1427/2015

Helsingfors den 3 december 2015

Finansministeriets förordning om grunderna för återanskaffningsvärdet av vattenkraftverk och dess konstruktioner

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 30 § 1 och 2 mom. i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen (1142/2005), sådana de lyder i lag 812/2013:

1 §
Tillämpningsområde

Vid beräknandet av återanskaffningsvärdet av ett vattenkraftverk, där forsens fallhöjd är minst tre meter och vars effekt är minst 500 kilowatt och vid beräknandet av återanskaffningsvärdet av kraftverkskonstruktioner beaktas de direkta utgifterna för anskaffningen av vattenkraftverkskonstruktioner som följer:

1) kraftstation inklusive dammar,

2) tilloppskanal- och avloppskanalkonstruktioner eller andra vattenvägar utanför kraftstationen,

3) rensning- och uppdämningsarbeten för kraftverket,

4) dammar för kraftverkets behov,

5) ställverkskonstruktioner,

6) vägar och broar för kraftverkets drift och underhåll,

7) värme-, vatten-, ventilations- och elinstallationer,

8) separata kabel- och rörkanaler för kraftverket, och

9) grävnings-, pålnings-, schaktnings-, utjämnings- och beläggningsarbeten på tomten.

När ett vattenkraftverks återanskaffningsvärde beräknas beaktas även drifts- och totalkostnaderna vid kraftverkets arbetsplats, byggherrens kostnader samt räntorna under byggnadstiden.

När ett kraftverks återanskaffningsvärde beräknas beaktas endast de byggnader eller anläggningar som omedelbart tjänar vattenkraftverket. Som sådana räknas inte till exempel fiskodlingsanstalter, kontors-, lager-, verkstadsbyggnader eller bostadshus, turbiner, generatorer, dammluckor, lyftkranar, automationsanordningar för reglering och drift, och inte heller flottningsanordningar, transformator- och kopplingsanordningar eller andra maskiner och anordningar för produktion av elektricitet.

Bestämmelser om återanskaffningsvärdet av andra byggnader än dem som avses i denna förordning utfärdas särskilt.

2 §
Återanskaffningsvärde

Återanskaffningsvärdet av ett vattenkraftverk för de i 1 § avsedda konstruktionerna beräknas genom att det senaste fastställda återanskaffningsvärdet som baserar sig på de ursprungliga anskaffningskostnaderna och övriga kostnader revideras i likhet med den utvecklingstakt som byggnadskostnadsindexet ändrades mellan juni före skatteåret och juni under skatteåret. Återanskaffningsvärdet är 75 procent av det sålunda fastställda värdet. Byggnadskostnaderna förutsätts uppstå i jämn takt under byggnadstiden.

3 §
Återanskaffningsvärde enligt de genomsnittliga byggnadskostnaderna

Om en tillförlitlig utredning om de ursprungliga byggnadskostnaderna för ett vattenkraftverk saknas, fastställs återanskaffningsvärdet av vattenkraftverket utgående från summan av byggnadskostnaderna för de konstruktioner som avses i 1 § med hjälp av de genomsnittliga värdena och tabellerna i 4 § 1—5 punkten. Återanskaffningsvärdet är 75 procent av det sålunda fastställda värdet.

4 §
De genomsnittliga värdena av byggnadskostnaderna

1. Beläggningsarbeten på tomten

Arealen för beläggningsarbeten på ett vattenkraftverksområdes tomt utgörs av arealen för kraftverkets markområde.

Enhetspriset för beläggningsarbeten på tomten är 3,184 euro/m2.

2. Grävmassor

Kanalernas grävmassor bestäms utifrån kanalens längd och tvärsnitt. Enhetspriset för grävmassor är 12,83 euro/tfm3 vid undervattensgrävning och 10,60 euro/tfm3 vid torrgrävning samt 76,16 euro/tfm3 vid schaktning.

3. Vattentappningsrör

Kostnaderna per enhet för vattentappningsrör utanför vattenkraftverket är

ø (m) euro/lm
1,0   499,14
1,5   748,61
2,0   998,32
2,5 1 248,04
3,0 1 497,44
3,5 1 746,91
4,0 1 996,60
4,5 2 246,06
5,0 2 495,74

De mellanliggande värdena beräknas proportionellt.

4. Dammar och stödmurar

Enhetspriset för dammar och stödmurar är 502,23 euro/m3, då dammen består av betong och 21,04 euro/m3, då dammen består av jord eller sprängsten.

5. Kraftstationer

Byggnadskostnaderna för en kraftstation beräknas utifrån kraftstationens volym. Om kraftstationens volym inte kan bestämmas på ett tillförlitligt sätt, används kraftverkets effekt som bestämningsgrund.

Kraftstationens volym beräknas utgående från de utvändiga måtten. Utöver de ovanför belägna utrymmena beräknas volymen omfatta även vattenvägarna.

Tabell 1 används vid beräknandet av byggnadskostnaderna för kraftstationsbyggnader med en vertikalturbin eller en effekt om ≥ 8 MW. De mellanliggande värdena beräknas proportionellt.

Tabell 1
m3 euro
1 000 5 003 853,14
10 000 7 590 577,01
50 000 19 087 127,29
100 000 33 457 815,30
200 000 59 535 687,84

Tabell 2 används vid beräknandet av byggnadskostnaderna för kraftstationsbyggnader med en vertikalturbin eller en effekt om ≤ 8 MW. De mellanliggande värdena beräknas proportionellt.

Tabell 2
m3 euro
1 000 872 911,74
5 000 2  316 513,27
10 000 4 121 013,96
50 000 18 557 023,15

Om en kraftstation utgör en del av en fabrikshall eller en motsvarande byggnad, beräknas byggnadskostnaderna med hjälp av vattenkraftverkets effekt enligt tabell 3. De mellanliggande värdena beräknas proportionellt.

Tabell 3
Effekt (MW) euro
0,5 857 358,83
1,0 1 127 397,67
2,0 1 397 763,21
3,0 2 207 552,71
4,0 2 747 630,36
5,0 3 287 707,96
6,0 3 827 785,37
7,0 4 367 862,80
8,0 4 908 001,65
9,0 9 340 969,19
10,0 9 657 659,83
15,0 11 241 115,45
20,0 12 812 547,96
25,0 14 408 026,65
50,0 22 325 303,61
100,0 38 159 858,23
150,0 53 994 412,39
5 §
Annat vattenkraftverk

Är vattenkraftverket sådant, att de i 2—4 § avsedda beräkningsmetoderna för återanskaffningsvärdet inte kan tillämpas, är återanskaffningsvärdet av ett sådant vattenkraftverk 75 procent av byggnadskostnaderna för ett motsvarande vattenkraftverk.

6 §
Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

Förordningen tillämpas vid bestämmandet av återanskaffningsvärdet av vattenkraftverk och vattenkraftverkskonstruktioner för år 2015.

Helsingfors den 3 december 2015

Finansminister
Alexander Stubb

Lagstiftningsråd
Jukka Vanhanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.