1484/2015

Helsingfors den 10 december 2015

Inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer 2016

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och 46 § i lotterilagen (1047/2001), av dem den förstnämnda sådan den lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning finns bestämmelser om polisens avgiftsbelagda prestationer. Med polisen avses i denna förordning Polisstyrelsen, centralkriminalpolisen, skyddspolisen, Polisyrkeshögskolan, samt den lokala polisen.

2 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer enligt 5 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) är

1) prestationer som hänför sig till upprätthållande av allmän ordning och säkerhet,

2) vägledning, handledning och rådgivning på polisens initiativ, samt

3) övervakningsuppgifter, om inte något annat bestäms särskilt nedan.

Med stöd av 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten tas avgift inte ut för följande prestationer:

1) delgivning i brottmål,

2) beslut eller annan expedition i ärenden som gäller förvaltningsklagan,

3) utlåtanden,

4) behandling av berusade,

5) återkallande av tillstånd, samtycke eller godkännande,

6) tillstånd som beviljas en utlänning som är anställd hos en utländsk beskickning,

7) ett nytt, tidsbegränsat uppehållstillstånd, när det beviljas

a) på grund av internationellt skydd eller tillfälligt skydd,

b) på grund av individuella mänskliga orsaker,

c) på grund av att utlänningen är ett offer för människohandel,

d) på basis av 52 § d i utlänningslagen (301/2004),

e) på grund av familjeband för en familjemedlem till en utlänning som beviljats internationellt skydd, om uppehållstillståndet söks innan anknytningspersonen har beviljats permanent uppehållstillstånd och om familjen har bildats redan före anknytningspersonens ankomst till Finland, eller

f) på grund av att utlänningens personliga situation är särskilt svår på grund av våld eller utnyttjande som maken riktat mot honom eller henne eller hans eller hennes barn eller som maken godkänt medan familjebandet bestod,

8) kontinuerligt uppehållstillstånd till en utlänning som omfattas av ett vittnesskyddsprogram enligt lagen om vittnesskyddsprogram (88/2015),

9) förlängning av visering när det är fråga om en familjemedlem till en medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen,

10) behandling av anmälan om allmän sammankomst,

11) temporärt identitetskort som utfärdas för att en person ska kunna rösta i statliga val, kommunalval, folkomröstningar, val till sametinget eller i Europaparlamentsval, om personen inte har någon annan identitetshandling,

12) prestationer enligt förundersökningslagen (805/2011) och handlingar som i ett brottmål första gången ges till en part, åklagaren eller domstolen, handlingar som första gången ges till medlingsförfarande samt handlingar som ges till riksdagens justitieombudsman, justitiekanslern i statsrådet, konsumentombudsmannen, jämställdhetsombudsmannen, dataombudsmannen och diskrimineringsombudsmannen i brottmål som hör till deras uppgifter,

13) undersökning enligt 6 kap. 1 § i polislagen (872/2011) samt handlingar som med anledning av undersökningen första gången ges till en part, med undantag av de prestationer som nämns i 6 § 1 mom. 2 och 3 punkten nedan, och

14) prestationer vilkas avgiftsfrihet baserar sig på internationella överenskommelser samt prestationer till samarbetsmyndigheterna för utförande eller utvecklande av polisens uppgifter.

Avgift tas inte ut för sådana nödpass enligt 3 b i passlagen (671/2006), som utfärdats i Finland.

3 §
Sänkt avgift för offentligrättsliga prestationer

För pass som utfärdas för frontveteraner som deltagit i Finlands krig och personer som deltagit i minröjning åren 1945–1952 tas det ut en avgift som är hälften av avgiften för ett pass. För ett snabb- och expresspass samt tillfälligt pass för en ovannämnd person tas en avgift ut enligt avgiftstabellen i bilagan.

Rätten till sänkt avgift för en prestation visas med frontmannatecken enligt förordningen om frontmannatecken (772/1969), fronttjänsttecken enligt förordningen om fronttjänsttecken (554/1978), fronttecken enligt förordningen om fronttecken (256/1988), frontmannatecken för utlänningar enligt förordningen om frontmannatecken för utlänningar (418/1992), eller med ett intyg enligt 2 § i lagen om rehabilitering för personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig (1039/1997) över deltagande i minröjningsuppdrag enligt 1 § 2 mom. 3 punkten i nämnda lag.

4 §
Delgivningsavgifter

Den som är skyldig att betala avgifter enligt denna förordning ska också betala kostnaderna för kungörelse i den officiella tidningen eller någon annan tidning, om kungörelse krävs för fullgörande av den delgivningsskyldighet som avses i 54 § i förvaltningslagen (434/2003).

I fråga om avgifter för delgivning som verkställs av de tjänstemän som nämns i 6 § 1 mom. 1 och 2 punkten i lagen om stämningsmän (505/1986) och som har rätt att verkställa delgivning föreskrivs särskilt.

Trots 2 mom. tas hos tingsrätten ut en avgift om 60 euro för sådan delgivning av stämning i tviste- eller ansökningsmål som verkställs på uppdrag av tingsrätten.

5 §
Offentligrättsliga prestationer med fast avgift

Offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten för vilka polisen tar ut en fast avgift är sådana prestationer som nämns i avgiftstabellen i bilagan.

För avslagsbeslut tas det ut en lika stor avgift som för positiva beslut, om det inte i avgiftstabellen särskilt föreskrivs en lägre avgift för avslagsbeslut.

6 §
Offentligrättsliga prestationer till självkostnadsvärde

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 1 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten för vilka polisen tar ut en avgift som baserar sig på prestationens självkostnadsvärde är

1) åtgärder som vidtagits med anledning av ett obefogat alarm, förmedlat av en brottsindikator som är kopplad till polisens lokaler eller till nödcentralen och ett obefogat alarm som registrerats av polisen och förmedlats av ett bevakningsbolag,

2) undersökning av rovdjursskador och åtgärder i anslutning till detta,

3) undersökning enligt lagen om medicinsk behandling av djur (387/2014),

4) granskning av skjutbana,

5) övervakning av dragningen och blandandet av lotterna vid varulotterier,

6) tillsyn över konstaterandet av vinnaren i gissningstävlingar,

7) handräckning till fysiska personer och juridiska personer samt myndigheter utanför polisförvaltningen, med undantag av utsökningsärenden, ärenden som gäller verkställighet av straff, handräckning till försvarsmakten, handräckning enligt 103 § i civiltjänstlagen (1446/2007), handräckning enligt 31 § i mentalvårdslagen (1116/1990) och handräckning enligt 253 och 254 § i lagen om olycksfall i arbete och om yrkessjukdomar (459/2015),

8) särskilda säkerhetsåtgärder för att trygga flygtrafiken vilka vidtas på begäran och överstiger den säkerhetsnivå som anges i luftfartslagen (1194/2009) och som bestäms av den behöriga myndigheten på basis av varje enskild säkerhetssituation,

9) åtgärder vid omhändertagande av en okopplad hund enligt jaktlagen (615/1993),

10) lagstadgade informationstjänster,

11) arvoden och ersättningar för tillsynsuppgifter som utförs av de officiella övervakarna enligt 43 § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001),

12) beslut om offentlig tillställning vilket innehåller föreskrifter om tillställningen,

13) säkerhetsutredning av företag som utförs av skyddspolisen, och

14) andra jämförbara prestationer.

För det arbete som polisen utför för att producera prestationen tas som självkostnadspris ut 64 euro per timme och för användning av motorfordon 21 euro per timme. Vad som bestäms ovan i detta moment gäller dock inte arvoden och ersättningar som avses i 1 mom. 11 punkten.

Om polisens arbete med att bereda ett beslut om en offentlig tillställning omfattar högst två timmar, är prestationsavgiften för beslutet 55 euro. Om beredningen av ett beslut om en offentlig tillställning kräver en längre arbetstid för att allmän ordning och säkerhet ska kunna tryggas, tas det för beslutet ut en prestationsavgift på 64 euro per timme, dock högst 640 euro.

7 §
Tillsynsavgift som tas ut hos penningspelssammanslutningar

För skötseln av uppgifter i anslutning till den riksomfattande tillsynen över penningspelsverksamheten tas av penningspelssammanslutningar såsom offentligrättslig avgift ut en tillsynsavgift, vars belopp motsvarar beloppet av andra kostnader för skötseln av de uppgifter i anslutning till penningspelsverksamheten som enligt 42 § i lotterilagen ankommer på Polisstyrelsen än de kostnader som ska täckas med avgifter för prestationer enligt 6 § 1 mom. 11 punkten i denna förordning.

Tillsynsavgiften fördelas mellan penningspelssammanslutningarna som avses i 11 § i lotterilagen så att

1) Veikkaus Ab svarar för 45 procent,

2) Penningautomatföreningen svarar för 45 procent, och

3) Fintoto Oy svarar för 10 procent.

8 §
Andra prestationer som hänför sig till tillsynen över penningspelsverksamheten

Prestationer som avses i 7 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten och för vilka en avgift enligt prestationens självkostnadsvärde tas ut av penningspelssammanslutningar är planeringen av utrustning och program för den datatekniska tillsynen över penningspelsverksamheten samt anskaffning och underhåll av dessa.

9 §
Prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

Prestationer som avses i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten vilka polisen prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) koppling av en automatisk brottsindikator till polisens eller nödcentralens lokaler samt upprätthållande av indikatorns funktionsduglighet,

2) publikationer som ges på beställning,

3) planerings-, expert- och konsulttjänster som utförs på beställning,

4) statistik som görs upp och utredningar som utförs på beställning,

5) tillfällig användning av lokaler, inventarier och utrustning som polisen förfogar över,

6) andra kopior som ges till personer utanför polisförvaltningen än de som avses i 10 §, postningstjänster samt handlingar som anskaffas på begäran,

7) utbildnings- och materialtjänster för personer utanför polisförvaltningen samt utbildningstjänster inom polisförvaltningen, om sådana även kan erhållas av utomstående och till undervisningen anslutna tjänster,

8) uthyrning av en bostadslägenhet från Polisyrkeshögskolan,

9) andra än lagstadgade informationstjänster,

10) undersöknings- och produktutvecklingstjänster som utförs på beställning,

11) bistående vid specialtransporter och värdetransporter samt säkrings- och skyddsuppgifter och förartjänster för personer utanför polisförvaltningen,

12) märkningar på föremål som hör till tillämpningsområdet för skjutvapenlagstiftningen,

13) fotografering vid ansökan om pass hos polisinrättningen på Helsingfors-Vanda flygplats,

14) faktureringsavgift, om den lokala polisen av ett sådant särskilt skäl som avses i 11 § 1 mom. fakturerar en prestationsavgift enligt avgiftstabellen i bilagan, och

15) andra prestationer som är jämförbara med dem som nämns ovan.

Med avvikelse från 1 mom. 8 punkten är inkvartering avgiftsfri för personer som arbetar som timlärare vid Polisyrkeshögskolan.

10 §
Prestationsavgift som tas ut för kopior av handlingar

För utlämnande av en handling enligt 9 och 11 § i lagen om offentlighet i myndigheters verksamhet (621/1999) tas en prestationsavgift ut med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i nämnda lag. För ett beslut genom vilket myndigheten har vägrat lämna ut uppgifter tas ingen prestationsavgift ut.

För en kopia eller en utskrift i A4-format som framställs eller sänds per fax på grundval av en sedvanlig begäran om handlingar tas det ut 0,50 euro per sida. För en kopia eller utskrift i A3-format samt för färgkopia eller färgutskrift tas det ut 1 euro per sida. Om kopior av en eller flera handlingar har lagrats på en CD-skiva eller DVD-skiva eller ett motsvarande elektroniskt inspelningsunderlag, tas för upptagningen ut en avgift på 15 euro per skiva.

För en begäran om handlingar som kräver särskilda åtgärder tas i avgift ut ett självkostnadspris enligt 6 § 2 mom. för det arbete som utförs för att producera prestationen.

11 §
Uttag och återbäring av avgift

Avgiften för behandling av en ansökan tas ut i förskott i samband med inlämnande av ansökan. Avgiften kan av särskilda skäl tas ut senare.

Avgiften tas ut fastän sökanden återtar sin ansökan efter det att åtgärder för meddelande av beslutet har vidtagits.

Tillsynsavgifterna enligt 7 § tas ut i efterskott för varje tillsynsavgiftsperiod. Tillsynsavgiftsperioderna är januari–juni och juli–december.

Arvoden och ersättningar enligt 6 § 1 mom. 11 punkten för tillsynsuppgifter som utförs av officiella övervakare tas ut kvartalsvis i efterskott.

Avgifter för de prestationer som anges i 8 § tas ut efter det att Polisstyrelsen har överlåtit prestationen eller betalat räkningen för prestationen.

Avgiften återbetalas, om ansökan har lämnats in utan grund av skäl som beror på myndigheterna.

12 §
Uttag och återbäring av kursavgift

De kursavgifter vid Polisyrkeshögskolan som avses i 5 § tas ut efter det att ansökan om antagning som studerande till en kurs har godkänts.

Kursavgiften tas dock inte ut, om den som har antagits till en kurs lämnar återbud senast 14 dagar innan kursen inleds. Kursavgiften tas inte heller ut om den som har antagits till kursen är förhindrad att delta på grund av sjukdom eller av annan motsvarande orsak.

Polisyrkeshögskolan kan på ansökan återbära en betald kursavgift i de situationer som nämns i 2 mom.

13 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016 och gäller till utgången av 2016.

På ett ärende som inletts före denna förordnings ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 10 december 2015

Inrikesminister
Petteri Orpo

Konsultativ tjänsteman
Elina Rydman

Bilaga

AVGIFTSTABELL

1. DEN LOKALA POLISENS PRESTATIONER

SKJUTVAPEN (POLISEN)

Tillstånd för skjutvapen och vapendelar samt skjutförnödenhetstillstånd
Förvärvstillstånd, innehavstillstånd eller privat tillverkningstillstånd 79 €
Tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 36 €
Innehavstillstånd som har beviljats med stöd av ett av Polisstyrelsen beviljat förvärvstillstånd eller privat tillverkningstillstånd 39 €
Tilläggstillstånd som ansökts samtidigt som samma typs tillstånd 36 €
Förvärvstillstånd eller privat tillverkningstillstånd för vapen som antecknas i registret 28 €
Förvärvstillstånd till utomlands bosatt person 32 €
Parallelltillstånd, tillstånd till gassprayer, skjutförnödenhetstillstånd, förvärvs- och innehavstillstånd till gasvapen eller privat tillverkningstillstånd till gasvapen 30 €
Vapenhanteringstillstånd 32 €
Anmälan om vapendelar eller effektiva luftvapen 25 €
Anmälan om införande av innehavstillstånd i registret minst 1 €/vapen 10 €
Överföring av innehavstillstånd som beviljats före 1.3.2002 på en sammanslutning eller stiftelse 47 €/1–10 vapen
Införande av innehavstillstånd som beviljats före 1.3.2002 i en sammanslutnings eller stiftelses register 35 €/1–10 vapen
Godkännande som skytteinstruktör 55 €
Utbildning för skytteinstruktörer 27 €
Dubblettexemplar, övrigt tilläggstillstånd eller tilläggskort till samma typ av tillstånd som söks samtidigt, förnyelse av innehavstillstånd eller ändring av godkännande som skytteinstruktör 26 €
Godkännande som vapenansvarig
Godkännande som vapenansvarig 55 €
Dublettexemplar av godkännande som vapenansvarig 26 €
Deaktiverat vapen
Kontroll av deaktiverat vapen 24 €
Kontroll av förvaringslokaler
Kontroll av förvaringslokalerna hos en ny idkare av näring i vapenbranschen(20 § 3 mom. i skjutvapenlagen (1/1998)) 80 €
Annan kontroll av förvaringslokaler 65 €
Privat överföring och införsel
Privat förhandssamtycke, överföringstillstånd, införseltillstånd eller samtycke 27 €
Europeiskt skjutvapenpass 58 €
Ändring av europeiskt skjutvapenpass eller förlängning av giltighetstiden för europeiskt skjutvapenpass 26 €
Tilläggsblad till europeiskt skjutvapenpass 26 €

LOTTERIER OCH PENNINGINSAMLINGAR

Gissningstävlingar
Anmälan om anordnande av gissningstävling 26 €
Ändring gällande anordnande av gissningstävling 24 €
Tillstånd till undantag när det gäller att meddela vinnare (särskilt beslut) 24 €
Tillstånd för vissa spelautomater och spelanordningar
(56 § i lotterilagen (1047/2001)) 26 €
Penninginsamling
Tillstånd till penninginsamling 53 €
Ändring av tillstånd till penninginsamling 22 €
Varulotteri
Varulotteritillstånd 59 €
Ändring av varulotteritillstånd 29 €
Tillstånd till undantag när det gäller att meddela resultatet av dragningen (särskilt beslut) 31 €
Varuvinstautomat
Tillstånd till varuvinstautomat 33 €
Ändring av tillstånd till varuvinstautomat 20 €

TRAFIK

Avstängning av väg
Tillstånd till avstängning av väg (51 § 1 mom. i vägtrafikförordningen (182/1982)) 330 €
Beslut om tillfällig avstängning av väg (51 § 3 mom. i vägtrafikförordningen ) 25 €

RESEDOKUMENT, IDENTITETSHANDLINGAR OCH IDENTIFIERING AV PERSONER

Identitetskort
Identitetskort (inbegriper en avgift på 13,20 € som tillfaller Befolknings- registercentralen (BRC)) 54 €
Identitetskort, elektronisk ansökan (inbegriper BRC:s avgift 13,20 €) 50 €
Identitetskort för minderårig 36 €
Identitetskort för minderårig, elektronisk ansökan 32 €
Temporärt identitetskort 33 €
Begäran om upplåsning av kort (dessutom uttas BRC:s avgift på 10 €, om ett brev som innehåller PUK-koden beställs) 10 €
Avslagsbeslut 30 €
Identifiering av en person
(66 och 67 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009)), 17 § i lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer (617/2009)) 43 €
Pass
Pass (inbegriper BRC:s avgift 3,00 €) 48 €
Pass, elektronisk ansökan (inbegriper BRC:s avgift 3,00 €) 44 €
Pass för personer som deltagit i Finlands krig (inbegriper BRC:s avgift 2,50 €) 24 €
Pass för personer som deltagit i Finlands krig, elektronisk ansökan (inbegriper BRC:s avgift 2,50 €) 22 €
Provisoriskt pass (inbegriper BRC:s avgift 3,00 €) 48 €
Snabbpass (inbegriper BRC:s avgift 3,00 €) 65 €
Snabbpass, elektronisk ansökan (inbegriper BRC:s avgift 3,00 €) 61 €
Expresspass (inbegriper BRC:s avgift 3,00 €) 83 €
Expresspass, elektronisk ansökan (inbegriper BRC:s avgift 3,00 €) 79 €
Tillfälligt pass 80 €
Sjömanspass 62 €
Sjömanspass, elektronisk ansökan 58 €
Avslagsbeslut 44 €
Främlingspass och resedokument för flykting
Beviljande av resedokument (inbegriper BRC:s avgift 3,00 €) 44 €
Avslagsbeslut 44 €

SÄKERHETSBRANSCHEN (POLISEN)

Ordningsvakter
Ordningsvaktsprov 122 €
Godkännande som ordningsvakt 42 €
Ändring av godkännande som ordningsvakt 33 €
Dubblettexemplar av ordningsvaktskort 33 €
Godkännande som ordningsvakt till en enskild tillställning/person 25 €
Tillsättande av ordningsvakter (22 § i ordningslagen (612/2003)) 169 €
Ändring av tillsättande av ordningsvakter 135 €
Utlåtande om sökandens lämplighet som ordningsvakt eller utbildare av ordningsvakter enligt 25 § i lagen om ordningsvakter (533/1999) 25 €
Utförare av säkerhetsskyddsuppgifter
Godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter 42 €
Ändring av godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter 33 €
Dubblettexemplar av kort för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter 33 €
Säkerhetskontroll
Godkännande som säkerhetskontrollör 58 €
Ändring av godkännande som säkerhetskontrollör 47 €
Väktare
Godkännande som väktare 42 €
Ändring av godkännande som väktare 33 €
Dubblettexemplar av väktarkort 33 €
Godkännande som tillfällig väktare 39 €
Ändring av godkännande som tillfällig väktare 30 €
Dubblettexemplar av tillfälligt väktarkort 30 €

TILLSTÅND FÖR UTLÄNNINGAR OCH UNIONSMEDBORGARES UPPEHÅLLSRÄTT

Uppehållstillstånd
Uppehållstillstånd (inbegriper BRC:s avgift 3,00 €) 159 €
Studerande, minderåriga (inbegriper BRC:s avgift 3,00 €) 119 €
Förnyelse av uppehållstillståndskort (inbegriper BRC:s avgift 3,00 €) 78 €
Registrering av uppehållsrätt och uppehållskort
Registrering av uppehållsrätt för unionsmedborgare och därmed jämförbara personer 50 €
Intyg över permanent uppehållsrätt 25 €
Uppehållskort eller permanent uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem (inbegriper BRC:s avgift 3,00 €) 115 €
Förnyelse av uppehållskort (inbegriper BRC:s avgift 3,00 €) 90 €
Visum
Förlängning av visum 30 €

OFFENTLIGA TILLSTÄLLNINGAR SAMT ANMÄLNINGAR

Offentliga tillställningar
Behandling av en anmälan om offentlig tillställning 25 €
Behandling av en anmälan om anordnande av fyrverkeri 25 €
Anmälningar
Behandling av en anmälan som avses i 4 § i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet (308/2006) 32 €
Behandling av en anmälan som avses i 59 § i alkohollagen (1142/1994) 16 €
Behandling av en anmälan om utförande av sprängningsarbete 25 €

2. POLISSTYRELSENS PRESTATIONER

Prestationer som hänför sig till skjutvapen
Besiktning av skjutvapen, prisgrupp A (besiktningarna utförs i Polisstyrelsens lokaler) 17 €/vapen
Besiktning av skjutvapen, prisgrupp B(besiktningarna utförs i kundens lokaler och med hjälp av kundens utrustning, kunden ställer behövlig biträdande personal till besiktningsförrättarens förfogande och kunden har ett godkänt kvalitetssystem) 3 €/vapen
Typbesiktning av patroner 800 €
Partibesiktning av patroner 360 €
Tillsynskontroll av en patronfabrik/kaliber 450 €
Allmän inspektion av en patronfabrik 2 700 €
Kommersiellt införseltillstånd för gassprayer och effektiva luftvapen 59 €
Kommersiellt utförseltillstånd för gassprayer 127 €
Kommersiellt transiteringstillstånd för gassprayer 127 €
Kommersiellt förhandssamtycke 36 €
Kommersiellt införseltillstånd 59 €
Kommersiellt överföringstillstånd 36 €
Tidsbundet kommersiellt överföringstillstånd 36 €
Meddelande om en överföring som hänför sig till ett tidsbundet kommersiellt överföringstillstånd 30 €
Kommersiellt utförseltillstånd 127 €
Kommersiellt transiteringstillstånd 127 €
Privat utförseltillstånd 100 €
Märkning av skjutvapen 10 €/vapen
Näring i vapenbranschen
Näringstillstånd i vapenbranschen 350 €
Ändring av näringstillstånd i vapenbranschen 175 €
Beslut som fattas på grund av näringsidkarens ändringsanmälan 100 €
Prov för ansvarig person 150 €
Godkännande som ansvarig person 150 €
Tillsynsavgift per verksamhetsställe som årligen tas ut hos vapennäringsidkare:
Näringsidkare som bedriver handel i vapenbranschen 170 €
Näringsidkare som bedriver handel i vapenbranschen (endast handel med patroner) 85 €
Tillverkare av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler 170 €
Näringsidkare som utför reparation och modifiering av skjutvapen och vapendelar (tas inte ut om även tillverkning bedrivs på samma verksamhetsställe) 85 €
Tillsynsavgiften debiteras årligen efter den 1 april. Om en vapennäringsidkare idkar flera verksamheter tas tillsynsavgift ut enligt den dyraste verksamheten, varefter avgiften utökas med hälften av respektive avgift för de andra verksamheterna.
Tillsynsavgift tas inte ut om tillståndshavaren senast den 31 mars har meddelat att han eller hon har upphört att bedriva näringsverksamheten. Avgift tas inte ut för det kalenderår då verksamheten i fråga har meddelats näringstillstånd i vapenbranschen.
Vapensamlare
Godkännande som vapensamlare 225 €
Ändring av godkännande som vapensamlare 115 €
Beslut om vapensamlares rätt att föra register 85 €
Särskilt farliga skjutvapen
Tillstånd för anskaffning av särskilt farliga skjutvapen eller delar till sådana 110 €
Tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 55 €
Privat tillverkningstillstånd för tillverkning eller modifiering av särskilt farliga skjutvapen eller delar till sådana 110 €
Tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 55 €
Parallelltillstånd för särskilt farliga skjutvapen eller delar till sådana 55 €
Tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 28 €
Skjutbana
Skjutbanetillstånd 400 €
Anmälan om småskalig skjutbana 170 €
Ändring av eller anmälan om banansvarig 40 €
Ändring av ordningsstadga 40 €
Annan ändring av skjutbanetillstånd 100 €
Annan ändring av anmälan om småskalig skjutbana 70 €
Kontroll av sportskyttecentrum 185 €
Sprängämnesprekursorer
Tillstånd för sprängämnesprekursorer. 30 €
Gissningstävlingar
Anmälan om anordnande av gissningstävlingar 26 €
Ändring gällande anordnande av gissningstävlingar 24 €
Tillstånd till undantag när det gäller att meddela vinnare (särskilt beslut) 24 €
Bingo
Bingotillstånd 150 €
Ändring av bingotillstånd 40 €
Ändring av spelregler eller den största tillåtna spelinsatsen 40 €
Penninginsamling
Tillstånd till penninginsamling 280 €
Ändring av tillstånd till penninginsamling 95 €
Varulotteri
Varulotteritillstånd 280 €
Ändring av varulotteritillstånd 95 €
Tillstånd till undantag när det gäller att meddela resultatet av dragningen (särskilt beslut) 35 €
Inspektionsbesök i spelkasino 550 €
Auktorisation av bevakningsföretag
Auktorisation av bevakningsföretag 350 €
Ändring av auktorisation av bevakningsföretag 175 €
Handläggningsavgift för ändringsanmälan 65 €
Beslut som fattas på grund av ett bevakningsföretags ändringsanmälan 100 €
Tillsynsavgift per verksamhetsställe som tas ut hos innehavare av auktorisation av bevakningsföretag:
antalet väktare högst 5 det huvudsakliga verksamhetsstället 180 €
verksamhetsställe 155 €
antalet väktare 6–10 det huvudsakliga verksamhetsstället 230 €
verksamhetsställe 210 €
antalet väktare 11–50 det huvudsakliga verksamhetsstället 300 €
verksamhetsställe 250 €
antalet väktare 51–200 det huvudsakliga verksamhetsstället 400 €
verksamhetsställe 300 €
antalet väktare 201 eller fler det huvudsakliga verksamhetsstället 600 €
verksamhetsställe 450 €
Tillsynsavgiften debiteras årligen efter den 1 april.
Tillsynsavgift tas inte ut om innehavaren av auktorisation senast den 31 mars har meddelat att han eller hon har upphört att bedriva näringsverksamheten. Avgift tas inte ut för det kalenderår då verksamheten i fråga har meddelats auktorisation av bevakningsföretag.
Godkännande som ansvarig föreståndare för bevakningsföretag
Godkännande som ansvarig föreståndare, ställföreträdare för ansvarig föreståndare eller tillfällig ansvarig föreståndare 150 €
Ändring av godkännande 150 €
Utbildare av ordningsvakter
Godkännande som utbildare av ordningsvakter 150 €
Ändring av godkännande 120 €
Utbildare av väktare i användningen av maktmedel
Godkännande som utbildare i användningen av maktmedel eller skytteinstruktör 150 €
Ändring av godkännande 120 €
Polisstyrelsens övriga prestationer
Tillstånd för användning av polisens emblem 45 €
Tilldelande av polisbefogenheter 90 €

3. POLISYRKESHÖGSKOLANS PRESTATIONER

Lydnadskontroll för hund
Lydnadskontroll som hänför sig till en bevakningsuppgift 100 €
Lydnadskontroll som hänför sig till en ordningsövervakningsuppgift 75 €
Omtagning av ett moment i lydnadskontrollen 25 €
Utbildning för utbildare i användningen av maktmedel
Utbildning för utbildare i användningen av maktmedel 1 000 €
Utbildning för vapeninstruktörer 2 500 €
Repetitionsutbildning för utbildare i användningen av maktmedel 400 €
Repetitionsutbildning för vapeninstruktörer 600 €
Utbildning för utbildare av ordningsvakter
Grundkurs för utbildare av ordningsvakter 800 €
Teoridelen av grundkursen för utbildare av ordningsvakter 400 €
Repetitionskurs för utbildare av ordningsvakter 450 €
Teoridelen av repetitionskursen för utbildare av ordningsvakter 300 €

4. SKYDDSPOLISENS PRESTATIONER

Säkerhetsutredning
Begränsad säkerhetsutredning 55 €
Normal säkerhetsutredning 102 €
Omfattande säkerhetsutredning 155 €

5. ANDRA PRESTATIONER

Annat beslut som ges på ansökan 30 €
Intyg som utfärdas på begäran 24 €
Annat beslut som fattas på grundval av anmälan 43 €
Kontrollpass 20 €
Rätt till insyn enligt 26 § i personuppgiftslagen (523/1999)
Utövande av rätten till insyn mer än en gång om året 62 €

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.