1377/2015

Helsingfors den 26 november 2015

Statsrådets förordning om revision

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av revisionslagen (1141/2015):

1 §
Anmälan till och anteckning i revisorsregistret

Anmälan till revisorsregistret ska undertecknas.

Registeranteckningen ska göras utan dröjsmål efter det att anmälan till registret eller det lagakraftvunna beslut som utgör en förutsättning för anteckningen inkommit till Revisionstillsynen.

2 §
Registrering av uppgifter om revisorer från andra stater än EES-stater

I 6 kap. 9 § i revisionslagen (1141/2015) avsedd registrering av en revisor som godkänts och registrerats i någon annan stat än en EES-stat förutsätter att

1) en fysisk person som valts till revisor eller den som av revisionssammanslutningen utsetts till huvudansvarig revisor uppfyller vad som motsvarar de i 6 kap. 2 eller 3 § i revisionslagen föreskrivna kraven för godkännande,

2) majoriteten av medlemmarna i revisionssammanslutningens styrelse eller ett motsvarande organ uppfyller vad som motsvarar de i 6 kap. 5 § i revisionslagen föreskrivna kraven för godkännande,

3) revisorn uppfyller vad som motsvarar de i 3 kap. 8 § och 4 kap. 6 och 7 § i revisionslagen föreskrivna kraven på oberoende,

4) revisorn följer de internationella revisionsstandarder som avses i 3 kap. 3 § i revisionslagen eller motsvarande standarder,

5) revisionssammanslutningen offentliggör uppgifterna om sin förvaltning och verksamhet i enlighet med 5 kap. 3 § i revisionslagen.

Uppgifterna om revisorer som godkänts och registrerats i någon annan stat än en EES-stat ska antecknas i registret på ett sådant sätt att de klart skiljer sig från uppgifterna om revisorer som godkänts och registrerats i en EES-stat.

3 §
Arbetsplan

Revisionstillsynen ska årligen före utgången av november månad offentliggöra en arbetsplan för det kommande året.

4 §
Verksamhetsberättelse

Revisionstillsynen ska årligen före utgången av mars månad offentliggöra en berättelse över sin verksamhet.

Verksamhetsberättelsen ska innehålla en beskrivning av systemet för kvalitetssäkring och en redogörelse för utförda kvalitetskontroller samt resultaten av kvalitetskontrollerna och de åtgärder som dessa föranlett.

5 §
Offentliggörande av uppgifter om förvaltning och verksamhet

En revisionssammanslutning som valts till revisor hos en sammanslutning som är föremål för handel på en reglerad marknad ska inom tre månader från utgången av sin räkenskapsperiod på sin webbplats offentliggöra

1) en beskrivning av revisionssammanslutningens juridiska form och ägarförhållanden,

2) en beskrivning av revisionssammanslutningens administrativa struktur,

3) en beskrivning av nätverkets juridiska form och struktur, om revisionssammanslutningen hör till ett nätverk av revisionssammanslutningar,

4) en beskrivning av revisionssammanslutningens interna system för kvalitetssäkring,

5) tidpunkten för den senaste kvalitetsgranskningen enligt 7 kap. 9 § i revisionslagen,

6) en förteckning över de sammanslutningar som är föremål för handel på en reglerad marknad samt de kreditinstitut och försäkringsanstalter där revisionssammanslutningen under den senaste räkenskapsperioden varit verksam som revisor,

7) en beskrivning av anvisningarna om revisionssammanslutningens praxis i fråga om oberoende och för kontrollen av att anvisningarna följs,

8) revisionssammanslutningens principer för upprätthållande och utveckling av revisorernas yrkeskunnande,

9) ekonomisk information om omfattningen av revisionssammanslutningens verksamhet, som ska inbegripa åtminstone omsättningen specificerad på det sätt som avses i 2 kap. 7 a § 1 mom. i bokföringsförordningen (1339/1997),

10) uppgift om grunderna för arvoden till revisionssammanslutningens delägare.

En fysisk person som valts till revisor hos en sammanslutning som är föremål för handel på en reglerad marknad ska årligen på sin webbplats offentliggöra den uppgift som avses i 1 mom. 5 punkten.

De uppgifter som avses i 1 och 2 mom. ska undertecknas.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

7 §
Övergångsbestämmelser

Revisionstillsynen ska uppdatera revisorsregistret så att det motsvarar bestämmelserna i denna förordning inom fem månader från ikraftträdandet av denna förordning.

Revisionstillsynen ska offentliggöra arbetsplanen för 2016 inom fyra månader från ikraftträdandet av denna förordning.

Revisionstillsynen ska se till att det upprättas en verksamhetsberättelse för det sista verksamhetsåret för Statens revisionsnämnd, Centralhandelskammarens revisionsnämnd och handelskamrarnas revisionsutskott.

Helsingfors den 26 november 2015

Utrikesminister
Timo Soini

Konsultativ tjänsteman
Marja Hanski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.