1520/2015

Helsingfors den 17 december 2015

Statsrådets förordning om det temporära nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen som betalas för år 2015

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 15 a § 5 mom. i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001), samt 18 § 2 mom. i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013), av dem det förstnämnda momentet sådant det lyder i lag 1403/2015:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om det temporärt nationellt tilläggsstöd (temporärt stöd) enligt 15 a § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001), nedan stödlagen, som betalas för år 2015.

2 §
Inverkan av stöd av mindre betydelse på stödbeloppet

Temporärt stöd får beviljas till högst ett sådant belopp i euro att det sammanräknade beloppet av det temporära stödet och av de övriga stöd som inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter beviljats sökanden såsom stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn, inte överskrider det belopp som anges i artikel 3.2 i den förordningen.

3 §
Tidpunkten för beviljande av stöd

Temporärt stöd anses ha beviljats på det sätt som anges i artikel 3.2 i den kommissionsförordning som avses i 2 §, om Landsbygdsverket har förordnat att stöd ska betalas.

4 §
Stödbeloppet

Som temporärt stöd beviljas högst 0,42 procent av det belopp av främmande kapital, med undantag av leverantörsskulder och resultatregleringar, som avses i 15a § 2 mom. i stödlagen och den 31 december 2014 hänför sig till sökandens jordbruks- och trädgårdsodlingsproduktion.

Temporärt stöd får betalas till ett belopp av högst 10,00 miljoner euro. Om det sammanräknade beloppet av temporärt stöd som beräknats utifrån de godtagbara ansökningarna överskrider ovannämnda maximibelopp, ska procentandelen enligt 1 mom. sänkas.

5 §
Beloppet av en förhöjning av stödet

Som en förhöjning av ett temporärt stöd beviljas högst 1,29 procent av beloppet av investeringskostnaderna enligt 15 a § 3 mom. i stödlagen.

En förhöjning av ett temporärt stöd får betalas till ett belopp av högst 5,00 miljoner euro. Om det sammanräknade beloppet av temporärt stöd som beräknats utifrån de godtagbara ansökningarna överskrider ovannämnda maximibelopp, ska procentandelen enligt 1 mom. sänkas.

6 §
Överföring av ansökan

Om besittningen av hela gårdsbruksenheten har överförts senast den 31 augusti 2015, kan stödet beviljas den som fortsätter med verksamheten.

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 23 december 2015.

Helsingfors den 17 december 2015

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Äldre regeringssekreterare
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.