1466/2015

Helsingfors den 10 december 2015

Statsrådets förordning om bestämmande av årsarbetsinkomsten enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 80 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015):

1 §
Beräkning av årsarbetsinkomsten

När den årsarbetsinkomst som avses i 71 § 1 mom. i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015) bestäms, beaktas i beräkningen arbetsinkomsterna utan semesterpenning under det år som föregår skadedagen. Om anställningsförhållandet har varat mindre än ett år, beaktas arbetsinkomsterna utan semesterpenning för tiden från och med den dag då anställningsförhållandet inleddes till och med dagen före skadedagen.

2 §
Löneförhöjning

Löneförhöjning som ingår i en period enligt 1 § beaktas i beräkningen som om den skulle ha betalats från början av perioden. Ett år anses omfatta 2 028 arbetstimmar.

3 §
Frånvaro utan lön

Om perioden enligt 1 § innehåller frånvarodagar för vilka det inte har betalats lön, dras dessa av från antalet dagar i perioden.

4 §
Antalet dagar som tas med i beräkningen

När arbetsinkomsterna enligt 1 § omvandlas till årsarbetsinkomst anses en månad ha 30 dagar och ett år 360 dagar.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. anses ett år ha 330 dagar, om semesterlönen enligt grunderna för bestämmande av lönen ingår i semesterpenningen.

5 §
Naturaförmåner

De naturaförmåner som arbetstagaren fått beaktas vid beräkningen av årsarbetsinkomsten enligt samma grunder som vid verkställande av förskottsinnehållning enligt lagen om förskottsuppbörd (1118/1996).

Då de naturaförmåner som ingår i en period enligt 1 § beräknas på årsnivå anses året ha 253 arbetsdagar, om inte naturaförmånerna inom branschen i fråga hänför sig till endast en del av året.

6 §
Semesterpenning

Semesterpenning som betalats till den skadade fogas till den arbetsinkomst som beräknats på årsnivå enligt 1—5 §. Om den semesterpenning som betalats är mindre än en tjugofjärdedel av den arbetsinkomst som omvandlats till årsarbetsinkomst (kalkylerad semesterpenning) eller om semesterpenning inte har betalats, används kalkylerad semesterpenning i beräkningen. Om semesterlön enligt grunderna för bestämmande av lönen ingår i semesterpenningen, beräknas den kalkylerade semesterpenningen enligt de grunderna.

7 §
Inkomster under jämförelsetiden

Vid beräkningen av den årsarbetsinkomst som avses i 71 § 3 mom. i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar anses ett år ha 360 dagar.

De exceptionella skäl som avses i det moment som nämns i 1 mom. beaktas enligt i enlighet med det antal dagar som förmånen betalats ut för. Om den förmån som ska beaktas inte beviljas per dag, används det antal kalenderdagar som ingår i perioden i fråga. Vid beräkningen av perioden anses en månad ha 30 dagar och ett år 360 dagar.

Om den skadade under det kalenderår då jämförelsetiden infaller inte har haft någon arbetsinkomst alls på grund av något annat exceptionellt skäl än permanent arbetslöshet och anställningsförhållandet har varit i kraft hela kalenderåret, används vid beräkningen av arbetsinkomsten för det året arbetsinkomsterna för det tidigare kalenderår då den skadade senast haft arbetsinkomster.

8 §
Arbetsinkomster efter tre års erfarenhet

Som sådan arbetsinkomst efter tre års arbetserfarenhet som avses i 76 och 78 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar betraktas arbetsinkomst enligt det arbets- eller tjänstekollektivavtal som ska följas inom branschen i fråga.

Om de uppgifter om arbetsinkomsten som avses i 1 mom. inte finns att tillgå, betraktas såsom arbetsinkomst en motsvarande arbetsinkomstnivå enligt en tillförlitlig statistik baserad på faktiska utbetalda löner inom branschen i fråga.

I arbetsinkomst efter tre års arbetserfarenhet enligt 1 mom. inkluderas eventuella erfarenhetstillägg samt andra sådana lönetillägg som vanligen betalas inom branschen.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

Helsingfors den 10 december 2015

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Mäntylä

Regeringsråd
Mika Mänttäri

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.