsprogrammet och produktionen av stamutsäde ger upphov till ska läggas fram.

4 §
Beslut om ersättning

Försörjningsberedskapscentralen beslutar om maximibeloppet av den ersättning som ska betalas, storleken av ersättningsposterna, betalningstidpunkterna för ersättningen och eventuella andra betalningsvillkor. Försörjningsberedskapscentralen kan betala ersättning också i förskott.

Ersättningen får vara högst så stor att förädlingsföretaget eller producenten av stamutsäde med den kan täcka inte bara de rörliga kostnader som orsakas av det förädlingsprogram eller den produktion av stamutsäde som lagts fram för Försörjningsberedskapscentralen utan också de fasta kostnader som enligt bokföringen ska hänföras till förädlingsprogrammet eller produktionen av stamutsäde.

Ersättning kan inte betalas för kostnaderna för förädling av eller produktion av stamutsäde om produktionen av växtarten är ekonomiskt lönsam för sökanden redan innan ersättning betalas. Den ersättning som betalas får inte snedvrida konkurrensen mellan förädlingsföretagen eller producenterna av stamutsäde genom att leda till att priset på den frövara som marknadsförs på ett konstgjort sätt hålls lägre än konkurrenternas pris för liknande frövara.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om ersättning för förädling samt produktion av stamutsäde för nationellt sett viktiga jordbruksgrödor (344/2003).

Helsingfors den 17 december 2015

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Lagstiftningsråd
Pirjo Tomperi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.