1374/2015

Helsingfors den 26 november 2015

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om transport och tillfällig förvaring av farliga ämnen på hamnområden

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om transport och tillfällig förvaring av farliga ämnen på hamnområden (251/2005) 3 § och

ändras 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 173/2011, 249/2013 och 884/2013, som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) TFÄ-lagen lagen om transport av farliga ämnen,

2) IMDG-koden den kod som anges i kapitel VII del A regel 1 i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerhet för människoliv till sjöss (SOLAS) (FördrS 11/1981) och som innehåller bestämmelser om transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg, version 37-14,

3) förpackning förpackningar, IBC-behållare och storförpackningar som har godkänts för transport av farliga ämnen,

4) tank tankfordon, cisternvagnar, avmonterbara tankar, batterifordon, MEG-containrar, UN-tankar och tankcontainrar,

5) hamninnehavare hamninnehavare enligt 3 § 1 mom. 8 punkten i TFÄ-lagen,

6) tillfällig förvaring, utöver det som föreskrivs i TFÄ-lagen, tillfälliga avbrott i färden på grund av transportförhållandena samt tillfällig förvaring på grund av byte av transportslag eller transportmedel, förutsatt att dokument som utvisar avsändnings- och mottagningsplats uppvisas på begäran av tillsynsmyndigheten och att kollin och tankar inte öppnas under den tillfälliga förvaringen, med undantag för eventuella besiktningar utförda av tillsynsmyndigheten,

7) lasttransportenhet ett fordon, en järnvägsvagn, en container, ett tankfordon, en cisternvagn, en transportbehållare, en färjvagn och ett flak,

8) verksamhetsutövare ett företag som på hamnområdet bedriver stuvning, lastning, lossning eller intern flyttning av farliga ämnen som styckegods; med definitionen avses inte transportföretag som transporterar farliga ämnen till och från hamnområdet,

9) räddningsmyndighet det lokala räddningsväsendets räddningsmyndighet enligt räddningslagen (379/2011),

10) landbaserad personal, personer som arbetar på land och vars arbetsuppgifter omfattar uppgifter som anknyter till transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg; till dessa uppgifter hör att klassificera farliga ämnen, identifiera officiella benämningar på farliga ämnen, förpacka farliga ämnen, förse förpackningar som innehåller farliga ämnen med märkningar och varningsetiketter, lasta eller lasta ur lasttransportenheter, bereda transporthandlingar för farliga ämnen, överlämna eller godkänna farliga ämnen för transport, hantera farliga ämnen, upprätta lastnings- och stuvningsplaner för farliga ämnen, lasta eller lossa farliga ämnen i eller ur fartyg, transportera farliga ämnen eller på annat sätt delta i transport av farliga ämnen samt övervaka att tillämpliga bestämmelser och regler iakttas.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

Helsingfors den 26 november 2015

Kommunikationsminister
Anne Berner

Regeringsråd
Maija Audejev

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.