1499/2015

Helsingfors den 17 december 2015

Lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om utövning av veterinäryrket (29/2000) 34 §, sådan den lyder i lag1484/2009,

ändras 4 § 4 mom., 5 a § 3 mom., rubriken för 33 § samt 33 § 2 och 3 mom. samt 37 och 38 a §,

av dem 4 § 4 mom., 5 a § 3 mom. och 38 a § sådana de lyder i lag 1094/2007, 33 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1484/2009, 33 § 3 mom. sådant det lyder i lag 301/2006 och 37 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 301/2006, samt

fogas till 19 §, sådan den lyder i lagarna 301/2006 och 1484/2009, ett nytt 4 mom. och till lagen en ny 41 a § som följer:

4 §
På internationella förpliktelser baserad legitimation som veterinär

I andra fall som omfattas av lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1384/2015) än de som avses i 1 och 2 mom. fattar Livsmedelssäkerhetsverket i enlighet med vad som föreskrivs i den lagen beslut om den rätt att vara verksam som veterinär som följer av en utomlands förvärvad veterinärkompetens. En förutsättning för legitimation som veterinär är dessutom avgivande av den veterinärförsäkran som avses i 3 § i denna lag.


5 a §
Bilagor till ansökan om legitimation

Bilagorna ska visas upp i original eller i form av officiellt bestyrkta kopior i de fall som avses i 5 § samt i de i 4 § avsedda fall där Livsmedelssäkerhetsverket särskilt kräver det. Ett sådant krav kan ställas om det finns grund för tvivel om kopiornas äkthet och det inte går att få klarhet i saken på något annat sätt. När det gäller andra handlingar än sådana som är avfattade på finska eller svenska ska det till ansökan fogas översättningar till finska eller svenska utförda av en auktoriserad translator, om inte Livsmedelssäkerhetsverket anser att det är onödigt.

19 §
Styrning och tillsyn

För fullgörande av sina uppgifter behandlar Livsmedelssäkerhetsverket och regionförvaltningsverket klagomål som gäller utövning av veterinäryrket. Vid förfarandet tillämpas bestämmelserna om förvaltningsklagan i 8 a kap. i förvaltningslagen (434/2003).

33 §
Bevaringstider för uppgifter som införts i veterinärregistret samt användning av registret och utlämnande av uppgifter

Regionförvaltningsverket har rätt att genom en teknisk anslutning använda veterinärregistret i den omfattning som verkets föreskrivna uppgifter förutsätter.

Livsmedelssäkerhetsverket får avgiftsfritt och vid behov också elektroniskt lämna ut uppgifter ur veterinärregistret till myndigheter som avses i Europeiska unionens lagstiftning eller i ett internationellt avtal som är bindande för Finland, om bestämmelserna i fråga förutsätter det, samt till apotek och läkemedelspartiaffärer. Till apotek och läkemedelspartiaffärer får dock inte hemadressen eller personbeteckningen för utövaren av veterinäryrket lämnas ut utan hans eller hennes samtycke. Bestämmelser om utlämnande av uppgifter finns dessutom i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och personuppgiftslagen (523/1999).

37 §
Vite

En utövare av veterinäryrket som försummar anmälnings- och upplysningsskyldigheten enligt 12 § eller skyldigheten enligt 15 § att föra och förvara journalhandlingar kan av Livsmedelssäkerhetsverket vid vite åläggas att iaktta sin skyldighet. Livsmedelssäkerhetsverket kan även förena ett åläggande som det meddelat med stöd av 20 eller 21 § med vite.

Bestämmelser om vite finns i viteslagen (1113/1990).

38 a §
Avgörande av ansökan om rätt att utöva yrke i vissa fall

Sökande som avses i 4 § 1 mom. ska underrättas om att ansökan har mottagits samt om de handlingar som eventuellt saknas inom en månad från mottagandet av ansökan. Ansökan ska avgöras senast tre månader efter det att alla nödvändiga handlingar har inkommit. Ett krav från Livsmedelssäkerhetsverket på att handlingarna ska lämnas i original eller i form av officiellt bestyrkta kopior avbryter inte tidsfristen.

41 a §
Varningsmekanism

Livsmedelssäkerhetsverket ska underrätta de andra medlemsstaterna om förbud eller begränsning som gäller yrkesutövningen eller fråntagande av rätten att utöva yrket i fråga om en legitimerad veterinär eller en i 8 § avsedd person och om fall där domstolen konstaterat att personen i fråga har använt förfalskade handlingar som intyg på yrkeskvalifikationerna för veterinärer. Underrättelsen ska lämnas i form av varning via det elektroniska informationssystem (IMI-systemet) som förvaltas av kommissionen, inom tre dygn från det att beslutet om förbud eller begränsning eller om fråntagande av rätten meddelades eller domstolens dom gavs.

Livsmedelssäkerhetsverket ska utan dröjsmål via IMI-systemet meddela ändringar som gäller den i underrättelsen angivna varaktigheten av förbudet, begränsningen eller fråntagandet av rätten. Dessutom ska Livsmedelssäkerhetsverket radera sin varning ur IMI-systemet inom tre dygn från det att den omständighet som ledde till varningen inte längre föreligger.

Senast den dag en i 1 mom. avsedd varning sänds ska det fattas ett skriftligt, till den i 1 mom. avsedda personen riktat beslut om varningen. Beslutet kan vara separat eller ingå i beslutet om förbud eller begränsning som gäller yrkesutövningen eller fråntagande av rätten att utöva yrket. Med avvikelse från bestämmelserna i 39 § får ändring i ett beslut som gäller en varning sökas på samma sätt som i ett beslut om förbud eller begränsning som gäller yrkesutövningen eller fråntagande av rätten att utöva yrket. Till en varning som sänts via IMI-systemet ska det fogas uppgift om eventuellt ändringssökande.

Om Livsmedelssäkerhetsverket tar emot en varning som gäller en i denna lag avsedd utövare av veterinäryrket eller en person som anhängiggjort en ansökan om legitimation, ska verket av den behöriga myndigheten i den medlemsstat som sänt varningen begära uppgifter om orsakerna till varningen samt bedöma om orsakerna ger anledning att tillämpa vad som i denna lag föreskrivs om administrativa säkerhetsåtgärder eller avslag på ansökan om legitimation.

De närmare bestämmelser som Europeiska unionens lagstiftning förutsätter om förfaranden som ska iakttas vid sändande av underrättelser och uppgifter som avses i 1—3 mom. och vid radering av varningar får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 28/2015
JsUB 1/2015
RSv 18/2015
Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU (32013L0055); EUT nr L 354, 28.12.2013, s. 132

Helsingfors den 17 december 2015

Republikens President
Sauli Niinistö

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.