1403/2015

Helsingfors den 4 december 2015

Lag om temporär ändring av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen

I enlighet med riksdagens beslut:

fogas till lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) temporärt en ny 15 a § som följer:

3 kap.

Grunder för fastställande av stöd

15 a §
Temporärt nationellt tilläggsstöd

Som stöd i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn kan som sådant stöd som avses i 6 § 3 punkten beviljas temporärt nationellt tilläggsstöd till sökande som 2015 bedriver jordbruk och som för stödåret 2015 får direkt stöd från Europeiska unionen, nationellt inkomststöd, kompensationsersättning, miljöersättning, ersättning för djurens välbefinnande eller ersättning för ekologisk produktion eller motsvarande stöd från landskapet Åland.

En förutsättning för beviljande av temporärt nationellt tilläggsstöd är att förhållandet mellan beloppet av främmande kapital, med undantag av leverantörsskulder och resultatregleringar, som den 31 december 2014 hänför sig till sökandens jordbruks- och trädgårdsodlingsproduktion och medeltalet av det sammanräknade beloppet av sökandens mervärdesskattefria försäljningsinkomster från jordbruks- och trädgårdsodlingsproduktionen verksamhetsåren 2012—2014 och de stöd till jordbruk och trädgårdsodling som sökanden erhållit under motsvarande period är minst ett. Som beloppet av främmande kapital, med undantag av leverantörsskulder och resultatregleringar, i fråga om beskattningssammanslutningar används delägarnas sammanräknade skuld som hänför sig till sammanslutningens jordbruk. De stöd till jordbruk och trädgårdsodling som avses ovan är stöd som beviljats med stöd av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen, lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket, lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd (557/2005) och lagen om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd (1440/2006), med undantag av stöd för icke-produktiva investeringar. Försäljningsinkomster från jordbruks- och trädgårdsodlingsproduktion är inkomster av försäljning av husdjur samt husdjursprodukter och växtodlingsprodukter. Det temporära nationella tilläggsstödet bestäms utifrån beloppet av främmande kapital, med undantag av leverantörsskulder och resultatregleringar, som hänför sig till sökandens jordbruks- och trädgårdsodlingsproduktion den 31 december 2014. Stödet beviljas inte om det på ovannämnda sätt räknade beloppet av främmande kapital underskrider 100 000 euro.

Det temporära nationella tilläggsstödet kan höjas om sökanden har förvärvat byggnader eller konstruktioner som används i jordbruks- och trädgårdsodlingsproduktionen eller gjort en grundlig förbättring av dem. Förhöjningen av stödet bestäms utifrån det sammanräknade beloppet av sökandens utgifter för anskaffning och grundlig förbättring som hänför sig till ovan avsedda byggnader och konstruktioner under skatteåren 2010—2014, minskat med det sammanräknade beloppet av investeringsstöd, överlåtelsepriser och försäkringsersättningar som sökanden erhållit under motsvarande tid. Att sökandens verksamhet har förändrats på det sätt som avses i 24 § i inkomstskattelagen eller i 52 eller 52 a—52 d § i lagen om beskattning av näringsverksamhet (360/1968) under skatteåren 2010—2014 utgör inget hinder för sökanden att få förhöjt stöd. Förhöjt stöd beviljas inte om de på ovannämnda sätt sammanräknade investeringskostnaderna underskrider 50 000 euro.

På det temporära nationella tilläggsstödet tillämpas bestämmelserna i 16 § 1 och 2 mom. och 17 § 1 mom.

Genom förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser om beloppet av det temporära nationella tilläggsstödet samt om de närmare grunderna för hur tilläggsstödet bestäms och beviljas.


Denna lag träder i kraft den 10 december 2015 och gäller till och med den 30 juni 2017.

RP 103/2015
JsUB 3/2015
RSv 28/2015

Helsingfors den 4 december 2015

Republikens President
Sauli Niinistö

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.