1505/2015

Helsingfors den 17 december 2015

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om leksakers säkerhet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om leksakers säkerhet (1218/2011) 15 §, sådan den lyder i förordning 779/2015, och

fogas till förordningen en bilaga 1 som följer:

15 §
Ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktivt toxiska

Det är förbjudet att i leksaker eller delar av leksaker använda ämnen eller blandningar som enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 klassificerats som cancerframkallande, mutagena eller reproduktivt toxiska (CMR-ämnen).

Sådana ämnen och blandningar som avses i 1 mom. får dock användas, om

1) koncentrationerna av ämnena eller blandningarna inte överstiger de koncentrationsgränser som anges i den förordning som nämns i 1 mom.,

2) dessa ämnen och blandningar är oåtkomliga för barn, när leksaken används på avsett eller förutsebart sätt, eller

3) det i leksaker och leksaksdelar som är gjorda av rostfritt stål eller i leksaksdelar som är avsedda att leda elektrisk ström är fråga om nickel som hör till  CMR-kategori 2 eller något annat CMR-ämne som kommissionen fattat beslut om vid ett förfarande enligt artikel 46.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 2 mom. 1 punkten ska de särskilda gränsvärden som anges i bilaga 1 tillämpas för de kemikalier som nämns i bilagan, när kemikalierna används i leksaker som är avsedda för barn under 36 månader och i andra leksaker som är avsedda att stoppas i munnen.

Bestämmelser om förbud mot sådana material som kommer i kontakt med livsmedel finns i livsmedelslagen (23/2006) och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den.


Denna förordning träder i kraft den 21 december 2015.

Kommissionens direktiv 2014/79/EU om ändring av tillägg C till bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet vad gäller TCEP, TCPP och TDCP (32014L0079) EUT L 182, 21.6.2014,
s. 49
Kommissionens direktiv 2014/81/EU om ändring av tillägg C till bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet vad gäller bisfenol A (32014L0081) EUT L 183, 24.6.2014, s. 49

Helsingfors den 17 december 2015

Justitie– och arbetsminister
Jari Lindström

Äldre regeringssekreterare
Laura Holkko

Bilaga 1

Särskilda gränsvärden för kemikalier som används i leksaker som är avsedda för barn under 36 månader och i andra leksaker som är avsedda att stoppas i munnen
Ämne CAS-nummer Gränsvärde
TCEP 115-96-8 5 mg/kg (halt)
TCPP 13674-84-5 5 mg/kg (halt)
TDCP 13674-87-8 5 mg/kg (halt)
Bisfenol A 80-05-7 0,1 mg/l (migration) i enlighet med metoderna i EN 71-10:2005 och EN 71-11:2005

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.