1434/2015

Helsingfors den 10 december 2015

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om finansiering av hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 66 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010):

1 §
Målen för den hälsovetenskapliga forskningen på universitetsnivå

Målen för den hälsovetenskapliga forskningen på universitetsnivå åren 2016—2019 är att

1) främja befolkningens hälsa och välfärd genom sådan hälsovetenskaplig forskning inom servicesystemet för hälso- och sjukvården som är högklassig och har genomslagskraft,

2) främja hälso- och sjukvårdens kvalitet och patientsäkerheten,

3) producera ny information och se till att den sprids och utnyttjas inom hälso- och sjukvården och inom andra områden i samhället.

2 §
Insatsområden för den hälsovetenskapliga forskningen på universitetsnivå

Insatsområdena för den hälsovetenskapliga forskningen på universitetsnivå åren 2016—2019 är

1) klinisk och translationell forskning som gäller förebyggande, uppkomstmekanismer, diagnostik, behandling och rehabilitering i fråga om betydande folkhälsoproblem och sjukdomar,

2) forskning som anknyter till ibruktagande av individualiserad medicin och till biobanksverksamhet,

3) forskning som kräver samarbete mellan flera specialområden eller som anknyter till sällsynta sjukdomar och hälsoproblem,

4) forskning inriktad på integrering av servicesystemet och dess resultat, tjänsternas kvalitet och genomslagskraft, ändring av rutiner samt kompetensledning,

5) klinisk-epidemiologiska uppföljningsstudier av befolkningskohorter,

6) effektstudier av hälsofrämjande, rådgivning till befolkningen och minskning av hälsoskillnader,

7) forskning inriktad på patientens och klientens rättigheter och valfrihet samt patient- och klientsäkerhet.

3 §
Finansiering som ska riktas till insatsområdena

Av den finansiering för hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå som specialupptagningsområdets forskningskommitté har till sitt förfogande varje år ska minst 25 procent riktas till de insatsområden som avses i 2 § 1—3 punkten, minst 10 procent till det insatsområde som avses i 4 punkten och minst 15 procent till de insatsområden som avses i 5—7 punkten.

4 §
Nationella utvärderingsgruppen för den hälsovetenskapliga forskningen

I anslutning till social- och hälsovårdsministeriet finns en nationell utvärderingsgrupp för den hälsovetenskapliga forskningen. Gruppen består av sakkunniga och dess mandatperiod är fyra år åt gången.

5 §
Den nationella utvärderingsgruppens uppgifter

Utöver vad som föreskrivs i 62 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) har den nationella utvärderingsgruppen för den hälsovetenskapliga forskningen till uppgift att

1) utvärdera uppnåendet av målen för den hälsovetenskapliga forskningen på universitetsnivå och forskningens kvalitet, omfattning och resultat samt utifrån utvärderingarna lägga fram ett förslag för social- och hälsovårdsministeriet om hur finansieringen för den hälsovetenskapliga forskningen på universitetsnivå ska fördelas och grunderna för detta,

2) årligen följa upp insatsområdena för den hälsovetenskapliga forskningen på universitetsnivå,

3) göra ett sammandrag av utvärderingsperiodens forskningsverksamhet samt efter att ha hört specialupptagningsområdenas forskningskommittéer lägga fram förslag till mål och insatsområden för forskningsverksamheten för följande fyraårsperiod,

4) ge utlåtanden och följa den hälsovetenskapliga och den kliniska forskningens behov och tillstånd samt lägga fram förslag för att utveckla forskningens genomslagskraft.

6 §
Den nationella utvärderingsgruppens sammansättning

Ordförande för utvärderingsgruppen är en representant för social- och hälsovårdsministeriet. På förslag av specialupptagningsområdenas forskningskommittéer utser social- och hälsovårdsministeriet 3—5 sekreterare för utvärderingsgruppen.

I den nationella utvärderingsgruppen ska dessutom åtminstone undervisnings- och kulturministeriet, universitetens medicinska och hälsovetenskapliga fakulteter, Institutet för hälsa och välfärd, Tekes och Finlands Akademi vara representerade. Också de verksamhetsenheter inom servicesystemet som bedriver hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå ska ha en tillräcklig och rättvis representation i utvärderingsgruppen. I utvärderingsgruppen ska det finnas tillräcklig vetenskaplig sakkunskap inom insatsområdena för den hälsovetenskapliga forskningen på universitetsnivå.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets förordning om finansiering av hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå (718/2013).

Helsingfors den 10 december 2015

Familje- och omsorgsminister
Juha Rehula

Regeringsråd
Anne Koskela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.