1514/2015

Helsingfors den 17 december 2015

Lag om ändring av försäkringsbolagslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i försäkringsbolagslagen (521/2008) 1 kap 16 §, 26 kap. 22 § 1 mom., det inledande stycket i 30 kap. 3 § 1 mom. samt mellanrubriken före den 31 kap. 4 § som upphävts genom lag 981/2013,

av dem 26 kap 22 § 1 mom. sådant det lyder i lag 303/2015, samt

fogas till 31 kap. en ny 4 §, i stället för den 4 § som upphävts genom lag 981/2013, samt en ny mellanrubrik före 5 § som följer:

1 kap.

De centrala principerna för försäkringsbolags verksamhet samt tillämpning av lagen

16 §
Soliditetsprincipen

Ett försäkringsbolags kapitalbasmedel, återförsäkring och övriga omständigheter som inverkar på bolagets soliditet ska ordnas på ett sätt som tryggar de försäkrade förmånerna, med beaktande av sannolika växlingar i intäkterna och kostnaderna samt andra kalkylerbara osäkerhetsfaktorer.

26 kap.

Grupptillsyn och beräkning av solvensen på gruppnivå

22 §
Indirekta innehav via en försäkringsholdingsammanslutning och ett konglomerats holdingföretag

Vid beräkning av solvensen på gruppnivå för ett försäkringsföretag som via en försäkringsholdingsammanslutning eller ett konglomerats holdingföretag har ett ägarintresse i ett anknutet försäkringsföretag eller ett anknutet försäkringsföretag i tredjeland, ska ställningen för försäkringsholdingsammanslutningen eller konglomeratets holdingföretag beaktas i beräkningen.


30 kap.

Sekretess och rätt att lämna ut uppgifter

3 §
Försäkringsbolags rätt att lämna ut uppgifter som omfattas av sekretess

Trots bestämmelserna i 1 § har ett försäkringsbolag rätt att lämna ut uppgifter som omfattas av sekretess


31 kap.

Övriga bestämmelser om försäkringsbolags verksamhet

Koassurans inom gemenskapen
4 §
Koassurans inom gemenskapen

Med koassurans inom gemenskapen avses koassuransverksamhet som gäller en eller flera av riskerna i skadeförsäkringsklasserna enligt 3—8 § i lagen om försäkringsklasser och som uppfyller följande villkor:

1) risken är en sådan stor risk som avses i 2 mom.,

2) risken finns inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

3) risken täcks genom ett enda avtal med en samlad premie och för samma termin av två eller flera försäkringsföretag, som vart och ett svarar för sin del som koassuradörer och av vilka ett ska vara ledande försäkringsföretag,

4) minst en av koassuradörerna deltar i avtalet utifrån sin hemort eller en filial etablerad i en annan medlemsstat än den där det ledande försäkringsföretaget är etablerat,

5) det ledande försäkringsföretaget bemöts, för att risken ska kunna täckas, som ett försäkringsföretag som täcker hela risken,

6) det ledande försäkringsföretaget agerar fullt ut som ledande företag inom koassuransverksamheten och bestämmer särskilt försäkringsvillkor och avgifter.

Med en stor risk avses i 1 mom. 1 punkten

1) risker som hör till skadeförsäkringsklasserna 4, 5, 6, 7, 11 och 12 i 2—8 § i lagen om försäkringsklasser,

2) risker som hör till skadeförsäkringsklasserna 14 och 15 i 7 § i lagen om försäkringsklasser, om försäkringstagaren yrkesmässigt bedriver industriell eller kommersiell verksamhet eller är verksam i något av de fria yrkena, och riskerna avser sådan verksamhet, eller

3) risker som hör till skadeförsäkringsklasserna 3, 8, 9, 10, 13 och 16 i 3—8 § i lagen om försäkringsklasser, och åtminstone två av följande kriterier överskrids enligt försäkringstagarens bokslut eller, om försäkringstagaren hör till en koncern, enligt koncernbokslutet:

a) balansomslutningen är minst 6,2 miljoner euro,

b) nettoomsättningen är minst 12,8 miljoner euro,

c) det genomsnittliga antalet anställda under räkenskapsperioden är minst 250.

På sådana finländska ledande försäkringsbolag som avses i 1 mom. tillämpas 3 kap. 8—11 § i denna lag samt 14 a, 14 j och 17 § i trafikförsäkringslagen.

På finländska försäkringsbolags koassurans inom gemenskapen tillämpas vid solvensberäkningen 10—12 kap. Det finländska försäkringsbolagets försäkringstekniska avsättningar ska då vid solvensberäkningen vara minst lika stora som det belopp som fastställts av den ledande försäkringsgivaren enligt de regler som gäller på dennes hemort.

Finländska försäkringsbolag ska utarbeta statistik över koassuransverksamheten inom gemenskapen så att av den framgår omfattningen av koassuransverksamheten samt vilka medlemsstater som verksamheten gäller.

Finansinspektionen ska i fråga om koassurans inom gemenskapen undersöka sådana förfaranden som kan innebära antingen det att det ledande försäkringsföretaget inte agerar som ledande företag i koassuransverksamheten eller att de föreliggande riskerna uppenbart inte kräver att två eller flera försäkringsgivare deltar i täckandet av dem. Lagen om Finansinspektionen tillämpas på det samarbete mellan tillsynsmyndigheterna och Europeiska kommissionen och det utlämnande av information som gäller koassurans inom gemenskapen.

Bestämmelser om försäkringsmatematiker
5 §


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 97/2015
EkUB 11/2015
RSv 45/2015
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG (32009L0138); EUT nr L 335, 17.12.2009, s. 1
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/89/EU (32011L0089); EUT nr L 326, 8.12.2011, s. 113
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/51/EU (32014L0051); EUT nr L 153, 22.5.2014, s. 1

Helsingfors den 17 december 2015

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Mäntylä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.