1461/2015

Helsingfors den 10 december 2015

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om avgifter som tas ut i yrkeshögskolornas verksamhet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om avgifter som tas ut i yrkeshögskolornas verksamhet (1440/2014) 3 § som följer:

3 §
Avgiftsbelagda beslut och prov vid yrkeshögskolorna

Om en studerande har förlorat sin studierätt på grund av att han eller hon har försummat sin i 29 § i yrkeshögskolelagen avsedda anmälningsskyldighet och studeranden ansöker om förnyad studierätt, tas 50 euro ut för behandlingen av ansökan. Om en studerande ansöker om extra tid för att slutföra studierna enligt 32 § i den lagen, tas 50 euro ut för behandlingen av ansökan.

För de yrkesprov, teoriprov och praktiska prov som en yrkeshögskola ordnar i enlighet med 7 § 5 mom. i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1384/2015), och som är en förutsättning för att yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården ska kunna beviljas rätt eller tillstånd att utöva sitt yrke, får yrkeshögskolan hos den som deltagit i provet ta ut kostnaderna för anordnandet av provet, dock sammanlagt högst 1 300 euro.

En yrkeshögskola, som med stöd av 7 § 5 mom. i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer ordnar andra lämplighetsprov än dem som avses i 2 mom., får hos den som deltagit i provet ta ut de kostnader som provet orsakar, dock sammanlagt högst 500 euro.

Om ett prov som avses i 2 och 3 mom. eller en del av ett prov förnyas får samma avgift tas ut som för en underkänd prestation. I det maximibelopp för avgiften som anges i 2 och 3 mom. ingår inte avgifter för eventuell omtagning av ett prov. För intyg över godkänt lämplighetsprov samt för intyg över genomförda kompletterande studier enligt lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför (1385/2015) tas det ut en avgift på 20 euro.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

Helsingfors den 10 december 2015

Undervisnings- och kulturminister
Sanni Grahn-Laasonen

Regeringsråd
Maiju Tuominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.