1370/2015

Helsingfors den 26.november 2015

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om uppgifterna i fordonstrafikregistret

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om uppgifterna i fordonstrafikregistret (1116/2003) 4–6, 8 och 10 § som följer:

4 §
Uppgifter om körkortstillstånd

Som uppgifter om körkortstillstånd införs i registret uppgifter som gäller ansökan om och beviljande av tillstånd, tillståndets giltighetstid, återkallande av tillstånd, den körkortsklass som ansökan gäller, körrätten om det är fråga om kategori AM samt de specialvillkor som hänför sig till tillståndet.

5 §
Körkortsuppgifter

Som uppgifter om körkort införs i registret uppgifter som gäller ansökan om samt beviljande och utlämnande av körkort, sättet för utlämnande av körkort, körkortets giltighetstid, slag och klass, körrätt, specialvillkor som hänför sig till körrätten, begränsningar av körrätten, förstörande av körkort samt dispens från ålderskraven. I registret antecknas även att ett gammalt körkort returnerats till tillståndsmyndigheten och att ett körkort som utfärdats i en annan medlemsstat i Europeiska unionen (EU-stat) eller stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-stat) har sänts till utfärdaren. Motsvarande uppgifter antecknas även om utlämnande av dupletter av körkort och utlämnande av temporärt körkort.

I registret antecknas uppgifter om innehavaren av ett körkort som utfärdats utomlands, om denne har gjort sig skyldig i Finland till en sådan gärning som avses i 64 eller 65 § i körkortslagen (386/2011) och som beaktas när i körkortslagen avsedda påföljder som gäller körrätten meddelas. När det gäller en innehavare av ett körkort som utfärdats i någon annan EU- eller EES-stat antecknas i registret den stat som beviljat körkortet och det datum det beviljats särskilt för varje klass enligt vad som framgår av körkortet, samt uppgifter om körförbud och andra motsvarande påföljder som meddelats körkortsinnehavaren och som begränsar dennes körrätt i någon annan EU- eller EES-stat.

6 §
Uppgifter om ADR-körtillstånd

Som uppgifter om ADR-körtillstånd införs i registret uppgifter om den som gett undervisning för körtillstånd, anmälan till körtillståndsprov, avlagt och godkänt körtillståndsprov, beviljande av körtillstånd och tillståndets giltighetstid, återkallande och utlämnande av körtillstånd samt övriga uppgifter i körtillståndet.

8 §
Uppgifter om förarexamen, prov, prov på körförmåga, förarundervisning samt undervisnings- och övningstillstånd

I registret införs

1) i fråga om teori-, kör- och hanteringsprov eller prov på körförmåga uppgifter om anmälan till och resultatet av provet eller ett utlåtande om provet på körförmåga samt uppgifter som hänför sig till avläggandet av prov,

2) uppgifter om den tidpunkt då förarundervisningen börjat, uppgifter om den som gett undervisningen, mängden undervisning, tilläggsundervisning och tidpunkten för undervisning i mörkerkörning.

Som uppgifter om undervisnings- och övningstillstånd införs i registret uppgift om kör-kortskategori och när det gäller undervisning med undervisningstillstånd för kategori AM uppgift om den körrätt för vilken undervisningen ges, registreringstecken för det fordon som används, datum för ansökan, beviljande och utlämnande av tillståndet, giltighetstiden och återkallande av tillståndet. I registret antecknas dessutom undervisningstillståndslärarens och elevens personbeteckning.

10 §
Uppgifter om körtillstånd för taxiförare, trafiklärartillstånd, yrkeskompetensbevis för förare och parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning

Som uppgifter om körtillstånd för taxiförare, trafiklärartillstånd, yrkeskompetensbevis för förare och parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning införs i registret uppgifter om ansökan, beviljande, giltighetstid, utlämnande och återkallande av tillståndet eller beviset samt om specialvillkor. Motsvarande uppgifter införs även om duplettexemplar eller ersättande dokument.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

Uppgifter om beviljad dispens som gäller yrkeskörtillstånd för personbil eller körtillstånd för taxiförare bevaras i registret den tid som föreskrivs i 9 § 1 mom. 7 punkten i lagen om fordonstrafikregistret.

Helsingfors den 26.november 2015

Kommunikationsminister
Anne Berner

Regeringsråd
Eija Maunu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.