1400/2015

Helsingfors den 4 december 2015

Lag om ändring av 3 § i lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet (563/2002) 3 § som följer:

3 §
Myndigheter

Könstillhörigheten fastställs på grundval av sökandens egenhändigt undertecknade ansökan av den magistrat inom vars område sökanden har sin hemkommun eller folkbokföringskommun. När magistraten har fastställt sökandens könstillhörighet enligt 1 §, ska magistraten omedelbart införa fastställelsen i befolkningsdatasystemet.

Bestämmelserna om magistraten i 1 mom. gäller i landskapet Åland Statens ämbetsverk på Åland.

Genom förordning av finansministeriet utfärdas bestämmelser om vilken magistrat som är behörig att fastställa könstillhörigheten i situationer då sökanden inte har någon hemkommun eller folkbokföringskommun i Finland.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 6/2015
FvUB 7/2015
RSv 26/2015

Helsingfors den 4 december 2015

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.