1510/2015

Helsingfors den 17 december 2015

Lag om ändring av konsumentsäkerhetslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i konsumentsäkerhetslagen (920/2011) 3 § 1 mom. 7 punkten, 6 §, 8 § 2 mom., 15—17 §, 21 och 22 §, 24 § 2 mom., 26, 31 och 32 §, 35 § 2 mom., 37 § 3 mom., 38 § 2 mom. och 51 §, av dem 32 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 560/2014, samt

ändras 7 § 1 och 4 mom., 8 § 1 och 3 mom., 14, 20, 23 och 33 §, 34 § 2 mom., 39 § 1 mom., 40 och 48 § samt 53 § 2 mom. som följer:

7 §
Säkerhetsdokument

En tjänsteleverantör som tillhandahåller följande tjänster ska upprätta ett säkerhetsdokument med en plan för identifiering av faror och hantering av risker samt för informationen om dessa till de personer som medverkar vid tillhandahållandet av tjänsten:

1) nöjespark, familjepark, zoo, husdjurspark, tivoli och cirkus,

2) gym,

3) skidcenter och annan motsvarande skidanläggning,

4) utomhuslekplats och motsvarande inomhuslekplats,

5) skateboardramp och cyklingsplats av motsvarande typ,

6) äventyrs-, upplevelse- och naturtjänster och andra motsvarande programtjänster, om inte den risk som tjänsten är förenad med kan betraktas som liten,

7) klättercenter,

8) ridstall och andra ridtjänster,

9) kartingbana,

10) simhall, utebassäng och spa samt badhotell med underhållning,

11) badstrand och vinterbadplats,

12) tatuering, piercing och andra tjänster för kroppsmodifiering,

13) larmtelefon och andra motsvarande tjänster,

14) evenemang som är förenade med en betydande risk som, om risken realiseras, kan medföra fara för säkerheten på grund av det stora antalet deltagare eller av annat särskilt skäl.


I säkerhetsdokumentet ska hänsyn tas till tjänstens natur och verksamhetens omfattning. Säkerhetsdokumentet ska hållas uppdaterat.


8 §
Underrättelse om farliga konsumtionsvaror eller konsumenttjänster

Om en verksamhetsutövare får kännedom om eller med stöd av sin yrkesskicklighet och ut-ifrån de uppgifter som utövaren förfogar över borde kunna sluta sig till att en konsumtionsvara eller konsumenttjänst medför fara för någons hälsa eller egendom, ska verksamhetsutövaren omedelbart underrätta Säkerhets- och kemikalieverket om saken. Verksamhetsutövaren ska samtidigt uppge vilka åtgärder för avvärjande av faran som verksamhetsutövaren redan har vidtagit med anledning av den.


Verksamhetsutövaren ska samarbeta med Säkerhets- och kemikalieverket för att avvärja faran när verket ber om det.


14 §
Tullen

Tullen utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag och bestämmelser och beslut som har utfärdats med stöd av den och som gäller konsumtionsvaror och varor som används i samband med konsumenttjänster

1) vid import från länder utanför Europeiska unionen,

2) vid export av varor från Finland, och

3) vid transitering av varor genom Finland.

Dessutom utövar Tullen tillsyn över efterlevnaden av denna lag och bestämmelser och beslut som har utfärdats med stöd av den vid lossning av varupartier i Finland och tillhörande lagring när varor som avses i 1 mom. levereras till Finland från Europeiska unionens medlemsstater.

20 §
Säkerhets- och kemikalieverkets tillsynsplan

Säkerhets- och kemikalieverket ska utarbeta en tillsynsplan för sin tillsyn enligt denna lag. I planen ska riskanalysen och de olika tillsynsformerna beaktas, så att tillsynens verkningsfullhet är så täckande som möjligt med hänsyn till vad som föreskrivs i 19 §. Tillsynsplanen ska ses över årligen och fullföljandet av planen ska utvärderas.

Närmare bestämmelser om tillsynsplanen och dess innehåll får utfärdas genom förordning av statsrådet.

23 §
Tullens tillsynsplan

Tullen ska för den tillsyn som Tullen ansvarar för upprätta en plan som tar hänsyn till den tillsynsplan som Säkerhets- och kemikalieverket utarbetat. Tillsynsplanen ska ses över årligen.

33 §
Avgifter för tillsynsmyndighetens prestationer

Bestämmelser om när statliga prestationer enligt denna lag ska vara avgiftsbelagda finns i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Säkerhets- och kemikalieverket tar ut en avgift av verksamhetsutövaren för inspektioner som gäller iakttagandet av beslut som utfärdats med stöd av 34—42 och 44 §.

34 §
Åläggande om korrigerings- eller rättelseåtgärd

Om skyldigheten att upprätta ett säkerhetsdokument enligt 7 § har försummats och försummelsen inte är obetydlig och skyldigheten inte fullgjorts trots uppmaning, får tillsynsmyndigheten ålägga tjänsteleverantören att fullgöra sin skyldighet inom utsatt tid.

39 §
Exportförbud

Om en konsumtionsvara eller konsumenttjänst kan orsaka fara för hälsan på det sätt som avses i 10 § 1 mom. och faran är allvarlig, får tillsynsmyndigheten förbjuda export eller transport genom Finland av konsumtionsvaran eller en vara som används i samband med konsumenttjänsten.


40 §
Åläggande om förstöring

Om de förbud och ålägganden som avses i 34—39 § inte kan anses tillräckliga, får tillsynsmyndigheten eller en i 18 § avsedd annan myndighet bestämma att en vara som en verksamhetsutövare har i sin besittning eller en vara som konsumenten har lämnat tillbaka till verksamhetsutövaren med stöd av 41 eller 42 § ska förstöras eller, om detta inte anses ändamålsenligt, besluta om andra åtgärder i fråga om varan.

48 §
Ändringssökande

Ett beslut som meddelats med stöd av 35 § får inte överklagas genom separata besvär.

Andra beslut får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

53 §
Konsumentsäkerhetsdelegationen

Delegationen ska följa tillämpningen av och tillsynen över lagstiftningen om konsumentsäkerhet, lämna utlåtanden och framlägga förslag och initiativ till utveckling av lagstiftningen och tillsynen över den samt behandla andra frågor som gäller verkställigheten av denna lag och förbättrandet av konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet. Delegationen ska också planera åtgärder för att skapa behövligt samarbete med dem som handlägger frågor som rör arbetarskydd, räddningsväsende, polisväsende, standardisering, forskning och testning samt andra frågor som gäller konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

Ärenden som blivit anhängiga före ikraftträdandet av denna lag ska handläggas enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 46/2015
EkUB 8/2015
RSv 35/2015

Helsingfors den 17 december 2015

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.