1462/2015

Helsingfors den 10 december 2015

Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om avgifter som tas ut i universitetens verksamhet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om avgifter som tas ut i universitetens verksamhet (1082/2009) 4 § 4 och 5 mom., av dem 4 mom. sådant det lyder i förordning 531/2015, som följer:

4 §
Universitetens avgiftsbelagda beslut och prov

För deltagande i ett lämplighetsprov enligt 7 § 5 mom. i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1384/2015), i ett förhör enligt 4 och 14 § i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (564/1994) samt i det förhör som avses i de bestämmelser om krav för legitimation av veterinärer som har avlagt veterinärmedicinsk examen i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, som utfärdats med stöd av lagen om utövning av veterinäryrket (29/2000) tas det ut en avgift enligt följande:

1) för de yrkesprov, teoriprov och praktiska prov som förutsätts för beviljande av rätt att utöva tandläkaryrket tas kostnaderna för anordnandet av provet ut, dock sammanlagt högst 2 200 euro,

2) för de yrkesprov, teoriprov och praktiska prov som förutsätts för beviljande av rätt att utöva yrket som läkare, veterinär eller specialveterinär tas kostnaderna för anordnandet av provet ut, dock sammanlagt högst 2 400 euro,

3) för lämplighetsprov för andra yrkesutbildade personer tas kostnaderna för anordnandet av provet ut, dock sammanlagt högst 500 euro.

För omtagning av ett prov enligt 4 mom. eller av en del av ett prov tas samma avgift ut som för en underkänd prestation. I det maximibelopp för avgiften som anges i 4 mom. ingår inte avgifter för eventuell omtagning av ett prov. För intyg över godkänt lämplighetsprov samt för intyg över genomförda kompletterande studier enligt lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför (1385/2015) tas det ut en avgift på 20 euro.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

Helsingfors den 10 december 2015

Undervisnings- och kulturminister
Sanni Grahn-Laasonen

Regeringsråd
Maiju Tuominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.