1446/2015

Helsingfors den 11 december 2015

Lag om aktiebolaget Finpro Oy

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Syfte och ställning

Aktiebolaget Finpro Oy (bolaget) har som syfte att främja och stödja den finländska ekonomins och det finländska näringslivets internationella konkurrenskraft och internationalisering som en del av målen för närings- och innovationspolitiken.

Bolaget är ett aktiebolag som ägs av staten och är i statens besittning. Bolaget hör till arbets- och näringsministeriets (ministeriet) förvaltningsområde. Ministeriet svarar för ägarstyrningen av bolaget. Bestämmelser om det beslutsfattande som gäller innehav i bolaget och om ägarstyrningen av bolaget finns i lagen om statligt bolagsinnehav och ägarstyrning (1368/2007).

2 §
Uppgifter

Bolaget har till uppgift att

1) främja finländska företags konkurrenskraft, internationalisering och export samt utveckla kunnandet med avseende på den internationella handel företagen bedriver,

2) främja utländska investeringar och kapitalplaceringar i Finland,

3) främja, utveckla och forska i turismen från utlandet till Finland.

Bolaget svarar för den internationella verksamheten i anslutning till bolagets uppgift. Bolaget kan ha dotterbolag som sköter bolagets uppgifter.

Närmare bestämmelser om bolagets uppgifter får utfärdas genom förordning av statsrådet.

3 §
Ekonomiska verksamhetsprinciper

Bolagets syfte är inte att ge vinst. Bolagets vinst används i sin helhet till egen verksamhet i enlighet med bolagets uppgifter och till kompetensutveckling.

4 §
Finansieringen av bolaget

För bolagets verksamhet beviljas statsunderstöd inom ramen för ett anslag som tas in i statsbudgeten. Bestämmelser om statsunderstöd finns i statsunderstödslagen (688/2001).

5 §
Bolagets informationsskyldighet

Bolaget ska på ministeriets begäran ge ministeriet den information som behövs för att styra och övervaka bolaget.

6 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 87/2015
EkUB 10/2015
RSv 44/2015

Helsingfors den 11 december 2015

Republikens President
Sauli Niinistö

Näringsminister
Olli Rehn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.