1437/2015

Helsingfors den 10 december 2015

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare (234/2015) 9 §, 17 § 1 mom. och 19 § som följer:

9 §
Värdet på stödrättigheter

Utifrån stödrättigheterna kan det årligen beviljas regionalt enhetligt stöd som uppgår till högst följande belopp enligt stödområde och per stödberättigande hektar:

2015 2016 2017 2018 2019
stödområde euro
AB 117,7 121,5 123,6 123,7 125,7
C 101,8 109,7 110,5 110,6 111,3
17 §
Belopp av förgröningsstöd per hektar

År 2015 beviljas förgröningsstöd till följande belopp enligt stödområde och per hektar:

2015
stödområde euro
AB 74,5
C 65,3

19 §
Belopp av stöd till unga jordbrukare

Maximibeloppet av stödet till en ung jordbrukare är 2 procent av det årliga nationella tak som anges i bilaga II till stödförordningen.

Det stöd som beviljas till en ung jordbrukare 2015 är med beaktande av det nationella tak som anges i bilaga II till stödförordningen 50,4 euro per hektar.


Denna förordning träder i kraft den 14 december 2015.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (32013R1307); EUT L 347, 20.12.2013, s. 608
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 639/2014 (32014R0639); EUT L 181, 20.6.2014, s. 1

Helsingfors den 10 december 2015

Näringsminister
Olli Rehn

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.