1509/2015

Lag om ändring av lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt (8/2014) 1 § 1 mom., 2 §, 6 § 1 och 2 mom., 7 § 1 mom., 11 §, 14 § 1 mom., 15 § 2 mom. samt 19 § 1 mom.,

av dem 11 § sådan den lyder i lag 141/2015, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på det stöd för utveckling av regionerna som finansieras med anslaget för införande av regionala innovationer och försök.


2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) strukturfondsmedel medel från strukturfonderna som Europeiska kommissionen beviljat Finland ur Europeiska unionens budget,

2) strukturfondsprogrammet det operativa programmet Hållbar tillväxt och jobb 2014—2020,

3) anslaget för införande av regionala innovationer och försök det nationella anslag för utveckling av regionerna som tagits in i statsbudgeten,

4) nationell offentlig finansiering finansiering, förmån eller prestation som anvisas av staten, en kommun eller något annat offentligrättsligt samfund för en stödberättigande åtgärd och vars värde kan fastställas i pengar,

5) självfinansiering privata eller offentliga medel som sökanden förvaltar i sin vanliga verksamhet eller naturaprestationer vilka sökanden anvisar för genomförande av ett projekt,

6) stöd bidrag som beviljas av statens eller Europeiska unionens medel eller vardera,

7) statligt stöd stöd, finansiering eller annan förmån som avses i artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

8) stöd av mindre betydelse stöd, finansiering och annan förmån som beviljas av en medlemsstat i Europeiska unionen och som avses i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse,

9) utvecklingsprojekt tidsmässigt begränsad utvecklingsverksamhet som baserar sig på en projektplan och vars huvudsakliga syfte inte är att skapa omedelbar ekonomisk fördel för stödmottagaren,

10) investering uppförande, utvidgande, reparation eller förvärv av en byggnad, konstruktion eller anläggning samt annat förvärv av materiella eller immateriella anläggningstillgångar,

11) region landskapsområden eller verksamhetsområden för statens regionförvaltningsmyndigheter enligt lagen om landskapsindelning (1159/1997) samt i fråga om riksomfattande verksamhet området för det finländska fastlandet,

12) strukturfondsprojekt projekt som medfinansieras med strukturfondsmedel för att genomföra strukturfondsprogrammet,

13) förmedlande organ myndighet som för en förvaltningsmyndighets eller en attesterande myndighets räkning sköter uppgifter som gäller stödmottagarna,

14) allmänna förordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006, som omfattas av den gemensamma strategiska ramen.

6 §
Stöd som beviljas av ministerier

Arbets- och näringsministeriet kan bevilja en del av anslaget för införande av regionala innovationer och försök för sådana projekt för utveckling av regionerna som berör fler än en region eller som är viktiga för hela riket samt för tillväxtavtal mellan staten och städerna, tillväxtkorridorer och utveckling av metropolområdet. Projekten kan också vara sådana som ministeriet själv genomför.

Arbets- och näringsministeriet kan bevilja en del av medlen från Europeiska regionala utvecklingsfonden eller Europeiska socialfonden och av motsvarande statliga medel för sådana projekt inom strukturfondsprogrammet som är viktiga för hela riket och som berör fler än en region samt för strukturfondernas projekt för tekniskt stöd. Projekten kan också vara sådana som ministeriet själv genomför. Arbets- och näringsministeriet kan dessutom bevilja statlig finansiering för projekt inom samarbetsprogrammen enligt målet Europeiskt territoriellt samarbete.


7 §
Stöd som beviljas av landskapsförbunden

Landskapsförbunden kan bevilja medel av anslaget för införande av regionala innovationer och försök samt medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och motsvarande nationella medel för

1) utvecklingsprojekt som syftar till utveckling av regioner och främjande av näringspolitiskt samarbete mellan en regions kommuner (regionalt utvecklingsstöd); i fråga om utvecklingsprojekt kan investeringarnas andel utgöra högst hälften av projektets godtagbara totalkostnader,

2) anskaffning av anläggningstillgångar eller för ändrings- och förbättringsarbeten på dem i syfte att utveckla infrastrukturen (infrastrukturellt investeringsstöd),

3) utvecklings- och investeringsprojekt som hör till undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde och som medfinansieras endast genom Europeiska regionala utvecklingsfonden.


11 §
Iakttagande av bestämmelserna om statligt stöd

Vid beviljande av stöd iakttas bestämmelserna i Europeiska unionens lagstiftning om förutsättningarna för och begränsningarna av statligt stöd. Om stödet har godkänts av Europeiska kommissionen, iakttas dessutom bestämmelserna i kommissionens beslut om stöd.

En förutsättning för att stöd ska kunna beviljas som stöd av mindre betydelse är att sökanden lämnar stödmyndigheten en utredning om det stöd av mindre betydelse som redan har beviljats sökanden och att det sammanlagda beloppet för stöd av mindre betydelse inte överstiger det maximibelopp för stöd av mindre betydelse som föreskrivs i Europeiska unionens lagstiftning.

Om stöd av mindre betydelse beviljas för något annat ändamål än sökandens företagsverksamhet eller om stöd överförs på det sätt som avses i 12 §, är det en förutsättning för stödet att en motsvarande utredning lämnas separat för varje part som är föremål för stödet eller som deltar i den åtgärd som stöds, samt att stödbeloppet inte för någon parts del överstiger maximibeloppet av stöd av mindre betydelse.

Närmare bestämmelser om tillämpningen av Europeiska unionens lagstiftning om statligt stöd på sådant stöd som avses i denna lag och om förutsättningarna för beviljande av stöd av mindre betydelse får utfärdas genom förordning av statsrådet.

14 §
Godtagbara kostnader

Stödet för projekt som finansieras med anslaget för införande av regionala innovationer och försök kan beviljas som procentbaserad ersättning, engångsersättning eller utifrån faktiska kostnader.


15 §
Stödbelopp

En del av självfinansieringen eller den andra finansieringen än den statliga finansieringen för projekt som finansieras av anslaget för införande av regionala innovationer och försök får vara vederlagsfritt arbete eller överlåtelse av produktionsinsats (naturaprestation) eller verifierbart arbete mot vederlag eller överlåtelse mot vederlag av annan nyttighet som behövs i projektet.


19 §
Ansökan om utbetalning av stöd

Ansökan om utbetalning av stöd ur anslaget för införande av regionala innovationer och försök ska på en blankett som fastställts för ändamålet skriftligen sökas hos den myndighet som beviljat stödet. Ansökan ska vara undertecknad. Ett landskapsförbund kan besluta att ett annat landskapsförbund får sköta utbetalningen av anslaget för införande av regionala innovationer och försök eller strukturfondsmedel för dess räkning.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På användning, utbetalning och övervakning samt på återkrävande och annan förvaltning av sådant stöd för riksomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller landsbygden och sådant stöd med landskapsutvecklingspengar som beviljats eller kommer att beviljas före denna lags ikraftträdande, tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet samt villkoren i stödbeslutet. Denna övergångsbestämmelse omfattar också upphandlingskontrakt och andra avtal som har samband med genomförandet av projekt.

De ansökningar om beviljande eller utbetalning av stöd för riksomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller landsbygden eller skärgården som var anhängiga vid arbets- och näringsministeriet när denna lag trädde i kraft överförs till jord- och skogsbruksministeriet för avgörande. Stöd beviljas på basis av en överförd ansökan med iakttagande av vad som i lagen om finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller jordbruk och livsmedelsekonomi samt landsbygden och skärgården (1413/2011) föreskrivs om förutsättningarna för stöd och förfarandet vid beviljande av stöd.

Stödmottagaren och sökanden ska underrättas om överföring av redan beviljat stöd och av ansökan om stöd, så snart som möjligt efter överföringen.

Tre sådana anställda i tjänsteförhållande som vid arbets- och näringsministeriet sköter uppgifter som överförs till jord- och skogsbruksministeriet och de tjänster de innehar överförs vid denna lags ikraftträdande till jord- och skogsbruksministeriet. För överföring av en tjänst eller ändring av en tjänstebenämning krävs inte tjänstemannens samtycke. De anställda som överförs behåller de rättigheter och skyldigheter som vid överföringen gäller enligt deras anställningsvillkor. På tjänstemännens anställningsvillkor tillämpas vad som avtalas om villkoren i tjänstekollektivavtal eller föreskrivs i lag.

RP 86/2015
FvUB 11/2015
RSv 53/2015

Helsingfors den 17 december 2015

Republikens President
Sauli Niinistö

Näringsminister
Olli Rehn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.